[ บทความ : ทดลองใช้บอร์ด ET-DIO ตอนที่ 3 ] - Test ADC (Pascal)

	{
	  Filename : ADC.PAS
	  Author  : ETT
	        www.etteam.com
	  Hardware : ET-DIO
	  Compiler : Turbo Pascal / DOS
	}

	Program TestADC;

	Uses crt;

	Var
	   AdjustIn : integer;
	   InValue : real;

	Begin
	  Clrscr;
	  Repeat
	  AdjustIn := port[$30A];     { อ่านค่าการวัดจาก Ic ADC }
	  InValue := AdjustIn * (5/255); { คำนวณผลการวัดเพื่อแสดงผลหน้าจอ }
	  gotoxy(20,2);write(' โปรแกรมตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน ET-DIO CARD ');
	  gotoxy(17,4);write(' ตัวอย่างการนำ ET-DIO CARD ใช้งานเป็น DC Volt Meter ');
	  gotoxy(5,10);write(' กรุณาปรับ Volume เพื่อทดสอบการเปลี่ยนแปลงค่าแรงดัน');
	  gotoxy(5,15);write(' ผลการวัดค่าแรงดันที่ปอ้นเข้ามามีค่าเป็น : ');
	  textattr := 15;
	  highvideo;
	  gotoxy(48,15);write('[',InValue:4:1,' โวลท์ ]');
	  textattr := 11;
	  normvideo;
	  gotoxy(26,19);writeln('กรุณา กดคีย์ใดๆ เพื่อยยกเลิกการทดสอบ');
	  delay(200);
	  until keypressed;
	end.

DOWNLOAD
1. Pascal DOS : 51.7 KB
2. Delphi 2 : 134.0 KB
3. Visual BASIC 4 : 60.9 KB


เขียนโดย : ETT Team
Author : ETT Team
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : Nov 1, 2000