LCD/Keyboard >ET-iLED 8x8-RGB
 
 
 
    ET-iLED 8x8-RGB (P-ET-A-00510) [ 1,290.- ยังไม่รวม Vat]
 
            ET-iLED 8x8-RGB เป็นบอร์ดแสดงผล LED แบบ RGB ประกอบด้วย LED RGB จำนวน 64 DOT (8x8) โดยใช้
                IC LED เบอร์ WS2812B มาต่อ CASCADE กัน 64 DOT ซึ่ง LED แต่ละตัว สามารถแสดงความละเอียดของสี RGB
                ได้สูงถึง 24 BIT COLOR หรือ 16 ล้านสี พร้อมทั้งยังมีความสว่างของตัว LED นี้จะสว่างมาก
 
                
 
 
 
       คุณสมบัติ ET-iLED 8x8-RGB
 
               • ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 5VDC (กระแสใช้งานสูงสุด 3.84A)
               • ใช้การควบคุมวงจรให้แสดงผล แบบ SERIAL NZR ด้วยสายสัญญาณ CONTROL เพียงเส้นเดียว หรือ 1 บิท เท่านั้น
                  ในการควบคุม LED ทั้ง 64 ตัวนี้ โดยวิธีการต่อแบบ CASCADE กันไป ทำให้สะดวกในการต่อใช้งานมาก
               • INPUT ที่ต่อใช้งานสามารถใช้ได้กับ สัญญาณ TTL 5V หรือ 3.3 V ได้ โดยใช้ IC 74LVC1G17 เป็น
                  SCHMITT-TRIGGER BUFFER
               • ตัว IC LED นี้ใช้เบอร์ WS2812B ขนาด 5.0 x 5.0 mm, 4 PIN ซึ่งในตัว IC LED นี้จะประกอบด้วย วงจร DRIVE,
                  วงจรควบคุม, LED RGB, วงจร ELECTRIC RESET, วงจร POWER LOSE RESET
               • WS2812B นี้ ประกอบด้วย LED 3 สี RGB, แสดงความละเอียดของสีได้ 24 BIT COLOR (16,777,216 สี) และ
                  ความสว่างได้ 256 ระดับ และใช้ความถี่ในการสแกนไม่น้อยกว่า 400 Hz/S
               • สามารถนำบอร์ด ET-iLED 8x8-RGB มาต่อใช้งานรวมกันได้มากกว่าหนึ่งบอร์ด สูงสุดไม่เกิน 16 บอร์ด (ข้อแนะนำบอร์ด
                   CPU ที่มาต่อสั่งใช้งานนี้ จะต้องมีความเร็วสูง ในการทำงาน เช่น AVR, ARM ฯลฯ CPU ในตระกูล MCS51,
                   PIC ธรรมดา ไม่สามารถใช้งานกับบอร์ด ET-iLED 8x8-RGB นี้ได้)
               • LED นี้จะให้แสงที่มีความสม่ำเสมอสูง และจะ LATE ติดค้างสถานะเดิมอยู่จนกว่าจะมีการส่ง DATA มาใหม่
               • สามารถต่อใช้งานกับบอร์ดของ Arduino พร้อมตัวอย่างโปรแกรม
               • ขนาด PCB 8.15 x 8.15 cm. (3200 x 3200 mil.)
               • ขั้วต่อใช้งานแบบ PIN HEADER 2.54 mm. 3 PIN 4 ชุด อยู่ใต้ PCB
               • ชุด ET-iLED 8x8-RGB ... ประกอบด้วย
                             • บอร์ด ET-iLED 8x8-RGB
                             • แผ่น CD-ROM คู่มือ และตัวอย่างโปรแกรม
           
 
(ET-iLED 8x8-RGB 3 บอร์ดมาเรียงกัน)

"สินค้าของETTใช้ในหน่วยงานราชการ"
 
 
       ดาวน์โหลด
 
            1. คู่มือ
            2. Manual
            3. Catalog
            4. Code
ดาวน์โหลดเอกสารและไฟล์ของสินค้า
 

     * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     * บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า