[ บทความ : ตัวอย่างสำหรับ CP-SB31 V2 ตอนที่ 5 ] ทดสอบติดต่อกับ Keypad 4x3 ของ CP-SB31V2

ตัวอย่างซอร์สโค้ดสำหรับติดต่อกับ Keypad 4x3 (ใช้ PortC ของ 8255) กับบอร์ด CP-SB31V2 ที่ติดตั้ง ET-DEBUG31 เป็นดังนี้	;/*********************************/;
	;/* Demo Program For Keyboard 4X3 */;
	;/* Hardware : ET-CPSB31 V2.0  */;
	;/* Complier : Cross-32 V2.0  */;
	;/*********************************/;
	;

	;/***************************************/;
	;/* Equate List Port I/O ET-CPSB31 V2.0 */;
	;/***************************************/;
	;
	PORTA   EQU   0E0E0H         ; Port A 8255
	PORTB   EQU   0E0E1H         ; Port B 8255
	PORTC   EQU   0E0E2H         ; Port C 8255
	CONTRL   EQU   0E0E3H         ; Control Port 8255
	SPEAKER  EQU   ACC.7          ; PC7 = Speaker
	KEY_PRES  EQU   00H           ; FLAG_BUF.0
	KEY_STAS  EQU   01H           ; FLAG_BUF.1

	      ORG   20H           ; CPU-RAM Buffer
	FLAG_BUF:  DS   1
	ROW:    DS   1
	COLUM:   DS   1
	;

	      ORG   2200H          ; Strat Program For "ET-DEBUG31"
	
	MAIN:    MOV   FLAG_BUF,#00H      ; Clear All Flag
	      MOV   R2,#02H         ; Power-on Delay
	PWR_DLY1:  MOV   R3,#00H
	PWR_DLY2:  MOV   R4,#00H
	      DJNZ  R4,$
	      DJNZ  R3,PWR_DLY2
	      DJNZ  R2,PWR_DLY1
	      ;
	      MOV  DPTR,#CONTRL       ; Control Port 8255
	      MOV  A,#81H          ; PA,PB,PCH = Output,PCL = Input
	      MOVX  @DPTR,A
	      ;
	INIT_SER:  MOV   A,#0FDH         ; Set baud rate 9600
	      MOV   TH1,A
	      MOV   TL1,A
	      MOV   TMOD,#00100000B     ; Timer1 Mode 1
	      CLR   ES           ; Disable serial interupt
	      CLR   ET1           ; Disable timer1 interupt
	      SETB  TR1           ; Set timer1 control
	      MOV   SCON,#01010000B     ; Serial mode 1
	      ;
	      LCALL  PRINT_SER
	      DB   0DH,0AH
	      DB   "Hardware : ET-CPSB31 V2.0",0DH,0AH
	      DB   "ETT CO.,LTD",0DH,0AH
	      DB   "Test Scan Key 4X3"
	      DB   0DH,0AH,00H
	      ;
	LOOP:    LCALL  SCANKEY
	      CJNE  A,#0FFH,DSP_KEY
	      SJMP  LOOP
	      ;
	DSP_KEY:  LCALL  TX_2ASC       ; Display Keypress
	      MOV   A,#0DH
	      LCALL  TX_BYTE
	      SJMP  LOOP


	;/********************************/;
	;/* Scan Keyboard Matrix (4x3) */;
	;/* Output  : ACC (code 0..F) */;
	;/*      : FFH (Not press) */;
	;/* Register : ACC,B,R2,DPTR  */;
	;/* Sub. Call : KEY_DLY     */;
	;/*      : KEY_NEW     */;
	;/********************************/;
	;
	SCANKEY:  MOV   ROW,#4       ; Counter for Scan 4x3
	      MOV   COLUM,#11101111B  ; Data for Scan Colum
	SCAN1:   MOV   DPTR,#PORTC     ; Port Scan Key
	      MOV   A,COLUM
	      CLR   SPEAKER       ; off Sound
	      MOVX  @DPTR,A       ; Out Colum (PC4-PC7)
	      MOVX  A,@DPTR       ; In Row (PC0-PC3)
	      ANL   A,#0FH
	      CJNE  A,#0FH,PRESS    ; Check row only (PC0-PC3)
	      MOV   A,COLUM       ; Scan Next Colum
	      RL   A
	      MOV   COLUM,A
	      DJNZ  ROW,SCAN1
	      MOV   A,#0FFH       ; Not Keypress
	      CLR   KEY_PRES      ; not key Press
	      SJMP  END_SCAN
	      ;
	PRESS:   LCALL  KEY_DLY       ; Debounce key
	      MOV   A,COLUM
	      CLR   SPEAKER       ; off Sound
	      MOVX  @DPTR,A       ; Out Colum (PC4-PC7)
	      MOVX  A,@DPTR       ; In Row (PC0-PC3)
	      ANL   A,#0FH
	      CJNE  A,#0FH,KEY_CODE   ; Row (PC0-PC3)
	      SJMP  SCANKEY       ; No keybounce or noise
	KEY_CODE:  LCALL  KEY_NEW
	      JNB   KEY_STAS,SCAN1   ; if old key don't care
	      MOV   B,A         ; Row code (Low)
	      MOV   A,COLUM
	      ANL   A,#0F0H       ; Colum (High Byte)
	      ORL   A,B         ; Mix Row & Colum
	      MOV   B,A         ; Row & Colum code
	      MOV   DPTR,#KEY_TAB
	      MOV   R2,#0FFH
	CODE1:   INC   R2
	      MOV   A,R2
	      MOVC  A,@A+DPTR
	      CJNE  A,B,CODE1
	      MOV   A,R2        ; Number code 0..F
	      LCALL  BEEP
	END_SCAN:  RET
	
