[ บทความ : ทดลองใช้ LTC1298 บนบอร์ด ET-V6 ]

จากบทความ ทดลองสร้าง sensor แสงด้วย LDR อ่านบทความ .. เราจะได้บอร์ด sensor ที่มีหน้าตาดังนี้ครับ

ให้เรานำบอร์ดเสียบเข้ากับพอร์ตของ LTC1298 ดังรูปต่อไปนี้

เรามาลองใช้โปรแกรมตัวอย่างที่มากับบอร์ดกันเลยครับ ... เริ่มต้นกดปุ่ม FUNC แล้วที่ 7-Segment จะแสดงดังนี้

ตอนนี้ให้เรากดแป้น 2 เพื่อเลือกใช้โปรแกรมตัวอย่าง หลังจากนั้นที่ 7-Segment ก็จะเปลี่ยนการแสดงผลออกมาเป็นดังนี้

หลังจากนั้นก็กดแป้น 0 ตามดัวย E

ขั้นตอนสุดท้ายให้เรากดแป้น Inc เพื่อเริ่มต้นทำงาน หลังจากนั้น 7-Segment ก็จะแสดงออกมาดังนี้

เอาล่ะเรามี Sensor กับบอร์ดควบคุมที่พร้อมจะทำงานแล้ว ... มาดูสนามทดสอบกัน (...จริงแล้วก็คือ กระดาษ A4 ที่แปะเทป กาวสีดำเท่านั้นแหละครับ) ... เป็นดังรูปต่อไปนี้ครับ

ว่าแล้ว เราก็เอา sensor ไปตรวจจับเส้นสีดำดูสักหน่อย ... อ้อ ... ผลลัพธ์ออกมาเป็นดังนี้เลย (ค่าที่ได้นี่จะเปลี่ยนแปลงตาม VR ที่เราปรับด้วยนะครับ)

,

คราวนี้มาดูพื้นที่ที่เป็นสีขาวดูบ้าง

,

มาดู source code ของตัวอย่างที่ 15 ของบอร์ด Et-V6 กันดีกว่าครับ
	;
	;***********************
	;   EXAMPLE #15   *
	;   ATOD LTC1298   *
	;***********************
	;
	     CPU  "Z80.TBL"
	     HOF  "INT8"
	
	SCAND   EQU  0104H
	UNPK   EQU  0107H
	SORT   EQU  0115H
	RD_AD12  EQU  0153H
	;
	DISPY   EQU  0BFE7H
	BUF    EQU  0BFEFH
	;
	CLE16   EQU  0132H
	CLX32   EQU  0137H
	CLMP   EQU  0138H
	CLHD   EQU  013CH
	;
	     ORG  8000H

	START:  CALL READ_AD
	     CALL CLE16       ;PUSH A/D VALUE TO CLSTK
	     LD  HL,122      ;1.22 mv * 100
	     CALL CLE16       ;PUSH 122 TO CLSTK
	     CALL CLMP       ;A/D VALUE * 122
	     CALL CLHD       ;RESULT CONVERT TO DECIMAL
	     LD  IX,B_DATA     ;ADDRESS OF DATA BUFFER
	     CALL CLX32       ;POP RESULT TO B_DATA
	;
	     LD  A,(IX+1)     ;SKIP (IX+3) = RESULT / 100
	     LD  (BUF),A
	     LD  A,(IX+2)
	     LD  (BUF+2),A
	     CALL UNPK
	     LD  IX,DISPY
	     LD  (IX+0),0
	     LD  (IX+1),0
	     SET  7,(IX+2)
	     JR  START
	;
	;***********************
	;    READ A/D    *
	;***********************
	;
	READ_AD: LD  C,9        ;9 BUFFER
	     LD  IX,BUF_AD     ;ADDRESS OF A/D DATA
	;
	READ_AD1: LD  B,5
	     CALL SCAND
	     LD  A,0        ;CHANNELL 0
	     CALL RD_AD12
	     LD  (IX+0),E     ;SAVE DATA
	     INC  IX
	     LD  (IX+0),D
	     INC  IX        ;NEXT BUFFER
	     DEC  C
	     JR  NZ,READ_AD1
	;
	     LD  IY,BUF_AD
	     LD  C,9
	     CALL SORT
	     LD  IY,BUF_AD+4*2   ;A/D DATA AT BUFFER 5
	     LD  L,(IY+0)
	     LD  H,(IY+1)
	     RET

	     ORG  9000H
	BUF_AD  DFS  2*9
	B_DATA  DFS  4
	     END

ความแตกต่างระหว่าง การใช้ Z80 กับ MCS-51 เท่าที่ผมสังเกตพบก็คือว่า Z80 นั้นทำงานช้ากว่า MCS-51 แต่เวลาที่เราทำหุ่นยนต์นั้น ... เรายังมีขีดจำกัดอีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วสูงสุดที่จะเป็นไปได้ (ถ้าเราสั่ง ให้วิ่งเร็วเกินไป นอกจาก motor ทำงานไม่ทันแล้ว ... บางที sensor อาจจะอ่านค่าผิดพลาดอีกด้วย) ... ดังนั้น เลือก ระบบที่เราถนัดนั่นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดครับ ....


เขียนโดย : ศุภชัย บุศราทิจ
Author : Supachai Budsaratij
e-mail : raek@se-ed.net
วันที่ทำการปรับปรุง : ๑ ก.พ.. ๒๕๔๔