[ บทความ : ตัวอย่างสำหรับ CP-SB31 V2 ตอนที่ 7 ] ทดสอบติดต่อกับ ADC ด้วย CP-SB31V2

ตัวอย่างซอร์สโค้ดสำหรับติดต่อกับ ADC ด้วยไอซี LTC1298 กับบอร์ด CP-SB31V2 ที่ติดตั้ง ET-DEBUG31 เป็นดังนี้;/********************************/;
;/* Demo Program For ADC LTC1298 */;
;/* Hardware : ET-CPSB31 V2.0 */;
;/* Complier : Cross-32 V2.0 */;
;/********************************/;
;

;/***************************************/;
;/* Equate List Port I/O ET-CPSB31 V2.0 */;
;/***************************************/;
;
CS_ADC   EQU   P1.4          ; Chips Select LTC1298
CS_RTC   EQU   P1.5          ; Chips Select DS1202
DATA_ADC  EQU   P1.6          ; Data I/O DS1202
CLK_ADC  EQU   P1.7          ; Clock DS1202

      ORG   2200H          ; Strat Program For "ET-DEBUG31"

MAIN:    SETB  DATA_ADC
      SETB  CLK_ADC
      SETB  CS_ADC
      CLR   CS_RTC         ; Disable CS RTC1202
      ;
INIT_SER:  MOV   A,#0FDH         ; Set baud rate 9600
      MOV   TH1,A
      MOV   TL1,A
      MOV   TMOD,#00100000B     ; Timer1 Mode 1
      CLR   ES           ; Disable serial interupt
      CLR   ET1           ; Disable timer1 interupt
      SETB  TR1           ; Set timer1 control
      MOV   SCON,#01010000B     ; Serial mode 1
      ;
      LCALL  PRINT_SER
      DB   0CH,"Test Read ADC 12Bit LTC1298",0DH,0AH,00H
      ;
LOOP:    LCALL  PRINT_SER
      DB   0DH,"ADC Channal0 = ",00
      MOV   A,#00H         ; Din Word For Ch0 Read
      LCALL  READ_ADC
      MOV   A,DPH
      LCALL  TX_2ASC
      MOV   A,DPL
      LCALL  TX_2ASC
      ;
      LCALL  PRINT_SER
      DB   " ---- ADC Channal1 = ",00
      MOV   A,#01H         ; Din Word For Ch1 Read
      LCALL  READ_ADC
      MOV   A,DPH
      LCALL  TX_2ASC
      MOV   A,DPL
      LCALL  TX_2ASC
      SJMP  LOOP

;*************************
;* Send 1-Byte to RS-232 *
;* Input  : ACC     *
;* Output : Serial port *
;*************************
;
TX_BYTE:  PUSH  IE
      CLR  TI
      MOV  SBUF,A
      JNB  TI,$
      CLR  TI
      POP  IE
      RET

;****************************
;* Receive Data From RS-232 *
;* Input  : Serial Port  *
;* Output : ACC      *
;****************************
;
RX_BYTE:  PUSH  IE
      JNB  RI,$           ; Wait data
      CLR  RI
      MOV  A,SBUF
      POP  IE
      RET

;******************************
;*  Send 2 byte of ASCII  *
;* Input : ACC (HEX)     *
;* Example : A = A3H     *
;*     : send 41H,33H  *
;******************************
;
TX_2ASC:  LCALL  HEX_2ASC
      LCALL  TX_BYTE
      MOV   A,B
      LCALL  TX_BYTE
      RET

;******************************
;*  Convert HEX to ASCII   *
;* Input  : A       *
;* Output  : A (high-byte) *
;*     : B (low-byte)  *
;******************************
;
HEX_2ASC:  PUSH  ACC
      LCALL  HEX_TO_ASC
      MOV   B,A           ; B = Lo byte
      POP   ACC
      SWAP  A
      LCALL  HEX_TO_ASC
      RET

