[ บทความ : เรียนรู้ z80 ] ตอนที่ 10 เรื่อง คำสั่งค้นหาข้อมูลในหน่วยความจำ

เรียนรู้ Z80 ตอนที่ 10

คำสั่งค้นหาข้อมูลในหน่วยความจำ

จากสัปดาห์ที่แล้ว เราได้ศึกษาเรื่อง คำสั่งค้นหาข้อมูล ในหน่วยความจำ (แบบเป็นกลุ่ม) ไปแล้ว คราวนี้เราก็ มาดูถึง คำสั่งอีกชุดหนึ่งที่ทำหน้าที่คล้ายๆ กับเรื่องที่แล้ว นั่นก็คือ การค้นหาข้อมูล หรือจะเรียกว่าเป็นการเปรียบเทียบข้อมูล ในรีจิสเตอร์ กับข้อมูลในหน่วยความจำที่เราต้องการ ... คำสั่ง ดังกล่าวคือ CPI, CPIR, CPD, และ CPDR ... (คุ้นไหม) ... ซึ่งรูปแบบของคำสั่งจะเป็นดังนี้ครับ

Instruction
Source/Target
Flag
Operation
CPD
ไม่มี
C
Z (=1 if A=[HL])
H, P/V (=0 if BC=0, =1 if BC <>0)
S (=1 if A < [HL])
N(=1)
HL <- HL-1
BC <- BC-1
CPDR
ไม่มี
C
Z (=1 if A=[HL])
H, P/V (=0 if BC=0, =1 if BC <>0)
S (=1 if A < [HL])
N(=1)
เหมือน CPD แต่ว่า คำสั่งนี้ จะทำการเปรียบเทียบข้อมูล ไปเรื่อยๆ จนกว่า BC จะเป็น 0 หรือ A=[HL]
CPI
ไม่มี
C
Z (=1 if A=[HL])
H, P/V (=0 if BC=0, =1 if BC <>0)
S (=1 if A < [HL])
N(=1)
HL <- HL+1
BC <- BC-1
CPIR
ไม่มี
C
Z (=1 if A=[HL])
H, P/V (=0 if BC=0, =1 if BC <>0)
S (=1 if A < [HL])
N(=1)
เหมือน CPI แต่ว่า คำสั่งนี้ จะทำการเปรียบเทียบข้อมูล ไปเรื่อยๆ จนกว่า BC จะเป็น 0 หรือ A=[HL]
ตาราง 10-1 ชุดคำสั่งสำหรับ ค้นหาข้อมูลแบบกลุ่ม

หมายเหตุ เราต้องเก็บค่าที่เราต้องการค้นหาใน A, เก็บจำนวนครั้งที่ต้องการค้นหาใน BC และ ตำแหน่งเริ่มต้นค้นหาใน HL

ส่วนความแตกต่างระหว่าง CPD กับ CPDR และ CPI กับ CPIR ก็คือ CPD / CPI จะทำเพียงครั้งเดียว แต่ CPDR/ CPIR จะทำเรื่อยๆ จนกว่า BC เป็น 0 หรือ เจอข้อมูลที่จ้องการ ... มาดูตัวอย่างโปรแกรมสำหรับ คำสั่งที่เกี่ยวกับ การแลกเปลี่ยนข้อมูล กันครับ ...


	;
	; Filename : TCPEx.asz
	; Author  : Supachai Budsaratij  (raek@se-ed.net)
	; Date   : Feb 19, 2001
	; Hardware : ET-Board V6 (Z80 Mode)
	;      CP-jr180 (Z180)
	;      ET-Board V5 (Z180)
	;      ET-Board V3.5 New Power (Z80)
	;
	;
	    INCL  "etv6.inz"     ; Inlude header for ET-V6
	;    INCL  "etv35.inz"     ; Inlude header for ET-V3.5
	;    INCL  "jr180.inz"     ; Inlude header for CP-jr180

	    ORG   UMEM_ORG    ; Start at UMEM_ORG

	main:
	    LD   HL,UMEM_ORG+1000h    ; Start search at UMEM_ORG+1000h
	    LD   A,7           ; Find 7
	    LD   BC,10          ; Do 10 times.
	    CPIR

	    LD   HL,UMEM_ORG+1000h    ; Start search at UMEM_ORG+1000h
	    LD   A,20          ; Find 20
	    LD   BC,10          ; Do 10 times.
	    CPDR
    
	    HALT

	    ORG   UMEM_ORG+1000h
	data  db   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  

		END

เมื่อเราทำการแปลคำสั่งเรียบร้อยแล้ว เราก็จะได้ไฟล์ .LST ดังนี้


            ;
            ; Filename : TCPEx.asz
            ; Author  : Supachai Budsaratij  (raek@se-ed.net)
            ; Date   : Feb 19, 2001
            ; Hardware : ET-Board V6 (Z80 Mode)
            ;      CP-jr180 (Z180)
            ;      ET-Board V5 (Z180)
            ;      ET-Board V3.5 New Power (Z80)
            ;
            ;
                INCL  "etv6.inz"     ; Inlude header for ET-V6
            ;
            ; filename : etv6.inz
            ; assembler : az80
            ; author  : Supachai Budsaratij (raek@se-ed.net)
            ; hardware : et-board 6 (Z-80 mode)
            ; date   : October 12,2000
            ;
            
