[ บทความ : ตัวอย่างโปรแกรมของ CP-PIC877 V1/V2 ] ตอนที่ 2 การติดต่อกับ RS485

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็น โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใช้งานกับบอร์ด CP-PIC877 V1 หรือ V2 ของบริษัท ETT ตัวอย่าง นี้เป็นการติดต่อกับพอร์ตสื่อสารแบบ RS485 โดยเราสามารถเขียนเป็นภาษาแอสเซ็มบลีได้ดังนี้	;**************************************
	; Test RS485
	; Hardware : CP-PIC877 V1.0 & V2.0
	; Assembler : mpasm.exe
	; Programmer: Somkiat Siha
	; Company  : ETT CO.,LTD.
	; Date   : 29/2/2000
	;**************************************


	   list p=16f877         ; list directive to define processor
	   #include     ; processor specific variable definitions

	#define  DIR PORTC,5    ; Direction
	count1  EQU 0x70
	count2  EQU 0x71
	temp   EQU 0x72

	     ORG    0x0000
	     goto   init

	     ORG    0x0004
	     movlw   0x0f
	     movwf   PORTD
	     goto   $
	     retfie

	;************ initial *******************
	init   bcf    PORTC,5
	     bsf    STATUS,RP0   ; select bank 1
	     bcf    TRISC,5    ; Direction control
	     movlw   0x19      ; BAUD rate 2400
	     movwf   SPBRG     ;
	     clrf   TRISD     ; PortD output
	     bcf    STATUS,RP0   ; select bank 0
	
	     movlw   TXSTA
	     movwf   FSR
	     bsf    INDF,5
	
	     clrf   RCSTA
	     bsf    RCSTA,SPEN   ; Serial port enabled
	     bsf    RCSTA,CREN   ; continuous receive
	     bcf    DIR

	;********** start to receive ************

	wait1   btfss   PIR1,RCIF    ; Check RCIF bit in PIR1 register
	     goto   wait1      ; RCREG emty or RCIF = 0
	     movf   RCREG,w     ; RCREG full or RCIF = 1
	     movwf   temp
	     bsf    DIR       ; Dir = TX
	     movf   temp,w
	     movwf   TXREG
	wait4   movlw   TXSTA      ;
	     movwf   FSR       ;
	     btfss   INDF,1     ; TSR = empty ?
	     goto   wait4      ; NO (TRMT = 0) ,TSR full
                  ; Yes (TRMT = 1) ,TSR empty
	     call   delay
	     call   delay
	     bsf    DIR       ; Dir = RX           
	     goto   wait1
	
	;***********************************************			
	; Delay
	;***********************************************			
	delay   movlw   0xff
	     movwf   count1
	del2   movlw   0xff
	     movwf   count2
	del1   decfsz  count2
	     goto   del1
	     decfsz  count1
	     goto   del2
	     return

	     END

สำหรับใครที่ใช้ PIC BASIC Pro ก็สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้	'*********************************************
	'Test RS-232 or RS-422
	'Hardware  : CP-PIC877 V1.0 & V2.0
	'file name : PicBasic Pro compiler (PBP.EXE)
	'Programmer : Somkiat Siha
	'Company  : ETT CO.,LTD.
	' Date   : 20/2/2000
	'*********************************************
	' After down load this program complete.
	'  1. Connect RS232 cable between PC & board.
	'  2. Run program terminal such as Procom Plus and set parameters follow
	'     9600 Baud, 8 bits data, 1 stop ,No parity
	'  3. Then press anykey(PC) you will see data that you press on screen(it echo)	

	INN var byte
	JJJ var byte
	include "bs2defs.bas"

	trisd=$0
	loop:
	     low  portc.5  'receive
	     serin portc.7,T2400,INN
	     portd=INN
	     jjj=INN
	     pause 10
	     high portc.5  'send
	     serout portc.6,T2400,[jjj]
	goto loop   
	end

LiNK :

CP-PIC877 V1
CP-PIC877 V2

เขียนโดย : อีทีที
Author : ETT
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๑๖ ก.พ. ๒๕๔๔