[ บทความ : ทดลองใช้บอร์ด ET-DIO ตอนที่ 6 ] - Test 8253 (Pascal)

	{
	  Filename : Test8253.PAS
	  Author  : ETT
	        www.etteam.com
	  Hardware : ET-DIO
	  Compiler : Turbo Pascal / DOS

	}

	program timertest;
	uses crt;

	var cnt0,cnt1,cnt2 : integer;

	Const Ch0M0 = $10;   Ch0M3 = $16;
	    Ch1M0 = $50;   Ch1M3 = $56;
	    Ch2M0 = $90;   Ch2M3 = $96;

	    Ch0M1 = $12;   Ch0M4 = $18;
	    Ch1M1 = $52;   Ch1M4 = $58;
	    Ch2M1 = $92;   Ch2M4 = $98;

	    Ch0M2 = $14;   Ch0M5 = $1A;
	    Ch1M2 = $54;   Ch1M5 = $5A;
	    Ch2M2 = $94;   Ch2M5 = $9A;
	    Count = $0F;


	procedure mode0;
	begin
	 gotoxy(5,5);write(' 8253 test Mode 0 ( Interrupe On Terminal Count )');
	 port[$307] := Ch0M0;
	 port[$307] := Ch1M0;
	 port[$307] := Ch2M0;
	 port[$304] := Count;
	 port[$305] := Count;
	 port[$306] := Count;
	 port[$300] := $01;
	 repeat
	  port[$307] := $0F;
	  port[$307] := $4F;
	  port[$307] := $8F;
	  cnt0 := port[$304];gotoxy(15,10);write('Counter 0 : ',cnt0:8);
	  cnt1 := port[$305];gotoxy(15,15);write('Counter 1 : ',cnt1:8);
	  cnt2 := port[$306];gotoxy(15,20);write('Counter 2 : ',cnt2:8);
	  clreol;
	 until keypressed;
	end;

	procedure mode1;
	begin
	 gotoxy(5,5);write(' 8253 test Mode 1 ( Programmable One Short )');
	 port[$307] := $12; { program cnt 0 work in mode1 (program one short) }
	 port[$307] := $52; { program cnt 0 work in mode1 (program one short) }
	 port[$307] := $92; { program cnt 0 work in mode1 (program one short) }
	 port[$304] := $0F; { set value of countint for cnt0 = 15 }
	 port[$305] := $0F; { set value of countint for cnt1 = 15 }
	 port[$306] := $0F; { set value of countint for cnt2 = 15 }
	 port[$300] := $01;
	 repeat
	  port[$307] := $0F;
	  port[$307] := $4F;
	  port[$307] := $8F;
	  cnt0 := port[$304];gotoxy(15,10);write('Counter 0 : ',cnt0:8);
	  cnt1 := port[$305];gotoxy(15,15);write('Counter 1 : ',cnt1:8);
	  cnt2 := port[$306];gotoxy(15,20);write('Counter 2 : ',cnt2:8);
	  gotoxy(5,23);write(' press anakey to continue ');
	  clreol;
	 until Keypressed;
	end;
	
	procedure mode2;
	begin
	 gotoxy(5,5);write(' 8253 test Mode 2 ( Rate Generator ) ');
	 port[$307] := $14; { program cnt 0 work in mode2 (rate gen) }
	 port[$307] := $54; { program cnt 0 work in mode2 (rate gen) }
	 port[$307] := $94; { program cnt 0 work in mode2 (rate gen) }
	 port[$304] := $0F; { set value of countint for cnt0 = 15 }
	 port[$305] := $0F; { set value of countint for cnt1 = 15 }
	 port[$306] := $0F; { set value of countint for cnt2 = 15 }
	 port[$300] := $01;
	 repeat
	  port[$307] := $0F;
	  port[$307] := $4F;
	  port[$307] := $8F;
	  cnt0 := port[$304];gotoxy(15,10);write('Counter 0 : ',cnt0:8);
	  cnt1 := port[$305];gotoxy(15,15);write('Counter 1 : ',cnt1:8);
	  cnt2 := port[$306];gotoxy(15,20);write('Counter 2 : ',cnt2:8);
	  gotoxy(5,23);write(' press anakey to continue ');
	  clreol;
	 until keypressed;
	end;