	;/**********************************/;
	;/*   Check Old & New key    */;
	;/* KEY_STAS = 0 is old press Key */;
	;/* KEY_STAS = 1 is 1st press Key */;
	;/**********************************/;
	;
	KEY_NEW:  CLR   KEY_STAS      ; Next time = old key
	      JB   KEY_PRES,END_NEW  ; Jump if old key press
	      SETB  KEY_PRES      ; Next time = old press
	      SETB  KEY_STAS      ; Next time = old key
	END_NEW:  RET

	;/****************/;
	;/*  Delay For */;
	;/* Debounce key */;
	;/****************/;
	;
	KEY_DLY:  MOV   R6,#01FH
	KEY_DL1:  MOV   R7,#0FFH
	      DJNZ  R7,$
	      DJNZ  R6,KEY_DL1
	      RET

	;/*********************/;
	;/* Table of Key Code */;
	;/*********************/;
	;
	KEY_TAB:  DB   0DEH,0B7H,0D7H,0E7H   ; 0 1 2 3
	      DB   0BBH,0DBH,0EBH,0BDH   ; 4 5 6 7
	      DB   0DDH,0EDH,0BEH,0EEH   ; 8 9 * #

	;/******************************/;
	;/* Sound Beep on Mini Speaker */;
	;/* Used 8255 Port PC3 to BEEP */;
	;/******************************/;
	;
	BEEP:    PUSH  ACC
	      PUSH  DPL
	      PUSH  DPH
	      MOV   R3,#0FFH    ; Long (Note)
	BEEP1:   MOV   DPTR,#PORTC
	      MOVX  A,@DPTR
	      SETB  SPEAKER     ; Sound On
	      MOVX  @DPTR,A
	      MOV   R2,#0FFH    ; Frequency (High Pulse)
	      DJNZ  R2,$
	      MOVX  A,@DPTR
	      CLR   SPEAKER     ; Sound OFF
	      MOVX  @DPTR,A
	      MOV   R2,#1FH     ; Frequency (Low Pulse)
	      DJNZ  R2,$
	      DJNZ  R3,BEEP1
	      POP   DPH
	      POP   DPL
	      POP   ACC
	      RET

	;/*************************/;
	;/* Send 1-Byte to RS-232 */;
	;/* Input  : ACC     */;
	;/* Output : Serial port */;
	;/*************************/;
	;
	TX_BYTE:  PUSH  IE
	      CLR  TI
	      MOV  SBUF,A
	      JNB  TI,$
	      CLR  TI
	      POP  IE
	      RET

	;/******************************/;
	;/*  Send 2 byte of ASCII  */;
	;/* Input : ACC (HEX)     */;
	;/* Example : A = A3H     */;
	;/*     : send 41H,33H  */;
	;/******************************/;
	;
	TX_2ASC:  LCALL  HEX_2ASC
	      LCALL  TX_BYTE
	      MOV   A,B
	      LCALL  TX_BYTE
	      RET

	;/******************************/;
	;/*  Convert HEX to ASCII   */;
	;/* Input  : A       */;
	;/* Output  : A (high-byte) */;
	;/*     : B (low-byte)  */;
	;/******************************/;
	;
	HEX_2ASC:  PUSH  ACC
	      LCALL  HEX_TO_ASC
	      MOV   B,A         ; B = Lo byte
	      POP   ACC
	      SWAP  A
	      LCALL  HEX_TO_ASC
	      RET

	;/********************************/;
	;/* Convert hex (0-F) to ASCII */;
	;/* Input  : ACC (HEX code)  */;
	;/* Output : ACC (ASCII code) */;
	;/********************************/;
	;
	HEX_TO_ASC: PUSH  PSW
	      CLR   CY
	      ANL   A,#00001111B
	      CJNE  A,#09H,HTOA1
	      SETB  CY
	HTOA1:   JNB   CY,HTOA2      ;> 0AH
	      ORL   A,#30H       ;< 0AH
	      SJMP  END_HTOA
	HTOA2:   SUBB  A,#09H       ;> 0AH
	      ORL   A,#40H
	END_HTOA:  POP   PSW
	      RET

	;/************************************/;
	;/* Print Data data to Serial Port */;
	;/* to display buffer.       */;
	;/* Usage  : LCALL PRINT_SER   */;
	;/*      : DB  'xxxx',00    */;
	;/* Register : ACC         */;
	;/* Note   : last byte must be 00 */;
	;/************************************/;
	;
	PRINT_SER: POP   DPH
	      POP   DPL
	PRINT1:   CLR   A
	      MOVC  A,@A+DPTR
	      CJNE  A,#00H,PRINT2
	      SJMP  PRINT3
	PRINT2:   LCALL  TX_BYTE
	      INC   DPTR
	      SJMP  PRINT1
	PRINT3:   PUSH  DPL
	      PUSH  DPH
	      RET

	      END
        

สามารถ download ไฟล์ตัวอย่างของบอร์ด พร้อม assembler ได้เลยครับ


เขียนโดย : ETT
Author : ETT team
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๒๒ ธ.ค. ๒๕๔๓