[ บทความ : ตัวอย่างสำหรับ CP-2051 V1 ตอนที่ 1 ] ทดสอบการทำงานของ LCD บนบอร์ด CP-2051 V1

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นตัวอย่างโปรแกรม ที่ใช้สำหรับทดสอบการทำงานของส่วนติดต่อกับ LCD บนบอร์ด CP-2051 V1 ซึ่ง โปรแกรมจะเป็นดังนี้      ;****************************************
      ;*   Example Program For CP-2051   *
      ;*     4bit LCD Interface     *
      ;****************************************

      RS_LCD   EQU   P3.4    ; RS LCD (Pin T0)
      CS_LCD   EQU   P3.5    ; E LCD (PIN T1)
      DSP_BUFF  EQU   22H     ; Display buffer 16 byte

      ORG   0000H
      ;
MAIN:    LCALL  DELAY
      LCALL  DELAY
      LCALL  INIT_LCD
      MOV   R3,#0      ; Pointer show
LOOP:    LCALL  DSP_LEFT    ; left display
      LCALL  WR_DSP     ; display data to LCD
      INC   R3       ; Shift pointer
      LJMP  LOOP

      ;*******************************
      ;* Fill data to Display buffer *
      ;* for show display Left style *
      ;*******************************
      ;
DSP_LEFT:  MOV   R2,#16     ; counter display buffer
      MOV   A,R3
      MOV   R0,A      ; pointer data in buffer
      MOV   R1,#DSP_BUFF
      MOV   DPTR,#TAB_LCD
DSP_LFT1:  MOV   A,R0
      MOVC  A,@A+DPTR    ; get data
      MOV   @R1,A      ; Fill data to buffer
      INC   R0
      INC   R1
      DJNZ  R2,DSP_LFT1
      RET

      ;*********************
      ;* Write data to LCD *
      ;* Reg. : R0,R2,ACC *
      ;*********************
      ;
WR_DSP:   MOV   R0,#DSP_BUFF  ; display buffer
      MOV   A,#00H     ; goto line 1
      LCALL  GOTO_LCD
      MOV   R2,#8
WR_DSP1:  MOV   A,@R0
      LCALL  WR_LCD
      INC   R0
      DJNZ  R2,WR_DSP1
      ;
      MOV   R2,#8
      MOV   A,#40H     ; goto line 2
      LCALL  GOTO_LCD
WR_DSP2:  MOV   A,@R0
      LCALL  WR_LCD
      INC   R0
      DJNZ  R2,WR_DSP2
      LCALL  DELAY
      RET

TAB_LCD:  DB   '        '
      DB   ' Example Program for LCD 4bit Interface with CP-2051'
      DB   ' By ETT CO.,LTD. 1108/32 Sukhumvit Rd. Phrakanong'
      DB   ' Bangkok 10110 Tel. 3917215-6 7121120-1 7121123'
      DB   ' Fax. 3917216 CPU AT89C2051 is Micro Controller'
      DB   ' Compatible with MCS-51 family Thank You !!'

      ;**************************
      ;*  Write ASCII to LCD  *
      ;* Input : ACC (ASCII) *
      ;* Output : Data bus LCD *
      ;**************************
      ;
WR_LCD:   SETB  RS_LCD     ; Write Data select
      MOV   B,A
      ANL   A,#0F0H
      MOV   P1,A      ; High byte
      LCALL  EN_LCD
      MOV   A,B       ; Low byte
      SWAP  A
      ANL   A,#0F0H
      MOV   P1,A
      LCALL  EN_LCD
      RET

      ;**************************
      ;* Write Instruction LCD *
      ;* Input : ACC (Command) *
      ;* Output : Data bus LCD *
      ;**************************
      ;
WR_INS:   CLR   RS_LCD     ; Instruction select
      MOV   B,A
      ANL   A,#0F0H
      MOV   P1,A      ; High byte
      LCALL  EN_LCD
      MOV   A,B       ; Low byte
      SWAP  A
      ANL   A,#0F0H
      MOV   P1,A
      LCALL  EN_LCD
      RET

      ;************************
      ;* Goto position of LCD *
      ;* Input : ACC (addr.) *
      ;************************
      ;
GOTO_LCD:  SETB  ACC.7
      LCALL  WR_INS
      RET

      ;**********************
      ;*  Mov LCD cursor  *
      ;* to Left 1 position *
      ;**********************
      ;
SHF_LFT:  MOV   A,#10H
      LCALL  WR_INS
      RET

      ;***********************
      ;*  Mov LCD cursor  *
      ;* to Right 1 position *
      ;***********************
      ;
SHF_RGT:  MOV   A,#14H
      LCALL  WR_INS
      RET

      ;*******************
      ;*  Initial LCD  *
      ;* 4-Bit Interface *
      ;*******************
      ;
INIT_LCD:  CLR   RS_LCD
      MOV   A,#33H     ; Set DL=1 3-time
      LCALL  WR_INS
      MOV   A,#32H     ; Clear DL=0 1-time
      LCALL  WR_INS
      MOV   A,#28H     ; Function set
      LCALL  WR_INS     ; DL=0 4Bit,N=1 2Line,F=0 5X7
      MOV   A,#0CH     ; Display on/off Control
      LCALL  WR_INS     ; Entry display,cursor off,cursor not blink
      MOV   A,#06H     ; Entry mode set
      LCALL  WR_INS     ; I/D=1 Increment,S=0 cursor shift
      MOV   A,#01H     ; Clear display
      LCALL  WR_INS     ; clear display,set DD RAM address=0
      RET

      ;**********************
      ;* Enable Pin E LCD *
      ;* Active Chip select *
      ;**********************
      ;
EN_LCD:   CLR   CS_LCD     ; Enable LCD
      LCALL  BUSY      ; Busy delay time
      SETB  CS_LCD     ; Disable LCD
      RET

      ;***********************
      ;* Delay time for Busy *
      ;*  Wait LCD Ready  *
      ;***********************
      ;
BUSY:    MOV   R7,#0FFH
      DJNZ  R7,$
      RET

      ;**************
      ;* Delay Time *
      ;**************
      ;
DELAY:   MOV   R5,#2
DEL1:    MOV   R6,#0FFH
DEL2:    MOV   R7,#0FFH
      DJNZ  R7,$
      DJNZ  R6,DEL2
      DJNZ  R5,DEL1
      RET

      END
       

สามารถ download ไฟล์ตัวอย่างของบอร์ด พร้อม assembler ได้เลยครับ


เขียนโดย : ETT
Author : ETT team
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๒๘ ธ.ค. ๒๕๔๓