[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

ET -CNT 6 P3


. . . ET-CNT6 P3 . . .                                                                            ราคา     17,900.-

ET-CNT6 UNIVERSAL TARGET DISPLAY BOARD ...

ET-CNT6P3 ประกอบด้วยชุด DISPLAY 6 หลัก จำนวน 3 ชุด พร้อมชุด KEY BOARD

ET-CNT6P3ป้ายแสดงตัวเลขขนาดใหญ่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือป้ายบอกจำนวนการนับต่าง ๆ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในระยะไกล กว่า 50 เมตร ใช้ได้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการนับ ตั้งค่าการผลิต , ตั้งเป้าในการทำงานเป็นกระ , แสดงผลงานในแต่ละวัน ลดปัญหา การสูญเสียจากระบบในการผลิตต่าง ๆ และด้วยตัวเลขแสดงผลขนาดใหญ่แบบ 6 หลัก ทำให้คุณสามารถใช้งาน ได้ในการนับจำนวนน้อยในปัจจุบัน หรือ ในอนาคตที่จะขยายกำลังการผลิตจำนวนหลักการนับก็มากเพียงพอสำหรับคุณ

พร้อมอุปกรณ์เสริมการทำงาน เช่น ชุดนับแบบ 16 ช่องสัญญาณ (ET-MC16) ที่ทำให้สามารถต่อ INPUT การนับต่าง ๆ ได้พร้อมกันเป็น 16 ช่องสัญญาณ ทำให้คุณสามารถประหยัดการสั่งซื้อ COUNTER หลายๆ ตัวได้ และทำให้เพิ่มช่องการนับหรือช่อง ชิ้นงานต่าง ๆ ให้มาร่วมกับเครื่องนี้ได้มากยิ่งขึ้นและพิเศษคุณสามารถสั่งทำเฉพาะลักษณะงาน เปลี่ยนรูปแบบการนับที่เป็น รูปแบบมาตราฐานจากชุดนี้ได้ด้วย เช่น เป็นชุดเพิ่มจำนวนนับตามค่าเวลา , หรือ ชุดแสดงเวลาในแต่ละประเทศที่แตกต่างกันได้ เป็นต้น

ET-CNT6P3 (UNIVERSAL TARGET DISPLAY BOARD) 

Specification ET-CNT6P3

ส่วนแสดงผลทั้ง 3 ส่วน ของชุด ET-CNT6P3 UNIVERSAL TARGET DISPLAY BOARD

ACTUAL DISPLAY

สามารถตั้งระบบการทำงานได้จากชุด KEYBOARD หรือ จาก คอมพิวเตอร์พีซี ได้หลายรูปแบบลักษณะด้วยกันให้คุณประยุกต์ใช้งานในส่วน ACTUAL DISPLAY นี้ให้เหมาะกับงานได้เช่น

TARGET DISPLAY

ส่วนแสดงผลในยอดจำนวนที่ต้องการโดยรับค่าจากส่วน ACTUAL DISPLAY ตามที่โปรแกรมไว้ เช่น เป้าหมายในการผลิต

DIFFERECNE DISPLAY

ส่วนแสดงผลแตกต่างของ TARGET และ ACTUAL โดยจะแสดงค่าผลต่างที่เกิดขึ้นเป็นค่าบวกหรือค่าลบได้

ชุดเพิ่มเติม ET-CNT6 SOFTWARE

 

  • สาย RS232 9PIN ยาว 3 เมตรพร้อม แผ่น DISK โปรแกรม ใช้โปรแกรม ET-CNT6P ราคา 250.-
  • นอกจากนี้สามารถต่อเพิ่มเติม จำนวน DISPLAY ขยายตามจุดแสดงผลต่าง ๆ ได้มากกว่าหนึ่งจุด โดยใช้รวมกับชุด ET-CNT6 ที่เป็น DISPLAY ขนาด 6 หลัก 1 แถว ซึ่งสามารถต่อสายได้ในระยะไกลถึง 1.2 กิโลเมตร ราคา 6,200.-
  • ชุดเสริมการทำงาน (OPTION) ET-MC16 MULTI COUNTER นับได้ 16 ช่องสัญญาณพร้อมกัน ต่อรวมกับ ET-CNT6P ขยายช่อง การนับให้มากยิ่งขึ้น ราคา 1,750.-

ชุด ET-CNT6P3 ประกอบด้วย

ดาวน์โหลดเอกสารและไฟล์ของสินค้า


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