[ บทความ : ตัวอย่างสำหรับ AVR ตอนที่ 16 ] ทดสอบติดต่อกับบอร์ดแสดงผล SDP8 ของ CP-jrAVR

ตัวอย่างซอร์สโค้ดสำหรับติดต่อกับบอร์ดแสดงผลรุ่น ET-SDP8 ของอีทีที กับบอร์ด CP-jrAVR เป็นดังนี้

;***************************************************************************
;*         APPLICATION NOTE FOR THE CP-JRAVR         *
;*                                     *
;* Control Board    :CP-JRAVR                     *
;* File Name      :"SDP8.ASM"                    *
;* Title        :7 SEGMENT DISPLA                 *
;* Date         :10/9/42                      *
;* Version       :1.0                        *
;* Support telephone  :712 1120-1 (ETT)                 *
;* Support fax     :3917216 (ETT)                   *
;* Support www     :www.etteam.com,www.ett.co.th           *
;* Target MCU      :AT90S2313/AT90LS2313               *
;***************************************************************************

.include "2313def.inc"

         .ORG  $0000 
         RJMP  RESET_VEC        ;Reset Handle

.EQU     PORT_MAX = PORTB
.EQU     DDR_MAX  = DDRB 
.EQU     BIT_LOAD = 5
.EQU     BIT_DIN  = 6
.EQU     BIT_CLK  = 7

.DEF     TEMP   = R19
.DEF     TEMP1   = R20
.DEF     TEMP2   = R21
.DEF     TEMP3   = R22

RESET_VEC:    LDI   TEMP,LOW(RAMEND)
         OUT   SPL,TEMP      ;init Stack Pointer Low   
         LDI   TEMP,HIGH(RAMEND)
         OUT   SPL+1,TEMP     ;init Stack Pointer High

         RCALL  DELAY        ;delay for start

         SBI   DDR_MAX,BIT_LOAD
         SBI   DDR_MAX,BIT_DIN
         SBI   DDR_MAX,BIT_CLK
         SBI   PORT_MAX,BIT_LOAD
         SBI   PORT_MAX,BIT_DIN
         CBI   PORT_MAX,BIT_CLK

         RCALL  INIT_7219

         LDI   TEMP3,0X01
         LDI   TEMP2,0X00
         RCALL  MAX7219
         LDI   TEMP3,0X02
         LDI   TEMP2,0X01
         RCALL  MAX7219
         LDI   TEMP3,0X03
         LDI   TEMP2,0X02
         RCALL  MAX7219
         LDI   TEMP3,0X04
         LDI   TEMP2,0X03
         RCALL  MAX7219
         LDI   TEMP3,0X05
         LDI   TEMP2,0X04
         RCALL  MAX7219
         LDI   TEMP3,0X06
         LDI   TEMP2,0X05
         RCALL  MAX7219
         LDI   TEMP3,0X07
         LDI   TEMP2,0X06
         RCALL  MAX7219
         LDI   TEMP3,0X08
         LDI   TEMP2,0X07
         RCALL  MAX7219

WAIT:       RJMP   WAIT

;***************************************************
;*        initial MAX7219         *
;***************************************************
INIT_7219:    LDI   TEMP3,0X09   ;decode address   
         LDI   TEMP2,0XFF   ;decode digit 7-0
         RCALL  MAX7219
         LDI   TEMP3,0X0A
         LDI   TEMP2,0X0F
         RCALL  MAX7219
         LDI   TEMP3,0X0B   ;scan address
         LDI   TEMP2,0X07   ;scan 8 digit
         RCALL  MAX7219
         LDI   TEMP3,0X0C   ;short down mode 
         LDI   TEMP2,0X01   ;normal operate
         RCALL  MAX7219
         LDI   TEMP3,0X0F
         LDI   TEMP2,0X00
         RCALL  MAX7219
         RET
;***************************************************
;*
;***************************************************
MAX7219:     CBI   PORT_MAX,BIT_LOAD
         LDI   TEMP1,16
SDP1:       CBI   PORT_MAX,BIT_DIN
         LSL   TEMP2
         ROL   TEMP3
         BRCC   SDP2
         SBI   PORT_MAX,BIT_DIN
SDP2:       CBI   PORT_MAX,BIT_CLK
         SBI   PORT_MAX,BIT_CLK
         DEC   TEMP1
         BRNE   SDP1
         SBI   PORT_MAX,BIT_LOAD
         RET
;***************************************************
;*        DELAY TIME FOR START       *
;***************************************************
DELAY:      PUSH   R26
         PUSH   R27
         LDI   R27,0XFF
DEL2:       LDI   R26,0XFF
DEL1:       DEC   R26
         BRNE   DEL1
         DEC   R27
         BRNE   DEL2
         POP   R27
         POP   R26
         RET

        

สามารถ download ไฟล์ตัวอย่างของบอร์ด พร้อม assembler ได้เลยครับ


เขียนโดย : ETT
Author : ETT team
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๒๕ พ.ย. ๒๕๔๓