[ บทความ : เรียนรู้ z80 ] ตอนที่ 8 เรื่อง คำสั่งที่เกี่ยวการแลกเปลี่ยนข้อมูล

เรียนรู้ Z80 ตอนที่ 8

คำสั่งที่เกี่ยวกับ การแลกเปลี่ยนข้อมูล

สวัสดีครับ หายไปหลายสัปดาห์เลยสำหรับบทความเรื่อง Z80 ... (มัวทำงานส่งอาจารย์อยู่) ในสัปดาห์นี้ จะเป็น เรื่องของคำสั่งที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ... การแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือที่เรียกกันว่า Exchange นั้น มีหลักการทำงาน อยู่ว่า เราจะเอาค่าที่เก็บจากที่หนึ่ง ไปเก็บเอาไว้ ณ อีกที่หนึ่ง และนำค่า จากที่ที่เราเอาค่าไปเก็บนั้น มาเก็บในค่าเริ่มต้น (งงไหมครับ ... งงล่ะสิ :-D) ... มาดูตัวอย่างดีกว่าครับ ... สมมติว่า เราให้ตัวแปร A เก็บค่า 50 และตัวแปร B เก็บค่า 30 ดังนั้น เมื่อเราทำการแลกเปลี่ยนค่า ก็จะได้ผลลัพธ์ ออกมาว่า ที่ตัวแปร A นั้น จะเก็บค่า 30 และ ที่ตัวแปร B ก็จะเก็บค่า 50 เอาไว้ ... (พอจะเข้าใจไหมครับ...)

ว่าแล้ว เรามาดูรูปแบบของคำสั่งแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือ Exchange กันดีกว่า

Instruction
Source/Target
Flag
Operation
EX
AF, AF'
-
AF <-> AF'
EX
DE, HL
-
DE <-> HL
EX
(SP), HL
-
(SP) <-> HL
EX
(SP), IX
-
(SP) <-> IX
EX
(SP), IY
-
(SP) <-> IY
EXX
-
BC <-> BC'
DE <-> DE'
HL <-> HL'
ตาราง 8-1 ชุดคำสั่งสำหรับ Exchange

จากตาราง 8-1 จะเห็นว่า เราสามารถทำการสลับค่าระหว่าง ข้อมูลในรีจิสเตอร์ หรือ ข้อมูลใน stack (บทความเกี่ยวกับ stack) กับ รีจิสเตอร์ ได้เท่านั้น ที่นอกเหนือไปจากนี้ เราคงต้องอาศัยการเขียนโปรแกรม ขึ้นมาเอง ....

มาดูตัวอย่างโปรแกรมสำหรับ คำสั่งที่เกี่ยวกับ การแลกเปลี่ยนข้อมูล กันครับ ...

;
; Filename : TExch.asz
; Author  : Supachai Budsaratij  (raek@se-ed.net)
; Date   : Jan 18, 2000
; Hardware : ET-Board V6 (Z80 Mode)
;      CP-jr180
;      ET-Board V5
;      ET-Board V3.5 New Power
;
;
;    INCL  "etv6.inz"     ; Inlude header for ET-V6
;    INCL  "etv35.inz"     ; Inlude header for ET-V3.5
    INCL  "jr180.inz"     ; Inlude header for CP-jr180

    ORG   UMEM_ORG    ; Start at UMEM_ORG

main:  ; --- My code here
    LD   A,0FFh     ; A = FFh
    LD   BC,0F110h    ; BC = F110h
    LD   DE,10FAh    ; DE = 10FAh
    LD   HL,2301h    ; HL = 2301h
    EX   AF,AF'     ; AF <-> AF' 
    EX   DE,HL      ; DE <-> HL (Now HL equal to 10FAh and DE equal to 2301h)
    EX   (SP),HL     ; (SP) <-> HL
    EX   (SP),IX     ; (SP) <-> IX
    EX   (SP),IY     ; (SP) <-> IY
    EXX           ; BC <-> BC', DE <-> DE' and HL <-> HL'

    ; ---End of program
    HALT

    END

เมื่อเราทำการแปลคำสั่งเรียบร้อยแล้ว เราก็จะได้ไฟล์ .LST ดังนี้


            ;
            ; Filename : TExch.asz
            ; Author  : Supachai Budsaratij  (raek@se-ed.net)
            ; Date   : Jan 18, 2000
            ; Hardware : ET-Board V6 (Z80 Mode)
            ;      CP-jr180
            ;      ET-Board V5
            ;      ET-Board V3.5 New Power
            ;
            ;
            ;    INCL  "etv6.inz"     ; Inlude header for ET-V6
            ;    INCL  "etv35.inz"     ; Inlude header for ET-V3.5
                INCL  "jr180.inz"     ; Inlude header for CP-jr180
            ;
            ; filename : jr180.inz
            ; assembler : az80
            ; author  : Supachai Budsaratij (raek@se-ed.net)
            ; hardware : CP-jr180 Plus
            ; date   : Dec 5, 2000
            ;
            ; Note : Must use jr180 debugger.
            ;
            
            ; --- MEMORY (Logical address)
            ;
  8000         UMEM_ORG    EQU   08000h  ; User RAM start (10000h - Physical address)
  ffff         UMEM_END    EQU   0FFFFh  ; User RAM end (17FFFh - Physical address)
            ; 
            ; --- MEMORY (Physical address)
  0000         P_UMEM_ORG  EQU	10000h
  7fff         P_UMEM_END  EQU  17FFFh
  8000         P_XMEM_ORG    EQU   018000h  ; Expand RAM end
  ffff         P_XMEM_END    EQU   01FFFFh  ; Expand RAM end
            
