[ บทความ : ทดลองใช้บอร์ด ET-DIO ตอนที่ 5 ] - Test 8255 (Pascal)


	{
	  Filename : Out8255.PAS
	  Author  : ETT
	        www.etteam.com
	  Hardware : ET-DIO
	  Compiler : Turbo Pascal / DOS

	  Note   : ทดสอบการทำงานของ Ic 8255 โดยให้ Ic 8255 ขับหลอดแสดงผล LED
	        เป็นโปรแกรมไฟวิ่ง ทั้ง 3 Port โดยให้ ET-DIO CARD ทำงานที่ Port 300H

	}

	Program TestOut8255;

	Uses Crt;

	Var   StepPort : integer;
	    StepOut  : integer;

	Type  DataOut  = Array [1..24] of integer;
	    PortNo   = Array [1..3] of integer;

	Const  OutValue : DataOut = ($01,$02,$04,$08,$10,$20,$40,$80,
	                $C0,$E0,$F0,$F8,$FC,$FE,$FF,$7E,
	                $3C,$18,$00,$18,$3C,$7E,$FF,$00);

	               { กำหนดการ ติด-ดับ ของ LED ทั้ง 8 Bits }

	    OutPort : PortNo = ($300,$301,$302);


	Begin
	 Port[$303] := $80; { กำหนด Control Word Code ให้ Control Port
	            ของ 8255 โดยกำหนดให้เป็น OUTPUT ทั้ง 3 Port }

	 For StepPort := 1 to 3 do
	  Begin
	     For StepOut := 1 to 24 do
	     Begin
	      Port[OutPort[StepPort]] := OutValue[StepOut];
	      Delay(500);
	     End;
	  End;
	End.

	{
	  Filename : Test8255.PAS
	  Author  : ETT
    	    www.etteam.com
	  Hardware : ET-DIO
	  Compiler : Turbo Pascal / DOS

	}
	program Test8255;

	uses crt,screen2;

	Procedure OutPutTest;
	var   StepPort : integer;
	    StepOut  : integer;
	    PortShow : string;

	type  Data_Out  = Array [1..23] of integer;
	    Port_No   = Array [1..3] of integer;

	const  Out_Value : Data_Out = ($01,$02,$04,$08,$10,$20,$40,$80,
	                $C0,$E0,$F0,$F8,$FC,$FE,$FF,$7E,
	                $3C,$18,$00,$18,$3C,$7E,$FF);
	    Out_Port : Port_No = ($300,$301,$302);


	begin
	 gotoxy(5,3);writeln('[ Output Mode Test ]');
	 writeln;
	 writeln;
	 port[$303] := $80; { Set 8255 = Output all 3 Port }
	 for StepPort := 1 to 3 do
	  begin
	     if StepPort = 1 then PortShow := ' PA ' else
	     if StepPort = 2 then PortShow := ' PB ' else
	     if StepPort = 3 then PortShow := ' PC ';

	     writeln (' Port ',PortShow,' Under Testing Now');
	     for StepOut := 1 to 23 do
	     begin
	      Port[Out_Port[StepPort]] := Out_Value[StepOut];
	      delay(100);
	     end;
	     writeln;
	  end;
	 writeln('Test port PA,PB,PC complete');
	 for StepPort := 1 to 3 do
	 begin
	   Port[Out_Port[StepPort]] := $00;
	 end;
	 delay(1000);
	end;


	procedure inputtest;
	var
	    InValue1,InValue2,InValue3 : integer;

	begin
	  clrscr;
	  port[$303] := $9B; { set 8255 = Input all 3 Port }
	  gotoxy(5,3);write('[ Input Mode Test ]');
	  gotoxy(4,8);write(' Press switch for test ');
	  gotoxy(4,20);write(' Press RETURN to terminated ');
	  repeat
	  SetAttr(ReverseLow);
	  gotoxy(05,11);write(' PA0 ');
	  gotoxy(15,11);write(' PA1 ');
	  gotoxy(25,11);write(' PA2 ');
	  gotoxy(35,11);write(' PA3 ');
	  gotoxy(45,11);write(' PA4 ');
	  gotoxy(55,11);write(' PA5 ');
	  gotoxy(65,11);write(' PA6 ');
	  gotoxy(75,11);write(' PA7 ');

	  gotoxy(05,14);write(' PB0 ');
	  gotoxy(15,14);write(' PB1 ');
	  gotoxy(25,14);write(' PB2 ');
	  gotoxy(35,14);write(' PB3 ');
	  gotoxy(45,14);write(' PB4 ');
	  gotoxy(55,14);write(' PB5 ');
	  gotoxy(65,14);write(' PB6 ');
	  gotoxy(75,14);write(' PB7 ');

	  gotoxy(05,17);write(' PC0 ');
	  gotoxy(15,17);write(' PC1 ');
	  gotoxy(25,17);write(' PC2 ');
	  gotoxy(35,17);write(' PC3 ');
	  gotoxy(45,17);write(' PC4 ');
	  gotoxy(55,17);write(' PC5 ');
	  gotoxy(65,17);write(' PC6 ');
	  gotoxy(75,17);write(' PC7 ');

	   InValue1 := port[$300];
	   InValue2 := Port[$301];
	   InValue3 := Port[$302];