            ; --- MEMORY
            ;
  8000         UMEM_ORG    EQU   08000h  ; User RAM start
  bdff         UMEM_END    EQU   0BDFFh  ; User RAM end
  c000         XMEM_ORG    EQU   0C000h  ; Expand RAM end
  dfff         XMEM_END    EQU   0DFFFh  ; Expand RAM end
            
            ; --- I/O
            ;
  0000         S8255_PA    EQU   00h   ; System 8255 port A
  0001         S8255_PB    EQU   01h   ; System 8255 port B
  0002         S8255_PC    EQU   02h   ; System 8255 port C
  0003         S8255_CT    EQU   03h   ; System 8255 control port
            ;
  0020         U8255_PA    EQU   20h   ; User 8255 port A
  0021         U8255_PB    EQU   21h   ; User 8255 port B
  0022         U8255_PC    EQU   22h   ; User 8255 port C
  0023         U8255_CT    EQU   23h   ; User 8255 control port
            ;
  004d         SCN_INP     EQU   4Dh   ; SCN2681 - Input port (Switch)
  004e         SCN_SEO     EQU   4Eh   ; SCN2681 - Set output port (LED)
  004f         SCN_REO     EQU   4Fh   ; SCN2681 - Reset output port (LED)
            ;
  0060         CLCD_WC     EQU   60h   ; Character LCD write command
  0061         CLCD_RC     EQU   61h   ; Character LCD read command
  0062         CLCD_WD     EQU   62h   ; Character LCD write data
  0063         CLCD_RD     EQU   63h   ; Character LCD read data
            ;
  0064         GLCD_WC1    EQU   64h   ; Graphics LCD write command (Page 1)
  0065         GLCD_RC1    EQU   65h   ; Graphics LCD read command (Page 1)
  0066         GLCD_WD1    EQU   66h   ; Graphics LCD write data  (Page 1)
  0067         GLCD_RD1    EQU   67h   ; Graphics LCD read data   (Page 1)
            ;
  0068         GLCD_WC2    EQU   68h   ; Graphics LCD write command (Page 2)
  0069         GLCD_RC2    EQU   69h   ; Graphics LCD read command (Page 2)
  006a         GLCD_WD2    EQU   6Ah   ; Graphics LCD write data  (Page 2)
  006b         GLCD_RD2    EQU   6Bh   ; Graphics LCD read data   (Page 2)
            ;
            
            ;    INCL  "etv35.inz"     ; Inlude header for ET-V3.5
            ;    INCL  "jr180.inz"     ; Inlude header for CP-jr180
            
  8000             ORG   UMEM_ORG    ; Start at UMEM_ORG
            
  8000         main:
  8000  21 00 90       LD   HL,UMEM_ORG+1000h    ; Start search at UMEM_ORG+1000h
  8003  3e 07         LD   A,7           ; Find 7
  8005  01 0a 00       LD   BC,10          ; Do 10 times.
  8008  ed b1         CPIR
            
  800a  21 00 90       LD   HL,UMEM_ORG+1000h    ; Start search at UMEM_ORG+1000h
  800d  3e 14         LD   A,20          ; Find 20
  800f  01 0a 00       LD   BC,10          ; Do 10 times.
  8012  ed b9         CPDR
                
  8014  76          HALT
            
  9000             ORG   UMEM_ORG+1000h
  9000  01 02 03 04  data  db   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  
  9004  05 06 07 08  
  9008  09 0a     
            
  900a         	END

0061 CLCD_RC    0063 CLCD_RD    0060 CLCD_WC    0062 CLCD_WD  
0065 GLCD_RC1   0069 GLCD_RC2   0067 GLCD_RD1   006b GLCD_RD2 
0064 GLCD_WC1   0068 GLCD_WC2   0066 GLCD_WD1   006a GLCD_WD2 
0003 S8255_CT   0000 S8255_PA   0001 S8255_PB   0002 S8255_PC 
004d SCN_INP    004f SCN_REO    004e SCN_SEO    0023 U8255_CT 
0020 U8255_PA   0021 U8255_PB   0022 U8255_PC   bdff UMEM_END 
8000 UMEM_ORG   dfff XMEM_END   c000 XMEM_ORG   9000 data   
8000 main     


