[ ETT product : ผลิตภัณฑ์ของ อิทีที ]

ET-SPEP PLUS

. . . ET-SPEP PLUS. . .                                                                ราคา     2,950.-

SPEP PLUS V 2.0 พัฒนาใหม่ปรับปรุงจากรุ่นเดิมให้มีความ สามารถสูงขึ้น ต่อใช้งานเข้ากับ ขั้ว PRINTER PORT ของคอมพิวเตอร์ PC ต่างๆ 286/386/486/586 สามารถเขียน,อ่าน,ข้อมูล ของ EPROM, EEPROM, RAM BACK UP โดยใช้ได้ถึงไอซีขนาด 32 ขา

อุปกรณ์ SPEP PLUS ประกอบด้วย


ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๔๓