[ บทความ : ตัวอย่างโปรแกรมของ CP-PIC877 V1/V2 ] ตอนที่ 4 การติดต่อกับ 2416 (EEPROM) ด้วย PIC16F877

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็น โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใช้งานกับบอร์ด CP-PIC877 V1 หรือ V2 ของบริษัท ETT ตัวอย่าง นี้เป็นการติดต่อหน่วยความจำ EEPROM เบอร์ 2416 ด้วย PIC16F877 นั้นเราสามารถเขียนเป็นภาษาแอสเซมบลีได้ดังนี้


	;**********************************************
	; Test write and read EEPROM 2416 (24XX)
	; Hardware : CP-PIC877 V1.0 & V2.0
	; Assembler : mpasm.exe
	; Programmer: Somkiat Siha
	; Company  : ETT CO.,LTD.
	; Date   : 3/3/2000
	;**********************************************

	   LIST P=16f877
	   include 
	
	#define    SDA PORTC,4
	#define    SCL PORTC,3
	
	dt1    EQU    0x20
	dt2    EQU    0x21
	dt3    EQU    0x22
	XBUF   EQU    0x23
	count   EQU    0x24
	CONTROL  EQU    0x25
	ADD    EQU    0x27
	DAT    EQU    0x28
	flag   EQU    0x29
	DOUT   EQU    0x30  
	
	
	;*********************************************
	     ORG    0x0000
	     movlw   0xff
	     movwf   PORTD     ; Initial port d
	     bsf    STATUS,RP0   ; select bank 1
	     clrf   TRISC     ; port c all output
	     clrf   TRISD     ; port d all output
	     bcf    STATUS,RP0   ; select bank 0
	     movlw   0x5      ; To be write data to address 9Ah
	     movwf   ADD
	     movlw   0x66      ; Write 8E to address 9Ah
	     movwf   DAT
	     call   wr       ; call write sub
	     call   SDel      ; delay more than 10 mS
	     movlw   0x5      ; Address to read data
	     movwf   ADD
	     call   rd       ; call read sub
	     movf   DOUT,w     ; Show data to port d
	     movwf   PORTD
	oo    goto   oo

	;************************************
	; Write data
	; Input  : ADD,DAT
	; Output : EEPROM
	;************************************
	wr    bcf    SDA
	     bcf    SCL
	     call   start
	     movlw   0xA0   ; Control data & slave address 00H
	     movwf   XBUF
	     call   TB
	     movlw   TRISC
	     movwf   FSR
	     bsf    INDF,4  ; SDA input (hi)
	     bsf    SCL    ; clock hi 9th
	     btfsc   SDA
	     goto   wr
	     bcf    SCL    ; clock lo 9th
	     call   losda

	     movf   ADD,w
	     movwf   XBUF
	     call   TB
	     movlw   TRISC
	     movwf   FSR
	     bsf    INDF,4  ; SDA input (hi)
	     bsf    SCL    ; clock hi 9th
	     btfsc   SDA
	     goto   wr
	     bcf    SCL    ; clock lo 9th
	     call   losda

	     movf   DAT,w
	     movwf   XBUF
	     call   TB
	     movlw   TRISC
	     movwf   FSR
	     bsf    INDF,4  ; SDA input (hi)
	     bsf    SCL    ; clock hi 9th
	     btfsc   SDA
	     goto   wr
	     bcf    SCL    ; clock lo 9th
	     call   losda
	     bsf    SCL
	     nop
	     nop
	     nop
	     nop
	     bsf    SDA    ; stop bit
	     return

	;************************************
	; Read data
	; Input  : ADD
	; Output : DOUT
	;************************************
	rd    clrf   DOUT   ; DOUT = 0
	     bcf    SDA
	     bcf    SCL
	     call   start
	     movlw   0xA0   ; Control data & slave address 00H
	     movwf   XBUF
	     call   TB
	     movlw   TRISC
	     movwf   FSR
	     bsf    INDF,4  ; SDA input (hi)
	     bsf    SCL    ; clock hi 9th
	     btfsc   SDA
	     goto   rd
	     bcf    SCL    ; clock lo 9th
	     call   losda
	
	     movf   ADD,w
	     movwf   XBUF
	     call   TB
	     movlw   TRISC
	     movwf   FSR
	     bsf    INDF,4  ; SDA input (hi)
	     bsf    SCL    ; clock hi 9th
	     btfsc   SDA
	     goto   rd
	     bcf    SCL    ; clock lo 9th
	     call   losda
	
