[ บทความ : ทดลองใช้บอร์ด ET-DIO ตอนที่ 4 ] - Test DAC (Pascal)


	{
	  Filename : DAC.PAS
	  Author  : ETT
	        www.etteam.com
	  Hardware : ET-DIO
	  Compiler : Turbo Pascal / DOS
	
	  Note   : โปรแกรมทดสอบการทำงานของ Ic DAC โดยให้ Ic DAC ทำงานเป็น
	        เครื่องจ่ายแรงดัน และกำหนดให้ ET-DIO CARD ทำงานที่ Port 300H 
	
	}
	
	Program TestDAC;
	
	Uses crt;
	
	Var  WantOut,StepOut,OutValue  : real;
	    OutPort,StepReal      : integer;
	    Quit            : boolean;
	    Ch             : char;
	
	Const
	    Step   = 5/256;
	
	Begin
	 Repeat
	  Clrscr;
	  Quit := False;
	  writeln('        โปรแกรมตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน ET-DIO CARD');
	  writeln;
	  writeln('      ตัวอย่างการนำ ET-DIO CARD ใช้งานเป็นเครื่องจ่ายแรงดัน');
	  writeln;
	  writeln;
	  write('กรุณาใส่ค่าแรงดันที่ต้องการส่งออกเป็นตัวเลข (0..5) : ');
	   Read(WantOut);
	   If WantOut < 0 then
	    Begin
	     WantOut := 0;
	     writeln('ค่าแรงดันต่ำกว่าพิกัดที่เครื่องจะสามารถทำได้');
	     writeln('เครื่องจะทำการเปลี่ยนเป็นค่าต่ำสุดที่เป็นไปได้');
	    End
	   else
	   If WantOut>5 Then
	    Begin
	     WantOut := 5;
	     writeln('ค่าแรงดันสูงกว่าพิกัดที่เครื่องจะสามารถทำได้');
	     writeln('เครื่องจะทำการเปลี่ยนเป็นค่าสูงสุดที่เป็นไปได้');
	    End;
	  writeln;
	  StepOut := WantOut/Step; { คำนวณค่า Step ที่ต้องใช้ }
	  StepReal := Round(StepOut); { คำนวณค่า Step จริงที่เป็นไปได้ }
	  OutPort := StepReal-1;
	  OutValue := StepReal * Step; { คำนวณค่าแรงดันที่ส่งออกจริง }
	  writeln('ค่าแรงดันที่ต้องการส่งออก  = ',WantOut:5:2,' โวลท์');
	  writeln('ความละเอียด ต่อ Step     = ',Step:5:2,' โวลท์');
	  writeln('ค่าแรงดันที่ได้จริง     = ',OutValue:5:2,' โวลท์');
	  Port[$308] := OutPort; { ส่งค่าข้อมูลที่จะออกให้ Port Control DAC }
	  writeln;
	  writeln('กรุณากดคีย์ใดๆเพื่อทำงานต่อ หรือกดคีย์ "Esc" เพื่อยกเลิกการทำงาน');
	  Ch := Readkey;
	  If Ch = #27 then Quit := True
	  else Quit := False;
	 until Quit;
	 Port[$308] := $00; { ปรับค่าแรงดันให้เป็น 0 โวลท์ }
	 end.

DOWNLOAD
1. Pascal DOS : 51.7 KB
2. Delphi 2 : 134.0 KB
3. Visual BASIC 4 : 60.9 KB


เขียนโดย : ETT Team
Author : ETT Team
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : Nov 1, 2000