            ; --- I/O
            ;
  0080         U8255_PA    EQU   80h   ; User 8255 port A
  0081         U8255_PB    EQU   81h   ; User 8255 port B
  0082         U8255_PC    EQU   82h   ; User 8255 port C
  0083         U8255_CT    EQU   83h   ; User 8255 control port
            ;
            ; --- for Character LCD
  00c0         CLCD_WC  EQU 0C0h ; Write instruction to LCD
  00c2         CLCD_WD EQU 0C2h ; Write data to CG or DD RAM
  00c4         CLCD_RD  EQU  0C4h ; Read busy flag and address
            ; --- for Graphics LCD
  00c0         GLCD_WC  EQU 0C0h ; Write instruction to LCD (Page1)
  00c1         GLCD_WC2  EQU 0C1h ; Write instruction to LCD (Page2)
  00c2         GLCD_WD EQU 0C2h ; Write data to CG or DD RAM (Page1)
  00c3         GLCD_WD2  EQU 0C3h ; Write data to CG or DD RAM (Page2)
  00c4         GLCD_RD  EQU  0C4h ; Read busy flag and address (Page1)
  00c5         GLCD_RD2  EQU 0C5h ; Read busy flag and address (Page2)
            ;
  00e0         WATCH_DOG  EQU 0E0h
            
  8000             ORG   UMEM_ORG    ; Start at UMEM_ORG
            
  8000         main:  ; --- My code here
  8000  3e ff         LD   A,0FFh     ; A = FFh
  8002  01 10 f1       LD   BC,0F110h    ; BC = F110h
  8005  11 fa 10       LD   DE,10FAh    ; DE = 10FAh
  8008  21 01 23       LD   HL,2301h    ; HL = 2301h
  800b  08          EX   AF,AF'     ; AF <-> AF' 
  800c  eb          EX   DE,HL      ; DE <-> HL (Now HL equal to 10FAh and DE equal to 2301h)
  800d  e3          EX   (SP),HL     ; (SP) <-> HL
  800e  dd e3         EX   (SP),IX     ; (SP) <-> IX
  8010  fd e3         EX   (SP),IY     ; (SP) <-> IY
  8012  d9          EXX           ; BC <-> BC', DE <-> DE' and HL <-> HL'
            
                ; ---End of program
  8013  76          HALT
            
  8014         	END

00c4 CLCD_RD    00c0 CLCD_WC    00c2 CLCD_WD    00c4 GLCD_RD  
00c5 GLCD_RD2   00c0 GLCD_WC    00c1 GLCD_WC2   00c2 GLCD_WD  
00c3 GLCD_WD2   7fff P_UMEM_END  0000 P_UMEM_ORG  ffff P_XMEM_END
8000 P_XMEM_ORG  0083 U8255_CT   0080 U8255_PA   0081 U8255_PB 
0082 U8255_PC   ffff UMEM_END   8000 UMEM_ORG   00e0 WATCH_DOG 
8000 main     

ส่วนรายละเอียดของไฟล์ฐานสิบหก ก็จะเป็นดังนี้ครับ


:148000003EFF0110F111FA1021012308EBE3DDE3FDE3D97608
:008014016B

คราวนี้ ลองเอาโปรแกรมไปทดสอบด้วยการ debug (step หรือ trace) แบบทีละคำสั่งดูสิครับ ... แล้ว ลอง บอกกับตัวเองดูสิครับว่า ได้ผลลัพธ์ ของ AF, AF', BC, BC', DE, DE', HL, HL', IX และ IY เป็นเท่าไร ... ถ้าไม่รู้ว่าจะต้องทำการ ทำงานทีละคำสังอย่างไร ก็อ่านได้จากบทความก่อนหน้านี้ครับ ...

ตอนนี้คำสั่งเกี่ยวกับ การแลกกเปลี่ยนข้อมูล ก็จบลงเท่านี้ครับ ... จะเห็นว่า คำสั่งนี้มีประโยชน์ ในเรื่อง การสลับค่าไปมาระหว่าง รีจิสเตอร์หลัก และรีจิสเตอร์สำรอง ซึ่ง เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับ การเก็บค่าเดิมที่เก็บ ในรีจิสเตอร์หลัก แทนการใช้ stack แต่อย่างไรก็ตาม อย่างที่ผมได้เกริ่นเอาไว้ ตอนต้น ว่า ถ้าเราจะสลับ หรือ แลกเปลี่ยนข้อมูล ที่อยู่ในหน่วยความจำ เราก็ต้องอาศัยการใช้ stack ก็เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่ง .... ต่อไปนี้ บทความผมคงเป็นในลักษณะ อธิบานคำสั่ง ยกตัวอย่างโปรแกรม และตามด้วยคำถาม อีกเล็กน้อย เพื่อ ผู้อ่านจะได้ทดลองดูบ้างครับ ... บอกหมดไปทีเดียว มันไม่เร้าใจ .. จริงไหมครับ ... (:-D) ... คราวหน้าเป็นเรื่องการ แบบเป็นบล็อก ครับ ...เขียนโดย : ศุภชัย บุศราทิจ
Author : Supachai Budsaratij
e-mail : raek@se-ed.net
วันที่ทำการปรับปรุง : ๑๙ ม.ค. ๒๕๔๔