	     bsf    SCL
	     bsf    SDA    ; stop bit
	     bcf    SDA
	     bcf    SCL    ; start bit
	     movlw   0xA1   ; Control read
	     movwf   XBUF
	     call   TB
	     movlw   TRISC
	     movwf   FSR
	     bsf    INDF,4  ; SDA input (hi)
	     bsf    SCL    ; clock hi 9th
	     btfsc   SDA
	     goto   rd
	     bcf    SCL    ; clock lo 9th
	     call   losda
	
	     bcf    STATUS,C    ; clear carry flag
	     movlw   8
	     movwf   count     ; counter = 8 (bits)
	     movlw   TRISC
	     movwf   FSR
	     bsf    INDF,4     ; SDA input
	;************* Read bit *****************************
	N4    bsf    SCL      ; clock hi
	     btfss   TRISC,4
	     goto   N5       ; Din = 0
	
	     bsf    DOUT,0     ; Din = 1
	N5    rlf    DOUT,f     ; shift left 1 bit
	     bcf    SCL      ; clock lo
	     decfsz  count,f
	     goto   N4
	     rrf    DOUT,f     ; shift data to right 1 bit
	
	     bcf    INDF,4     ; SDA output (lo)
	     bsf    INDF,4     ; SDA hi
	     bsf    SCL      ; clock hi
	     bcf    SCL      ; clock lo
	     bsf    SCL      ; clock hi
	     bsf    INDF,4     ; SDA hi
	     return

	;********************************
	; SDA low
	;********************************
	losda   bcf    SDA
	     movlw   TRISC
	     movwf   FSR
	     bcf    INDF,4  ; SDA lo
	     return

	;******************************
	;  Send bit
	;  Input : XBUF
	;  Output : EEPROM
	;******************************
	TB    bcf    STATUS,C    ; clear carry flag
	     movlw   8
	     movwf   count     ; counter = 0000 1000
	N1    rlf    XBUF,f     ; Shift data to Carry flag
	     btfsc   STATUS,C
	     goto   N2       ; data bit = 1
	     goto   N3       ; data bit = 0
	N2    movlw   TRISC
	     movwf   FSR
	     bsf    INDF,4     ; SDA hi
	N3    bsf    SCL
	     bcf    SCL
	     bcf    SDA      ; SDA lo
	     movlw   TRISC
	     movwf   FSR
	     bcf    INDF,4     ; SDA output
	     decfsz  count,f    ; Dec count 1, skip next instruction if count=0
	     goto   N1       ; count <> 0
	     return

	;******************************
	; Start bit
	;******************************
	start   bsf    STATUS,RP0   ; select bank 1
	     bsf    TRISC,3    ; SDA = hi
	     bsf    TRISC,4    ; SCL = hi
	     bcf    STATUS,RP0   ; select bank 0
	     bsf    STATUS,RP0   ; select bank 1
	     bcf    TRISC,4    ; SDA lo
	     bcf    TRISC,3    ; SCL lo
	     bcf    STATUS,RP0   ; select bank 0
	     return

	;******************************
	; Short delay
	;******************************
	SDel   movlw   0x00
	     movwf   dt1
	sd2    movlw   0x00
	     movwf   dt2
	sd1    decfsz  dt2
	     goto   sd1
	     decfsz  dt1
	     goto   sd2
	     return

	     end
	;****************** END OF PROGRAM ************************

ส่วนใครที่ใช้ ภาษา BASIC ก็สามารถติดต่อกับ EEPROM ได้เช่นกันครับ ... ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง สำหรับภาษา BASIC	'*********************************************
	'Test write and read EEPROM 2416 or 24XX
	'Hardware  : CP-PIC877 V1.0 & V2.0
	'file name : PicBasic Pro compiler (PBP.EXE)
	'Programmer : Somkiat Siha
	'Company  : ETT CO.,LTD.
	' Date   : 29/2/2000
	'*********************************************
	' After down load this program complete.
	'  1. Connect RS232 cable between PC & board.
	'  2. Run program terminal such as Procom Plus and set parameters follow		
	'     9600 Baud, 8 bits data, 1 stop ,No parity
	'  3. Then press Reset key on board CP-PIC877, you will see data on screen		


	INCLUDE "BS2DEFS.BAS"

	DAT_IN  var BYTE
	DAT_OUT  var BYTE
	INST   var BYTE
	ADD    var word


	DAT_IN=29
	INST=$A0
	ADD=$100

	   I2CWRITE PORTC.4,PORTC.3,INST,ADD,[DAT_IN]
	   pause 20
	   I2CREAD PORTC.4,PORTC.3,INST,ADD,[DAT_OUT]
	   serout  PORTC.6,T9600,[#DAT_IN,10,13]

	end

LiNK :

CP-PIC877 V1
CP-PIC877 V2

เขียนโดย : อีทีที
Author : ETT
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๔ มี.ค. ๒๕๔๔