ETT :: Product :: BBC MICRO:BIT :: ET-BBC ROBOT KIT + MICRO BIT


ในชุดมีบอร์ด BBC micro:bit

ET-BBC ROBOT KIT + MICRO BIT

[ P-ET-A-00640 ] 2,790.- (ราคายังไม่รวม Vat)

ET-BBC ROBOT KIT ... เป็น ROBOT ประเภทสามล้อ ประกอบสร้างด้วยชิ้นส่วน TECHNIC BRICKS ทำให้สามารถดัดแปลงประกอบเป็น ROBOT หรือ PROJECT อื่น ๆ ได้โดยง่าย ใช้ตัวควบคุม BBC MICRO:BIT ในการควบคุม เขียนโปรแกรมในรูปแบบ BLOCK ง่ายต่อการใช้งาน เรียนรู้ใช้บอร์ด ET-BBC GPIO เป็นส่วนวงจรขยายการทำงาน ของบอร์ด BBC MICRO:BIT ในการควบคุมวงจรต่าง ๆ เช่น SERVO MOTOR แบบหมุน 360 องศา ตัว SENSOR TRACKER

*** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของอุปกรณ์ประกอบ ROBOT โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***

คุณสมบัติ ET-BBC ROBOT KIT+MICRO BIT


ภาพด้านบน


ภาพด้านล่าง


ภาพด้านข้าง


ภาพด้านหน้า


รายการอุปกรณ์


รายการอุปกรณ์


รายการอุปกรณ์

Download :: ดาวน์โหลด

1. Thai Catalog

2. Thai Manual

3. Thai Guide

4. Example Code (rar)

5. CLIP ET-BBC ROBOT KIT

6. Example Code :: ET-BBC-ROBOT-KIT (micro:bit V2)

7. Example Code :: ET-BBC-ROBOT (micro:bit V2)

--ไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้--