[ บทความ : ไฟล์ส่วนหัวสำหรับ ] ET-BOARD V5

Header File

for ET-BOARD V5

เมื่อนานมาแล้วมได้บอกว่า ผมจะทำไฟล์ส่วนหัวสำหรับ ET-BOARD V5 มาให้ใช้กัน ... มาจนถึงวันนี้ ก็ ถึงเวลาเสียทีครับ ... เอาล่ะ มาดูข้อมูลของไฟล์ ETV5.INZ กันเลยครับ	;
	; filename : etv5.inz
	; assembler : az80
	; author  : Supachai Budsaratij (raek@se-ed.net)
	; hardware : ET-BOARD V5 (Z180/Remote mode)
	; date   : April 4, 2001
	;
	
	; --- MEMORY
	;
	UMEM_ORG    EQU   08000h  ; User RAM start
	UMEM_END    EQU   0EFFFh  ; User RAM end
	
	;---- COMMON AREA
	; COMMON AREA 0
	COMA0_B     EQU   00000h  ; Start of COMMON AREA 0
	COMA0_E     EQU   07FFFh  ; End of COMMON AREA 0
	; COMMON AREA 1
	COMA1_B     EQU   0F000h  ; Start of COMMON AREA 1
	COMA1_E     EQU   0FFFFh  ; End of COMMON AREA 1
	
	; --- I/O
	;
	S8255_PA    EQU   40h   ; System 8255 port A
	S8255_PB    EQU   41h   ; System 8255 port B
	S8255_PC    EQU   42h   ; System 8255 port C
	S8255_CT    EQU   43h   ; System 8255 control port
	;
	U8255_PA    EQU   50h   ; User 8255 port A
	U8255_PB    EQU   51h   ; User 8255 port B
	U8255_PC    EQU   52h   ; User 8255 port C
	U8255_CT    EQU   53h   ; User 8255 control port
	;
	CLCD_WC     EQU   0C0h   ; Character LCD write command
	CLCD_RC     EQU   0C4h   ; Character LCD read command
	CLCD_WD     EQU   0C2h   ; Character LCD write data
	CLCD_RD     EQU   0C6h   ; Character LCD read data
	;
	RTC       EQU   070h   ; RTC (6242)
	SEC1      EQU   RTC
	SEC10      EQU   RTC+1
	MIN1      EQU   RTC+2
	MIN10      EQU   RTC+3
	HOUR1      EQU   RTC+4
	HOUR10     EQU   RTC+5
	DAY1      EQU   RTC+6
	DAY10      EQU   RTC+7
	MONTH1     EQU   RTC+8
	MONTH10     EQU   RTC+9
	YEAR1      EQU   RTC+0Ah
	YEAR10     EQU   RTC+0Bh
	WEEK      EQU   RTC+0Ch
	CREG_D     EQU   RTC+0Dh
	CREG_E     EQU   RTC+0Eh
	CREG_F     EQU   RTC+0Fh
	;        เขียนโดย : ศุภชัย บุศราทิจ
Author : Supachai Budsaratij
e-mail : raek@se-ed.net
วันที่ทำการปรับปรุง : ๘ เม.ย. ๒๕๔๔