[ บทความ : ตัวอย่างสำหรับ CP-SB31 V2 ตอนที่ 1 ] ทดสอบติดต่อกับ RS232 ของ CP-SB31V2

ตัวอย่างซอร์สโค้ดสำหรับติดต่อกับ RS232 กับบอร์ด CP-SB31V2 ที่ติดตั้ง ET-DEBUG31 ของ ETT เป็นดังนี้


;/*********************************/;
;/* Demo Program For RS-232 (CH0) */;
;/* Hardware : ET-CPSB31 V2.0  */;
;/* Complier : SXA51  */;
;/*********************************/;
;

      ORG   2200H          ; Strat Program For "ET-DEBUG31"

MAIN:    MOV   A,#0FDH         ; Set baud rate 9600
      MOV   TH1,A
      MOV   TL1,A
      MOV   TMOD,#00100000B     ; Timer1 Mode 1
      CLR   ES           ; Disable serial interupt
      CLR   ET1           ; Disable timer1 interupt
      SETB  TR1           ; Set timer1 control
      MOV   SCON,#01010000B     ; Serial mode 1
      ;
      LCALL  PRINT_SER
      DB   0DH,0AH
      DB   "Hardware : ET-CPSB31 V2.0",0DH,0AH
      DB   "ETT CO.,LTD",0DH,0AH
      DB   "Press Any Key For Echo Receive Data From Serial Port"
      DB   0DH,0AH,00H
LOOP:    LCALL  RX_BYTE
      LCALL  TX_BYTE
      SJMP  LOOP

;*************************
;* Send 1-Byte to RS-232 *
;* Input  : ACC     *
;* Output : Serial port *
;*************************
;
TX_BYTE:  PUSH  IE
      CLR  TI
      MOV  SBUF,A
      JNB  TI,$
      CLR  TI
      POP  IE
      RET

;****************************
;* Receive Data From RS-232 *
;* Input  : Serial Port  *
;* Output : ACC      *
;****************************
;
RX_BYTE:  PUSH  IE
      JNB  RI,$       ; Wait data
      CLR  RI
      MOV  A,SBUF
      POP  IE
      RET

;************************************
;* Print Data data to Serial Port *
;* to display buffer.       *
;* Usage  : LCALL PRINT_SER   *
;*      : DB  'xxxx',00    *
;* Register : ACC         *
;* Note   : last byte must be 00 *
;************************************
;
PRINT_SER: POP   DPH
      POP   DPL
PRINT1:   CLR   A
      MOVC  A,@A+DPTR
      CJNE  A,#00H,PRINT2
      SJMP  PRINT3
PRINT2:   LCALL  TX_BYTE
      INC   DPTR
      SJMP  PRINT1
PRINT3:   PUSH  DPL
      PUSH  DPH
      RET

      END

        

สามารถ download ไฟล์ตัวอย่างของบอร์ด พร้อม assembler ได้เลยครับ


เขียนโดย : ETT
Author : ETT team
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๑๕ ธ.ค. ๒๕๔๓