555

[ บทความทางด้านไมโครฯ ] Personal Computer Interface


เนื้อหาในส่วนของบทความนี้ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทความทางด้านงานไมโครโปรเซสเซอร์ , ไมโครคอนโทรลเลอร์, อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ ... บทความจะมาจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น ในหลายเรื่อง อาจจะไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ ETT เพียงอย่างเดียว ... เราอยากให้เนื้อหาส่วนนี้ เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ที่สนใจ และไม่ใช่เหล็กแหลมที่ทิ่มแทงใคร ...

[ - รวมบทความทั้งหมด - ] : รวมบทความทั้งหมด
[ - PIC/BASIC Stamp - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC ของ Microchip และ BASIC Stamp
[ - AVR - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ของ Atmel
[ - MCS-51 - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51
[ - 68HC11 - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล 68HC11 ของ Motorola
[ - Z80/Z180 - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับไมโครโปรเซสเซอร์ Z-80 และ Z-180 ของ Zilog
[ - PC Interface - ] : เฉพาะบทความเกี่ยวกับการควบคุมโดยใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

๓๐ก.ค.๒๕๔๓ : ทดลองใช้ ET-DIO สำหรับควบคุมการวิ่งของ LED 8 ดวง [ GO ]
๒๓ส.ค.๒๕๔๓ : ทดลองใช้ ET-DIO สำหรับขับ 7-Segment 6 หลัก [ GO ]
พ.ย.๒๕๔๓ : ทดลองใช้ ET-DIO - Test ADC [ GO ]
พ.ย.๒๕๔๓ : ทดลองใช้ ET-DIO - Test DAC [ GO ]
พ.ย.๒๕๔๓ : ทดลองใช้ ET-DIO - Test 8255 [ GO ]
พ.ย.๒๕๔๓ : ทดลองใช้ ET-DIO - Test 8253 [ GO ]

๑๕ เม.ย. ๒๕๔๔ : ทดลอง Interface ภาษาแอสเซมบลี กับ Visual C++ 6 [GO]

๒๗ ต.ค. ๒๕๔๕ : การใช้งานโปรแกรม USER PORT [GO]
ก.ค. ๒๕๔๘ : การใช้ไลบรารี CPort กับ Delphi [GO]
ส.ค. ๒๕๔๘ : พอร์ตขนานและการเชื่อมต่อด้วย Borland Delphi [GO]
๒๑ ต.ค. ๒๕๔๘ : พอร์ตขนานและการเชื่อมต่อด้วย Borland Delphi ตอนที่ 2[GO]
๑๕ พ.ย. ๒๕๔๘ : พอร์ตขนานและการเชื่อมต่อด้วย Borland Delphi ตอนที่ 3[GO]
๑๕ พ.ย. ๒๕๔๘ : ควบคุม ET-jrLPT ด้วย VC++[GO]
ก.ย. ๒๕๕๐ : เชื่อมต่อพอร์ตอนุกรมด้วยซีชารฺ์ป[GO]
๑๗ พ.ค. ๒๕๕๖ : การแก้ไขอุปกรณ์ CONVERTER USB/COMPORT ของ อีทีที ให้ใช้กับ WINDOWS8 ได้ [GO]

[ - อื่นๆ - ] : บทความอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการจำแนกตามตระกูลของชิพ

[- Robot -] : บทความเกี่ยวกับ ET-ROBOT 
[- ARM7 -] : บทความเกี่ยวกับ ARM7 

 

:: ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา :: [หน้ารวม]
:: Training ::  Robotics  :: PSoC :: MCS-51 :: AVR :: 68HC :: BASIC Stamp :: PIC ::
::
Z8/Z80/Z180 :: CPLD ::
ARM :: MSP430 :: CPU/EPROM
:: PC Card/Flash :: Interface Card ::
::
USB/RS232/422/485 :: ET-Test/Project board ::
อุปกรณ์ต่อทดลอง/Connector ::
::
Counter/Clock :: Display/LCD :: Keyboard/Adapter/
หนังสือ ::
::
Barcode/Magnetic/Universal Programmer ::
ไอซีน่าสน ::

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 17 พ.ค.?2556