[ ผลิตภัณฑ์ของเรา : Product ]

 

หนังสือ / คู่มือการทดลอง / CD-ROM

หนังสือ
คู่มือ MICRO:BIT สำหรับ STEM และวิทยาการคำนวณ: (A-BK-P-00152)
เป็นคู่มือการใช้งาน และการทดลอง บอร์ด BBC MICRO:BIT พิมพ์แบบ 4 สี ทั้งเล่ม ดูง่าย จำนวน 304 หน้า เนื้อหา ตั้งแต่การใช้งานเริ่มต้นกับบอร์ด MICRO:BIT การใช้ชุดคำสั่งบล็อคต่างๆ ไปจนถึงการต่อวงจรทดลองใช้งานต่างๆ เหมาะสำหรับเด็กๆ และผู้เริ่มต้นใช้งาน BBC MICRO:BIT อย่างยิ่ง
300.-
เรียนรู้ เข้าใจ ใช้งาน Raspberry Pi3: โดย ผศ.จารุต บุศราทิจ
เนื้อหาจะอธิบายการเขียนโปรแกรม และการใช้งานบอร์ด RASPBERRY PI3 ครอบคลุมเนื้อหาการใช้งาน เช่น GPIO, I2C, SPI, ADC, LCD, LED แบบ RGB, IR REMOTE, 4X4
KEY BOARD, DC INPUT, RELAY , WEB CAM พร้อมแนะนำบอร์ด RASPBERRY PI3, แนะนำภาษา
PYTHON ที่ใช้เขียนโปรแกรมบนบอร์ด RASPBERRY, แนะนำเรื่อง PROTOCAL INTERNET, OPEN CV, SDL2 เป็นต้น พร้อมการต่อทดลองกับบอร์ด HAT ต่างๆ และบอร์ด ET-MINI I/O ต่างๆ ของทาง อีทีที, พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ จำนวน 352 หน้า
210.-
เรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC ด้วย mikro Basic: โดย อ.จารุต บุศราทิจ
เป็นหนังสือภาษาไทยอีกเล่มหนึ่งของ อ.จารุต บุศราทิจ ที่เขียนขึ้น โดยอธิบายการใช้งานและการเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาเบสิกของ MCU ในตระกูล PIC ด้วยโปรแกรม ภาษา BASIC ของ PIC "MIKRO BASIC" โดยเขียนอธิบาย การลงโปรแกรม, การใช้งานในคำสั่งต่างๆ การประยุกต์ใช้งานต่างๆ
320.-
เรียนรู้เข้าใจใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ด้วย Arduino(A-BK-P-00145)
เนื้อหาจะอธิบายการเขียนโปรแกรมด้วย ภาษา C ของ Arduino กับ MCU ของ AVR รูปแบบคำสั่งต่างๆ ของภาษา ,
การต่อวงจรทดลอง, การต่อบอร์ด ET-BASE AVR EASY88 รวมกับ ET-MINI I/O ต่างๆ พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์
หนา 544 หน้า
240.-
เรียนรู้และพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM7 ด้วยภาษาซี: หนังสือที่
อธิบายการใช้งาน ARM7 ด้วยภาษาซี
160.-
เรียนรู้และเข้าใจไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC ด้วยภาษาเบสิก PIC BASIC PRO:  หนังสือที่อธิบาย
การใช้งานและการเขียนโปรแกรมด้วย ซี ภาษาเบสิกของ CPU ในตระกูล PIC ด้วยโปรแกรมยอดนิยม  ภาษา BASIC ของ PIC 
210.-
เรียนรู้และเข้าใจไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ด้วยภาษาเบสิก BASCOM-8051[A-BK-P-00117] : หนังสือที่
อธิบายการใช้งาน การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเบสิกที่ใช้งานกับ CPU ในตระกูล MCS-51 
240.-

Micro-C [A-BK-P-00053]: คู่มือภาษาซีสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 (พิมพ์ครั้งที่ 3)

199.-

สถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ HC08 [A-BK-P-00078]: คู่มือไมโครคอนโทรลเลอร์ 68HC08

