[ บทความ : การใช้งานโปรแกรม USER PORT

การใช้งานโปรแกรม USER PORT
        โปรแกรมนี้จะใช้ในการจัดการฮาร์ดแวร เช่น พอร์ตปริ๊นเตอร ที่ไม่สามารถทำงานภายใต Window NT/2000/XP ให้สามารถทำงานได้เหมือนกับที่เราเคยใช้ฮาร์ดแวร์เหล่านี้ใน Window 95/98/ME และเราไม่ควรจะใช้งานโปรแกรมนี้บน Window 95/98/ME เนื่องจากบนระบบปฏิบัติการเหล่านี้ ยอมให้เราสามารถจัดการกับพอร์ต I/O ไดอยู่แล้ว
        ข้อควรระวัง  ในการใช้งานโปรแกรมนี้นั่นคือ เราควรจะเปิดใช้งานพอร์ต I/O เฉพาะตัวที่เราต้องการใช้งานเท่านั้น และอ่านวิธีการติดตั้งรวมทั้งวิธีการใช้งานให้ละเอียดก่อนการใช้งาน


การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม


1. ให้ท่าน copy ไฟล UserPort.SYS และนํ ามันไปเก็บไ้ว้ในไดเร็กทอรี่ %WINDIR% \ SYSTEM32 \ DRIVERS เช่น เราได้ติดตั้ง Window NT,2000 หรือ XP ไวใน Drive C: ดังนั้นเราจะต้อง copy ไฟล UserPort.SYS ไปเก็บไว้ในไดเร็กทอรี่ C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS ดังนี้ เป็นต้น


2. เปิดโปรแกรม UserPort.SYS โดยการดับเบิลคลิ๊กที่ไอคอน และเพิ่มแอดเดรสที่เราต้องการติดต่อกับพอร์ต แต่หากเราจะใช้ค่าเริ่มต้นที่โปรแกรมกำหนดมาให้ก็ไดเช่นเดียวกัน โดยให้เราทำการเลือกไปที่แอดเดรสซึ่งเป็นตำแหน่งของฮาร์ดแวร์ตัวที่เราต้องการติดต่อ เช่น ในการใช้งานถ้าเราต้องการใช้พอร์ต LPT1 (ปริ๊นเตอรพอร์ต 1) ก็ให้เราเลือกแอดเดรส 200-37F ทางช่อง
ซ้ายมือ ดังรูปที่ 1 จากนั้นก็กดปุ่ม Start หลังจากนี้เราก็สามารถใช้งานพอร์ต I/O ไดเหมือนกับที่เรารันบน Window 95/98/ME


รูปที่ 1 โปรแกรม UserPort

       หากเราต้องการคืนฮาร์ดแวร์ให้กับระบบดังเดิมเราสามารถทำได่โดยการเลือกที่แอดเดรสของฮาร์ดแวร์ันั้น จากนั้นก็ให้กดปุ่ม Stop และกดปุ่ม Exit เพื่อออกจากโปรแกรม
        เพื่อป้องกันการสับสน ถ้่าแอดเดรสใดเราไม่ได้ใช้เราสามารถ Remove มันออกได ส่วนช่องทางขวามือนั้นเราจะไม่นำมาใช้งานเพราะมันมีไว้สำหรับการติดตั้งในอีกวิธีหนึ่งซึ่งเราไม่ได้พูดถึงในที่นี้ แต่หากท่านใดสนใจก็สามารถศึกษาได้จากไฟล
UserPort.pdf ได


DOWNLOAD

โปรแกรม : 33 K

User Port Documentation : 14.5 K


เขียนโดย : ETT Team
Author : ETT Team
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๒๗ ต.ค. ๒๕๔๕