	procedure mode3;
	begin
	 gotoxy(5,5);write(' 8253 test Mode 3 ( Squre Wave Rate Generator ) ');
	 port[$307] := $16; { program cnt 0 work in mode3 (square wave gen) }
	 port[$307] := $56; { program cnt 0 work in mode3 (square wave gen) }
	 port[$307] := $96; { program cnt 0 work in mode3 (square wave gen) }
	 port[$304] := $0F; { set value of countint for cnt0 = 15 }
	 port[$305] := $0F; { set value of countint for cnt1 = 15 }
	 port[$306] := $0F; { set value of countint for cnt2 = 15 }
	 port[$300] := $01;
	 repeat
	  port[$307] := $0F;
	  port[$307] := $4F;
	  port[$307] := $8F;
	  cnt0 := port[$304];gotoxy(15,10);write('Counter 0 : ',cnt0:8);
	  cnt1 := port[$305];gotoxy(15,15);write('Counter 1 : ',cnt1:8);
	  cnt2 := port[$306];gotoxy(15,20);write('Counter 2 : ',cnt2:8);
	  gotoxy(5,23);write(' press anakey to continue ');
	  clreol;
	 until keypressed;
	end;

	procedure mode4;
	begin
	 gotoxy(5,5);write(' 8253 test Mode 4 ( Soft Ware Trigger Strobe ) ');
	 port[$307] := $18; { program cnt 0 work in mode4 (soft ware trig) }
	 port[$307] := $58; { program cnt 0 work in mode4 (soft ware trig) }
	 port[$307] := $98; { program cnt 0 work in mode4 (soft ware trig) }
	 port[$304] := $0F; { set value of countint for cnt0 = 15 }
	 port[$305] := $0F; { set value of countint for cnt1 = 15 }
	 port[$306] := $0F; { set value of countint for cnt2 = 15 }
	 port[$300] := $01;
	 repeat
	  port[$307] := $0F;
	  port[$307] := $4F;
	  port[$307] := $8F;
	  cnt0 := port[$304];gotoxy(15,10);write('Counter 0 : ',cnt0:8);
	  cnt1 := port[$305];gotoxy(15,15);write('Counter 1 : ',cnt1:8);
	  cnt2 := port[$306];gotoxy(15,20);write('Counter 2 : ',cnt2:8);
	  gotoxy(5,23);write(' press anakey to continue ');
	  clreol;
	 until Keypressed;
	end;

	procedure mode5;
	begin
	 gotoxy(5,5);write(' 8253 test Mode 5 ( Hard Ware Trigger Strobe ) ');
	 port[$307] := $1A; { program cnt 0 work in mode5 (hard ware trig) }
	 port[$307] := $5A; { program cnt 0 work in mode5 (hard ware trig) }
	 port[$307] := $9A; { program cnt 0 work in mode5 (hard ware trig) }
	 port[$304] := $0F; { set value of countint for cnt0 = 15 }
	 port[$305] := $0F; { set value of countint for cnt1 = 15 }
	 port[$306] := $0F; { set value of countint for cnt2 = 15 }
	 port[$300] := $01;
	 repeat
	  port[$307] := $0F;
	  port[$307] := $4F;
	  port[$307] := $8F;
	  cnt0 := port[$304];gotoxy(15,10);write('Counter 0 : ',cnt0:8);
	  cnt1 := port[$305];gotoxy(15,15);write('Counter 1 : ',cnt1:8);
	  cnt2 := port[$306];gotoxy(15,20);write('Counter 2 : ',cnt2:8);
	  gotoxy(5,23);write(' press anakey to continue ');
	  clreol;
	 until keypressed;
	end;

	begin
	 clrscr;
	 port[$303] := $82;
	 mode0;
	 port[$300] := $00;
	 clrscr;
	 mode1;
	 port[$300] := $00;
	 clrscr;
	 mode2;
	 port[$300] := $00;
	 clrscr;
	 mode3;
	 port[$300] := $00;
	 clrscr;
	 mode4;
	 port[$300] := $00;
	 clrscr;
	 mode5;
	 writeln;readln;
	 port[$300] := $00;
	end.

DOWNLOAD
1. Pascal DOS : 51.7 KB
2. Delphi 2 : 134.0 KB
3. Visual BASIC 4 : 60.9 KB


เขียนโดย : ETT Team
Author : ETT Team
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : Nov 1, 2000