[ บทความ : ตัวอย่างโปรแกรมของ CP-PIC877 V1/V2 ] ตอนที่ 1 การติดต่อกับ RS232

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็น โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใช้งานกับบอร์ด CP-PIC877 V1 หรือ V2 ของบริษัท ETT ตัวอย่าง นี้เป็นการติดต่อกับพอร์ต RS232 โดยเราสามารถเขียนเป็นภาษาแอสเซมบลีได้ดังนี้;**********************************************
; Test RS232 or RS422(Single node) 
; Hardware : CP-PIC877 V1.0 & V2.0
; file name : 232.ASM
; Assembler : mpasm.exe
; Programmer: Somkiat Siha
; Company  : ETT CO.,LTD.
; Date   : 19/2/2000
;**********************************************
; STEP to follow when test this program
;  1.Connect RS232 or RS422 cable between board and PC.
;  2.Download this program to CPU.
;  3.Run terminal program such as Procom plus,XTALK etc.
;  4.Set parameter Procom plus to 2400 baud,No parity,8 bits data and 1 bit. stop
;  5.Reset board ,after reset board you will see this message on PC.
;     " CP-PIC877 V1.0 & V2.0"
;     " ETT CO.,LTD."
;  6.Press any key on keyboard, you will see the key that you pressed.
;**********************************************


   list p=16f877         ; list directive to define processor
   #include     ; processor specific variable definitions

   __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _XT_OSC & _WRT_ENABLE_ON & _LVP_ON & _DEBUG_OFF & _CPD_OFF


offset  EQU    0x20
temp   EQU    0x21
     ORG    0x0000

;************ initial *******************
init   bsf    STATUS,RP0   ; select bank 1
     clrf   TRISD
     movlw   0x19      ; BAUD rate 2400
     movwf   SPBRG
     clrf   TXSTA     ; 8 bits data ,no,1 stop
     bcf    STATUS,RP0   ; select bank 0

     bsf    RCSTA,SPEN   ; Asynchronous serial port enable
     bsf    RCSTA,CREN   ; continuous receive

     bsf    STATUS,RP0   ; select bank 1
     bsf    TXSTA,TXEN   ; Transmit enable
     bcf    STATUS,RP0   ; select bank 0

;********** start to send **********************

     clrf   offset     ; load offset of character table
start   movf   offset,w    
     call   TAB
     addlw   0       ; Character = 00 ?
     btfsc   STATUS,Z    ; Character = 00 ?
     goto   wait2     ; Yes , Z = 1
                  ; No , Z = 0
     movwf   TXREG     ; Send recent data to TX 
wait1   movlw   TXSTA     ; 
     movwf   FSR      ; FSR <= TXSTA
     btfss   INDF,1     ; check TRMT bit in TXSTA (FSR)
     goto   wait1     ; TXREG full or TRMT = 0
     incf   offset,f    ; TXREG empty or TRMT = 1
     goto   start     ; Send again

;********** start to receive *******************     
wait2   btfss   PIR1,RCIF   ; Check RCIF bit in PIR1 register
     goto   wait2     ; RCREG empty or RCIF = 0
     movf   RCREG,w    ; RCREG full or RCIF = 1
     movwf   TXREG

     goto   wait2

;********* Tebel of message ******************** 
TAB    addwf   PCL      ; Move offset to PC lower
     retlw   "C"
     retlw   "P"
     retlw   "-"
     retlw   "P"
     retlw   "I"
     retlw   "C"
     retlw   "8"
     retlw   "7"
     retlw   "7"
     retlw   " "
     retlw   "V"
     retlw   "1"
     retlw   "."
     retlw   "0"
     retlw   " " 
     retlw   "&"
     retlw   " " 
     retlw   "V"
     retlw   "2"
     retlw   "."
     retlw   "0"
     retlw   0xA
     retlw   0xD

     retlw   "E"
     retlw   "T"
     retlw   "T"
     retlw   " "
     retlw   "C"
     retlw   "O"
     retlw   "."
     retlw   ","
     retlw   "L" 
     retlw   "T"
     retlw   "D" 
     retlw   "."
     retlw   " "
     retlw   0xA
     retlw   0xD
     retlw   0     END

สำหรับใครที่ใช้ PIC BASIC Pro ก็สามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้	'*********************************************
	'Test RS-232 or RS-422
	'Hardware  : CP-PIC877 V1.0 & V2.0
	'file name : PicBasic Pro compiler (PBP.EXE)
	'Programmer : Somkiat Siha
	'Company  : ETT CO.,LTD.
	' Date   : 20/2/2000
	'*********************************************
	' After down load this program complete.
	'  1. Connect RS232 cable between PC & board.
	'  2. Run program terminal such as Procom Plus and set parameters follow
	'     9600 Baud, 8 bits data, 1 stop ,No parity
	'  3. Then press anykey(PC) you will see data that you press on screen(it echo)	

	INN var byte
	include "bs2defs.bas"

	loop:
	   serin portc.7,T9600,INN
	   serout portc.6,T9600,[INN]
	goto loop  
	end

LiNK :

CP-PIC877 V1
CP-PIC877 V2

เขียนโดย : อีทีที
Author : ETT
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๑๖ ก.พ. ๒๕๔๔