[ บทความ : ตัวอย่างสำหรับ CP-SB31 V2 ตอนที่ 3 ] ทดสอบติดต่อกับ 8255 ของ CP-SB31V2

ตัวอย่างซอร์สโค้ดสำหรับติดต่อกับพอร์ต 8255 กับบอร์ด CP-SB31V2 ที่ติดตั้ง ET-DEBUG31 เป็นดังนี้


;/*********************************/;
;/* Demo Program For Test Port8255*/;
;/* Hardware : ET-CPSB31 V2.0  */;
;/* Complier : SXA51  */;
;/*********************************/;
;

;/***************************************/;
;/* Equate List Port I/O ET-CPSB31 V2.0 */;
;/***************************************/;
;
PORTA   EQU   0E0E0H         ; Port A 8255
PORTB   EQU   0E0E1H         ; Port B 8255
PORTC   EQU   0E0E2H         ; Port C 8255
CONTRL   EQU   0E0E3H         ; Control Port 8255

      ORG   2200H          ; Strat Program For "ET-DEBUG31"

MAIN:    MOV   R2,#02H         ; Power-on Delay
PWR_DLY1:  MOV   R3,#00H
PWR_DLY2:  MOV   R4,#00H
      DJNZ  R4,$
      DJNZ  R3,PWR_DLY2
      DJNZ  R2,PWR_DLY1
      ;
      MOV  DPTR,#CONTRL       ; Control Port 8255
      MOV  A,#80H          ; PA,PB,PC = Output
      MOVX  @DPTR,A
      ;
LOOP:    MOV   A,#00H         ; OFF ALL LED
      MOV   DPTR,#PORTA
      MOVX  @DPTR,A
      MOV   DPTR,#PORTB
      MOVX  @DPTR,A
      MOV   DPTR,#PORTC
      MOVX  @DPTR,A
      ;
      SETB  CY
      MOV   DPTR,#PORTA
      MOV   R2,#9
LOOP1:   RRC   A
      MOVX  @DPTR,A
      LCALL  DELAY
      DJNZ  R2,LOOP1
      ;
      MOV   DPTR,#PORTB
      MOV   R2,#9
LOOP2:   RRC   A
      MOVX  @DPTR,A
      LCALL  DELAY
      DJNZ  R2,LOOP2
      ;
      MOV   DPTR,#PORTC
      MOV   R2,#9
LOOP3:   RRC   A
      MOVX  @DPTR,A
      LCALL  DELAY
      DJNZ  R2,LOOP3
      SJMP  LOOP

;/**************/;
;/* Delay Time */;
;/**************/;
;
DELAY:   MOV   R3,#02H
DLY1:    MOV   R4,#00H
DLY2:    MOV   R5,#00H
      DJNZ  R5,$
      DJNZ  R4,DLY2
      DJNZ  R3,DLY1
      RET

      END

        

สามารถ download ไฟล์ตัวอย่างของบอร์ด พร้อม assembler ได้เลยครับ


เขียนโดย : ETT
Author : ETT team
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๑๕ ธ.ค. ๒๕๔๓