;********************************
;* Convert hex (0-F) to ASCII *
;* Input  : ACC (HEX code)  *
;* Output : ACC (ASCII code) *
;********************************
;
HEX_TO_ASC: PUSH  PSW
      CLR   CY
      ANL   A,#00001111B
      CJNE  A,#09H,HTOA1
      SETB  CY
HTOA1:   JNB   CY,HTOA2        ;> 0AH
      ORL   A,#30H         ;< 0AH
      SJMP  END_HTOA
HTOA2:   SUBB  A,#09H         ;> 0AH
      ORL   A,#40H
END_HTOA:  POP   PSW
      RET

;************************************
;* Print Data data to Serial Port *
;* to display buffer.       *
;* Usage  : LCALL PRINT_SER   *
;*      : DB  'xxxx',00    *
;* Register : ACC         *
;* Note   : last byte must be 00 *
;************************************
;
PRINT_SER: POP   DPH
      POP   DPL
PRINT1:   CLR   A
      MOVC  A,@A+DPTR
      CJNE  A,#00H,PRINT2
      SJMP  PRINT3
PRINT2:   LCALL  TX_BYTE
      INC   DPTR
      SJMP  PRINT1
PRINT3:   PUSH  DPL
      PUSH  DPH
      RET

;/**********************/;
;/* Read Data From ADC */;
;/* LTC1298(12Bit A/D) */;
;/* Input : ACC(ChXX) */;
;/* Output : DPTR   */;
;/**********************/;
; START,SGL,ODD,MSBF = ADC
;  1  1  0  X  = Ch0
;  1  1  1  X  = Ch1
; MSBF = 1 = MSB First
; MSBF = 0 = LSB First
; A = 1101 XXXX = Ch0(DF)
; A = 1111 XXXX = Ch1(FF)
;
READ_ADC:  PUSH  B
      SWAP  A        ; Swap Data
      RL   A        ; Shift User Channel to ODD
      SETB  ACC.7      ; Start Bit
      SETB  ACC.6      ; SGL = 1
      SETB  ACC.4      ; MSBF = 1 (MSB Read First)
      SETB  CLK_ADC     ; Makesure Start Clock
      SETB  DATA_ADC    ; Start Bit
      SETB  CS_ADC     ; Makesure CS=High
      CLR   CS_ADC     ; Start Operation
      ;
      MOV   B,#4      ; Counter (START/SGL/ODD/MSBF)
READ1:   RLC   A        ; Rotate Din to Carry
      CLR   CLK_ADC     ; Clock Low
      MOV   DATA_ADC,C   ; Get Data
      SETB  CLK_ADC     ; Clock High (ADC Receive Data)
      DJNZ  B,READ1     ; Loop Send Data Word 4 Bit
      ;
      SETB  DATA_ADC    ; Start for Input Read
      CLR   CLK_ADC     ; Clock Low
      MOV   B,#5      ; Counter MSB 4-Bit & Null
READ2:   MOV   C,DATA_ADC   ; Read Data
      RLC   A        ; Rotate Carry to Data
      SETB  CLK_ADC     ; Clock High
      CLR   CLK_ADC     ; Clock Low
      DJNZ  B,READ2     ; Next bit
      ANL   A,#0FH     ; Only 4bit Data (D11..D8)
      MOV   DPH,A      ; Save Result MSB Data
      ;
      CLR   A
      MOV   B,#8      ; Counter LSB 8-bit Data
READ3:   MOV   C,DATA_ADC   ; Read Data
      RLC   A        ; Rotate Carry to Data
      SETB  CLK_ADC     ; Clock High
      CLR   CLK_ADC     ; Clock Low
      DJNZ  B,READ3     ; Next Bit
      MOV   DPL,A      ; Save Result LSB (D7..D0)
      SETB  CS_ADC     ; Stop Operation
      POP   B
      RET

      END

        

สามารถ download ไฟล์ตัวอย่างของบอร์ด พร้อม assembler ได้เลยครับ


เขียนโดย : ETT
Author : ETT team
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๒๒ ธ.ค. ๒๕๔๓