	  If InValue1 And $FF = $FE then
	    Begin
	     SetAttr(LowDisplay);
	     GotoXY(05,11);
	     write(' PA0 ');
	     delay(100);
	    End
	  else
	  If InValue1 And $FF = $FD then
	    Begin
	     SetAttr(LowDisPlay);
	     GotoXY(15,11);
	     write(' PA1 ');
	     delay(100);
	    End
	  else
	  If InValue1 And $FF = $FB then
	    Begin
	     SetAttr(LowDisplay);
	     GotoXY(25,11);
	     write(' PA2 ');
	     delay(100);
	    End
	  else
	  If InValue1 and $FF = $F7 then
	    Begin
	     SetAttr(LowDisplay);
	     GotoXY(35,11);
	     write(' PA3 ');
	     delay(100);
	    End
	  else
	  If InValue1 And $FF = $EF then
	    Begin
	     SetAttr(LowDisplay);
	     GotoXY(45,11);
	     write(' PA4 ');
	     delay(100);
	    End
	  else
	  If InValue1 And $FF = $DF then
	    Begin
	     SetAttr(LowDisplay);
	     GotoXY(55,11);
	     write(' PA5 ');
	     delay(100);
	    End
	  else
	  If InValue1 And $FF = $BF then
	    Begin
	     SetAttr(LowDisplay);
	     GotoXY(65,11);
	     write(' PA6 ');
	     delay(100);
	    End
	  else
	  If InValue1 and $FF = $7F then
	    Begin
	     SetAttr(LowDisplay);
	     GotoXY(75,11);
	     write(' PA7 ');
	     delay(100);
	    End
	  else
	  If InValue2 And $FF = $FE then
	    Begin
	     SetAttr(LowDisplay);
	     GotoXY(05,14);
	     write(' PB0 ');
	     delay(100);
	    End
	  else
	  If InValue2 And $FF = $FD then
	    Begin
	     SetAttr(LowDisplay);
	     GotoXY(15,14);
	     write(' PB1 ');
	     delay(100);
	    End
	  else
	  If InValue2 And $FF = $FB then
	    Begin
	     SetAttr(LowDisplay);
	     GotoXY(25,14);
	     write(' PB2 ');
	     delay(100);
	    End
	  else
	  If InValue2 and $FF = $F7 then
	    Begin
	     SetAttr(LowDisplay);
	     GotoXY(35,14);
	     write(' PB3 ');
	     delay(100);
	    End
	  else
	  If InValue2 And $FF = $EF then
	    Begin
	     SetAttr(LowDisplay);
	     GotoXY(45,14);
	     write(' PB4 ');
	     delay(100);
	    End
	  else
	  If InValue2 And $FF = $DF then
	    Begin
	     SetAttr(LowDisplay);
	     GotoXY(55,14);
	     write(' PB5 ');
	     delay(100);
	    End
	  else
	  If InValue2 And $FF = $BF then
	    Begin
	     SetAttr(LowDisplay);
	     GotoXY(65,14);
	     write(' PB6 ');
	     delay(100);
	    End
	  else
	  If InValue2 and $FF = $7F then
	    Begin
	     SetAttr(LowDisplay);
	     GotoXY(75,14);
	     write(' PB7 ');
	     delay(100);
	    End
	  else
	  If InValue3 And $FF = $FE then
	    Begin
	     SetAttr(LowDisplay);
	     GotoXY(05,17);
	     write(' PC0 ');
	     delay(100);
	    End
	  else
	  If InValue3 And $FF = $FD then
	    Begin
	     SetAttr(LowDisplay);
	     GotoXY(15,17);
	     write(' PC1 ');
	     delay(100);
	    End
	  else
	  If InValue3 And $FF = $FB then
	    Begin
	     SetAttr(LowDisplay);
	     GotoXY(25,17);
	     write(' PC2 ');
	     delay(100);
	    End
	  else
	  If InValue3 and $FF = $F7 then
	    Begin
	     SetAttr(LowDisplay);
	     GotoXY(35,17);
	     write(' PC3 ');
	     delay(100);
	    End
	  else
	  If InValue3 And $FF = $EF then
	    Begin
	     SetAttr(LowDisplay);
	     GotoXY(45,17);
	     write(' PC4 ');
	     delay(100);
	    End
	  else
	  If InValue3 And $FF = $DF then
	    Begin
	     SetAttr(LowDisplay);
	     GotoXY(55,17);
	     write(' PC5 ');
	     delay(100);
	    End
	  else
	  If InValue3 And $FF = $BF then
	    Begin
	     SetAttr(LowDisplay);
	     GotoXY(65,17);
	     write(' PC6 ');
	     delay(100);
	    End
	  else
	  If InValue3 and $FF = $7F then
	    Begin
	     SetAttr(LowDisplay);
	     GotoXY(75,17);
	     write(' PC7 ');
	     delay(100);
	    End;

	  setattr(reverselow);
	  until keypressed;
	   writeln;readln;
	end;

	begin
		clrscr;
		outputtest;
		inputtest;
	end.


DOWNLOAD
1. Pascal DOS : 51.7 KB
2. Delphi 2 : 134.0 KB
3. Visual BASIC 4 : 60.9 KB


เขียนโดย : ETT Team
Author : ETT Team
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : Nov 1, 2000