[ บทความ : ตัวอย่างสำหรับ CP-SB31 V2 ตอนที่ 4 ] ทดสอบติดต่อกับ Mini Speaker ของ CP-SB31V2

ตัวอย่างซอร์สโค้ดสำหรับติดต่อกับ Mini Speaker (ติดต่อกับบอร์ดอยู่ที่ PortC บิตที่ 7 หรือ PC7) กับบอร์ด CP-SB31V2 ที่ติดตั้ง ET-DEBUG31 เป็นดังนี้	;/*********************************/;
	;/* Demo Program For Mini Speaker */;
	;/* Hardware : ET-CPSB31 V2.0  */;
	;/* Complier : Cross-32 V2.0  */;
	;/*********************************/;

	;/***************************************/;
	;/* Equate List Port I/O ET-CPSB31 V2.0 */;
	;/***************************************/;
	;
	PORTA   EQU   0E0E0H         ; Port A 8255
	PORTB   EQU   0E0E1H         ; Port B 8255
	PORTC   EQU   0E0E2H         ; Port C 8255
	CONTRL   EQU   0E0E3H         ; Control Port 8255

	      ORG   2200H          ; Strat Program For "ET-DEBUG31"

	MAIN:    MOV   R2,#02H         ; Power-on Delay
	PWR_DLY1:  MOV   R3,#00H
	PWR_DLY2:  MOV   R4,#00H
	      DJNZ  R4,$
	      DJNZ  R3,PWR_DLY2
	      DJNZ  R2,PWR_DLY1
	      ;
	      MOV  DPTR,#CONTRL       ; Control Port 8255
	      MOV  A,#80H          ; PA,PB,PC = Output
	      MOVX  @DPTR,A
	      ;
	LOOP:    LCALL  BEEP
	      LCALL  DELAY
	      SJMP  LOOP
	
	;/******************************/;
	;/* Sound Beep on Mini Speaker */;
	;/* Used 8255 Port PC3 to BEEP */;
	;/******************************/;
	;
	BEEP:    PUSH  ACC
	      PUSH  DPL
	      PUSH  DPH
	      MOV   R3,#0FFH    ; Long (Note)
	BEEP1:   MOV   DPTR,#PORTC
	      MOVX  A,@DPTR
	      SETB  ACC.7      ; PC7 ON
	      MOVX  @DPTR,A
	      MOV   R2,#0FFH    ; Frequency (High Pulse)
	      DJNZ  R2,$
	      MOVX  A,@DPTR
	      CLR   ACC.7      ; PC7 OFF
	      MOVX  @DPTR,A
	      MOV   R2,#1FH     ; Frequency (Low Pulse)
	      DJNZ  R2,$
	      DJNZ  R3,BEEP1
	      POP   DPH
	      POP   DPL
	      POP   ACC
	      RET

	;/**************/;
	;/* Delay Time */;
	;/**************/;
	;
	DELAY:   MOV   R3,#02H
	DLY1:    MOV   R4,#00H
	DLY2:    MOV   R5,#00H
	      DJNZ  R5,$
	      DJNZ  R4,DLY2
	      DJNZ  R3,DLY1
	      RET

	      END


        

สามารถ download ไฟล์ตัวอย่างของบอร์ด พร้อม assembler ได้เลยครับ


เขียนโดย : ETT
Author : ETT team
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๒๒ ธ.ค. ๒๕๔๓