[ บทความ : ตัวอย่างสำหรับ AVR ตอนที่ 14 ] ทดสอบ RS422 ของ CP-AVR V1/V2 CP-jrAVR

ตัวอย่างซอร์สโค้ดสำหรับติดต่อกับ RS422 ของบอร์ด CP-AVR V1/V2 และ CP-jrAVR เป็นดังนี้

;***************************************************************************
;* A P P L I C A T I O N  N O T E  F O R  T H E  A V R  F A M I L Y
;* 
;* Number		:AVR
;* File Name      :"rs422.asm"
;* Title        :rs422 echo
;* Date         :25/02/42
;* Version       :1.0
;* Support telephone	:712 1120-1 (ETT)
;* Support fax		:3917216 (ETT)
;* Support www     :www.etteam.com,www.ett.co.th
;* Target MCU		:AT90S8535/AT90LS8535/AT90S2313
;*
;***************************************************************************
;
.include "2313def.inc"

      .org  $0000 
       rjmp reset        ;Reset Handle

;****************************************************************************
;*
;* Test/Example Program
;*
;****************************************************************************
.def	  temp = r19  

RESET:   LDI   temp,low(RAMEND)
      OUT   spl,temp      ;init Stack Pointer Low   

      LDI   temp,high(RAMEND)
      OUT   spl+1,temp     ;init Stack Pointer High

      CLI             ;clear golbal interrupt
      CBI   UCR,RXCIE      ;clesr rx interrupt
      CBI   UCR,TXCIE      ;clesr tx interrupt
      CBI   UCR,UDRIE      ;clesr data empty interrupt
      CBI   UCR,CHR9      ;send 8 data 

      LDI   R17,51
      OUT   UBRR,r17      ;baud 9600 at 8MHz Xtal 
 
      SBI   UCR,TXEN      ;set pin tx as serial TX 
      SBI   UCR,RXEN      ;set pin rx as serial RX 

      LDI   ZH,high(TEXT_TAB*2)
      LDI   ZL,low(TEXT_TAB*2)
XX:     LPM
      LDI   R16,0X00
      CP   R0,R16
      BREQ  YY 
      MOV   R20,R0
      RCALL  TX232
      ADIW  ZL,1
      RJMP  XX

YY:     RCALL  RX232
      RCALL  TX232 
      RJMP  YY
      
      
TX232:   SBIS  USR,UDRE      ;wait until UDRE = 1
      RJMP  TX232 
      OUT   UDR,R20      ;send data to serial 
      RET 
      
RX232:   SBIS  USR,RXC      ;wait until have data in buffer
      RJMP  RX232
      IN   R20,UDR      ;read data from buffer
      RET

TEXT_TAB:  .DB   0X0C,"CP-JRAVR V1.0",0X0A,0X0D
      .DB   "TEST RS422",0X00


สามารถ download ไฟล์ตัวอย่างของบอร์ด พร้อม assembler ได้เลยครับ


เขียนโดย : ETT
Author : ETT team
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๒๕ พ.ย. ๒๕๔๓