ส่วนรายละเอียดของไฟล์ฐานสิบหก ก็จะเป็นดังนี้ครับ


	:158000002100903E07010A00EDB12100903E14010A00EDB976A2
	:0A9000000102030405060708090A2F
	:00900A0165

มา debug กันดีกว่าครับ เริ่มตั้งแต่โหลดโปรแกรมเลยนะครับ

แล้วก็เริ่ม trace ด้วยคำสั่ง t 8000 ... คำสั่งแรกเป็นการนำค่า 9000h ไปเก็บใน HL

ต่อมาเราก็นำค่า 7 ไปเก็บใน A ซึ่งมีความหมายว่า เราต้องการค้นหาข้อมูล ที่มีค่า 7

กำหนดให้ BC เป็น 10 เพื่อกำหนดว่า เราจะทำการค้นหากัน 10 ครั้ง

เริ่มการค้นหาด้วย CPIR ซึ่งผลลัพธ์ ออกมาเป็นดังนี้ HL = 9007 เพราะทำไป 7 ครั้ง ... ซึ่งแสดงว่า เราน่าจะเจอข้อมูล หลังจากที่ ทำการเปรียบเทียบไปแล้ว 7 ครั้ง (เพราะเราสั่งให้ทำ 10 ครั้งไง ... แต่ HL ไม่เป็น 900Ah ก็หมายความว่า เจอข้อมูลก่อนไง) ... และ BC เป็น 3 เพราะ ทำไปแค่ 7 ครั้ง .. ส่วน Flag มันก็บอกว่า Z=1 และ S=0 ซึ่ง กรณีที่ Z=1 และ S=0 ก็คือ กรณี ที่ ข้อมูลใน A เท่ากับ ข้อมูลที่ HL ชี้อยู่ ...

คราวนี้ลองให้ HL เป็น 900Ah ดูบ้าง

คราวนี้เราจะหา 14h กันล่ะ

ทำ 10 ครั้งเหมือนเดิม

เอาล่ะ ลองหาแบบ CPDR กันบ้าง ... คราวนี้ผลลัพธ์ คือ HL = 9000h ซึ่ง น่าจะ หมายความว่า ทำไป 10 ครั้ง ... อ้าว BC ก็เป็น 0 เหมือนกัน เอ ... คราวนี้ตกลงว่าหาเจอไหมเนี่ย ... มาดู ที่ Flag กันครับ ... เราพบว่า Z=0 และ S=0 ซึ่ง ไม่ใช่กรณีของ ข้อมูล ใน A เหมือนกับ ข้อมูล ที่ชี้โดย HL ซึ่งหมายความว่า ... ไม่เจอ 14h ในหน่วยความจำตั้งแต่ 9000h-900Ah ...

อ๊ะ ... จบโปรแกรมแล้ว ล่ะ

เรียบร้อยครับ ... เราเรียนรู้เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล , การถ่ายโอนข้อมูล และการค้นหาข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วล่ะ ... คราวหน้าเราก็จะศึกษาเกี่ยวกับ การบวก และการลบกันครับ ... แล้วตามด้วย การกระโดด แบบมีเงื่อนไข และไม่มีเงื่อนไขกันต่อ ... หลังจาก 2 เรื่องนี้ผ่านไป เราก็จะสามารถเขียนโปรแกรม ที่มีความซับซ้อนมากๆ ได้แล้วครับ ... เมื่อเริ่มเขียนแบบซับซ้อนได้ เราก็จะต่อ เกี่ยวกับคำสั่งกระทำทาง คำสั่ง I/O, ลอจิก, การกระทำกับบิต, การเลื่อน (shift) / การหมุน (Rotate) บิต, และคำสั่งพิเศษๆ พร้อมทั้ง เทคนิค การเขียนโปรแกรมแบบต่างๆ กับ Z80 กันต่อไป ... ส่วนหลังสุด อาจจะเป็น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Z180 กัน เพื่อเปิดหูเปิดตาให้กว้าง และใช้ Z80 ในการเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ...

นับวัน ผมยิ่งชอบ Z80/Z180 มากขึ้นแล้วสิครับ ... สนุกดีตรงที่มันให้เราเขียนเอง (...ฮา...) แต่ก็ต้องยอมรับครับ ... ส่วนมากผมใช้ MCS-51 แถมสอน หรือ อบรมสมาชิกชุมนุม ucRoboTics ด้วย MCS-51 กับ Micro-C51 อีกด้วย ... แถมหุ่น tracker line ของผม ก็เป็น MCS-51 กับ 68HC11 อีกต่างหากครับ ... อืม ... แล้ว Z80/Z180 ล่ะ ... ผมก็จะพยายาม ใช้มันให้มากขึ้นไงครับ ... และผมก็คงไม่มีบทความเกี่ยวกับ MCS-51 ที่ละเอียด แบบนี้แน่นอนครับ ... เพราะ มีอาจารย์หลายๆ ท่านได้ เขียนตำราเอาไว้มากมาย ... แถมเขียนได้ดีมากๆ ด้วยครับ ลองสืบเสาะหาเอาล่ะกันครับ ... สัปดหานี้เท่านี้ก่อนครับ สวัสดีครับเขียนโดย : ศุภชัย บุศราทิจ
Author : Supachai Budsaratij
e-mail : raek@se-ed.net
วันที่ทำการปรับปรุง : ๕ มี.ค. ๒๕๔๔, ๑๓ มี.ค. ๒๕๔๔