90.-
สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ MC68HC908 [A-BK-P-00087]: คู่มือฮาร์ดแวร์ไมโครคอนโทรลเลอร์
 MC68HC908
140.-
รู้จักและเข้าใจ CHIPS SUPPORT I2C BUS  [A-BK-P-00091] 70.-
คู่มือเรียนรู้และเข้าใจสถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 [A-BK-P-00098] 220.-

CD-ROM

ET CD ROM DATA VOL 1.0 : CD-ROM Vol 1 ของ ETT
ET-CD ROM DATA VOL 2.0 : CD-ROM Vol 2 ของ ETT
คู่มือบอร์ด-การทดลอง
ปฏิบัติการทดลองและใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS51 ด้วยภาษาเบสิก BASCOM-8051
[A-KB-P-00124]
... เป็นหนังสือที่จะทำให้การใช้งาน CPU MCS51  เป็นเรื่องง่ายๆ ในการเขียนโปรแกรมใช้งานด้วยภาษาเบสิก  หนังสือมี 12 บท การทดลองใช้งาน  พร้อมตัวอย่างโปรแกรมภาษาเบสิก  โดยใช้โปรแกรม BASCOM-8051 ในการนำเสนอ
240.-
การใช้งานและใบงานไมโครคอนโทรลเลอร์ Z8Encore [A-BK-P-00118] : คู่มือการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวใหม่ของ ZILOG Z8Encore และใบงานการทดลอง
220.-
ใบงานการทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS51 สำหรับ ET-BOARD V6 และ ET-8032 [A-BK-P-00109]: สำหรับ LAB เรียนรู้การเขียนโปรแกรม ระดับ ปวช. และ ปวส.
70.-
ใบงานการทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ Z80 สำหรับ ET-BOARD V6 [A-BK-P-00110] : สำหรับ LAB เรียนรู้การเขียนโปรแกรม ระดับ ปวช. และ ปวส.
70.-
คู่มือการทดลอง AVR [A-BK-P-00096]
130.-
คู่มือการทดลอง PIC [A-BK-P-00094]
140.-
คู่มือ AVR ENHANCED RISC MICROCONTROLLERS
คู่มือบอร์ด ET-BOARD V3.0
คู่มือบอร์ด ET-BOARD V4.0
คู่มือบอร์ด ET-BOARD V5.0 PLC
คู่มือบอร์ด ET-BOARD V5.0  SINGLE
คู่มือบอร์ด ET-BOARD V6.0  Z80
คู่มือบอร์ด ET-BOARD V6.0  MCS-51
คู่มือบอร์ด ET-8032 V2.0
คู่มือบอร์ด ET-BOARD V3.5 NEW POWER
คู่มือบอร์ด  ET - EXP4  CPU & I/O  1  PLUS
คู่มือบอร์ด  ET - LAB3A
คู่มือบอร์ด  ET - LAB3A  MCS51 [A-BK-P-00069]
210.-
คู่มือบอร์ด  ET - LAB3A  PC
คู่มือบอร์ด ET- EXP4 I/O 1 STAMP 2 SX [A-BK-P-00045]
60.-
คู่มือบอร์ด ET- EXP4 I/O 1 68HC11 [A-BK-P-00047]
100.-
คู่มือบอร์ด ET- EXP4 I/O 1 MCS51 [A-BK-P-00048]
90.-
คู่มือบอร์ด ET- SINGLE BOARD Z80
คู่มือบอร์ด  ET-SINGLE BOARD MCS51 [A-BK-P-00066]
80.-
:: ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา ::
:: Training ::  Robotics  :: PSoC :: MCS-51 :: AVR ::68HC :: BASIC Stamp :: PIC :: STM8 ::
::
Z8/Z80/Z180 :: CPLD ::
ARM :: MSP430 :: CPU/EPROM
:: PC Card/Flash :: Interface Card ::
::
USB/RS232/422/485 :: ET-Test/Project board ::
อุปกรณ์ต่อทดลอง/Connector ::
::
Counter/Clock :: Display/LCD :: Keyboard/Adapter/
หนังสือ ::
::
Barcode/Magnetic/Universal Programmer ::
ไอซีน่าสน ::
 ปรับปรุงเมื่อ 15 ต.ค. 2553