[ บทความ : ตัวอย่างสำหรับ CP-SB31 V2 ตอนที่ 8 ] ทดสอบติดต่อกับ LCD ตัวอักษร ด้วย CP-SB31V2

ตัวอย่างซอร์สโค้ดสำหรับติดต่อกับ LCD แบบตัวอักษร กับบอร์ด CP-SB31V2 ที่ติดตั้ง ET-DEBUG31 เป็นดังนี้;/**********************************/;
;/* Demo Program For DotMatrix LCD */;
;/* Hardware : ET-CPSB31 V2.0  */;
;/* Complier : Cross-32 V2.0  */;
;/**********************************/;

;/***************************************/;
;/* Equate List Port I/O ET-CPSB31 V2.0 */;
;/***************************************/;
;
WR_INSLCD EQU   0E0C0H         ; Instruction Port of LCD
RD_INSLCD EQU   0E0C1H         ; Read Busy Port LCD
WR_DATLCD EQU   0E0C2H         ; Write Character LCD
RD_DATLCD EQU   0E0C3H         ; Read DDRAM From LCD

      ORG   2200H          ; Strat Program For "ET-DEBUG31"

MAIN:    MOV   R2,#02H         ; Power-on Delay
PWR_DLY1:  MOV   R3,#00H
PWR_DLY2:  MOV   R4,#00H
      DJNZ  R4,$
      DJNZ  R3,PWR_DLY2
      DJNZ  R2,PWR_DLY1
      ;
      LCALL  INIT_LCD        ; Initial LCD
      MOV   A,#00H
      LCALL  GOTO_LCD
      LCALL  PRINT_LCD
      DB   "TEST LCD SB31 V2",00  ; Display LCD Line1 (16X2)
      MOV   A,#40H
      LCALL  GOTO_LCD
      LCALL  PRINT_LCD
      DB   "BY...ETT CO.,LTD",00  ; Display LCD Line2 (16X2)
      SJMP  $

;/*********************************/;
;/* Initial Character LCD Display */;
;/*********************************/;
;
INIT_LCD:  MOV   DPTR,#WR_INSLCD     ; Write Instruction
      MOV   A,#00111000B      ; Function Set
      MOVX  @DPTR,A         ; DL=1 8bit,N=1 1/16 duty,F=0 5x7
      LCALL  BUSY_LCD        ; Wait LCD Busy
      ;
      MOV   A,#00001100B      ; Display on/off Control
      MOVX  @DPTR,A         ; D=1 off,C=0 cursor off,B=0 not blink
      LCALL  BUSY_LCD        ; Wait LCD Busy
      ;
      MOV   A,#00000110B      ; Entry Mode Set
      MOVX  @DPTR,A         ; I/D=1 increment,S=0 right
      LCALL  BUSY_LCD        ; Wait LCD Busy
      ;
      MOV   A,#00000001B      ; Clear Display LCD all digit
      MOVX  @DPTR,A
      LCALL  BUSY_LCD        ; Wait LCD Busy
      RET

;/************************/;
;/* Read Busy Flag LCD */;
;/************************/;
;
BUSY_LCD:  PUSH  DPL
      PUSH  DPH
      PUSH  ACC
      MOV   DPTR,#RD_INSLCD
BUSY1:   MOVX  A,@DPTR
      JB   ACC.7,BUSY1
      POP   ACC
      POP   DPH
      POP   DPL
      RET

;/************************/;
;/* GOTO Position of LCD */;
;/* Input : A (Address) */;
;/************************/;
;
GOTO_LCD:  PUSH  DPL
      PUSH  DPH
      LCALL  BUSY_LCD        ; Wait LCD Busy
      MOV   DPTR,#WR_INSLCD
      SETB  ACC.7          ; Set DD RAM
      MOVX  @DPTR,A
      POP   DPH
      POP   DPL
      RET

;/************************/;
;/* Wrire ASCII to LCD */;
;/* Input : A (ASCII) */;
;/************************/;
;
WR_LCD:   PUSH  DPL
      PUSH  DPH
      LCALL  BUSY_LCD        ; Wait LCD Busy
      MOV   DPTR,#WR_DATLCD
      MOVX  @DPTR,A
      POP   DPH
      POP   DPL
      RET

;/************************************/;
;/* Print Data data to Character LCD */;
;/* Usage  : LCALL PRINT_LCD    */;
;/*     : DB  'xxxx',00    */;
;/* Register : ACC          */;
;/* Note   : last byte must be 00H */;
;/************************************/;
;
PRINT_LCD: POP   DPH
      POP   DPL
PRN_LCD1:  CLR   A
      MOVC  A,@A+DPTR
      CJNE  A,#00H,PRN_LCD2
      SJMP  PRN_LCD3
PRN_LCD2:  LCALL  WR_LCD
      INC   DPTR
      SJMP  PRN_LCD1
PRN_LCD3:  PUSH  DPL
      PUSH  DPH
      RET

      END
        

สามารถ download ไฟล์ตัวอย่างของบอร์ด พร้อม assembler ได้เลยครับ


เขียนโดย : ETT
Author : ETT team
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๒๘ ธ.ค. ๒๕๔๓