[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

ET -REM 8

. . . ET-REM8 . . .                                                                          ราคา     1,290.-

ETT DISPLAY BOARD SET ... ทีมงาน อีทีที ได้ออกแบบ และพัฒนาสร้างวงจรการแสดงผลขนาดกลางเอนกประสงค์ขึ้น 3 บอร์ด 3 แบบ คือ

สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง โดยออกแบบให้มี CPU อยู่ประจำบอร์ดในตัว ... สามารถแสดงผลและทำงานอื่น ๆ ได้อีก แล้วเสร็จในตัวโดยใช้ IC หลัก CPU ในตระกูล MCS51 พร้อมวงจร เช่น RS232, RS422/485, RTC, EEPROM นำไปประยุกต์ใช้งานได้เช่น

พร้อม DISK ตัวอย่างโปรแกรม

ET-REM8 ... เป็นบอร์ด DISPLAY ขนาดเล็กใช้ LED 7 SEGMENT ขนาดตัวเลข 0.56 นิ้ว จำนวน 8 หลักสีแดงใช้ IC MAX7219 เป็นวงจรขับแสดงผลให้ CPU มีเวลาไปทำงานอื่น ๆ ได้สะดวก...


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๔๓