[ บทความ : ตัวอย่างสำหรับ AVR ตอนที่ 13 ] ทดสอบ A/D Convertor ของ CP-jrAVR

ตัวอย่างซอร์สโค้ดสำหรับติดต่อกับ A/D Convertor เบอร์ LTC1298 ของบอร์ด CP-jrAVR เป็นดังนี้

;***************************************************************************
;*         APPLICATION NOTE FOR THE CP-JRAVR         *
;*                                     *
;* Control Board    :CP-JRAVR                     *
;* File Name      :"LTC1298.ASM"                   *
;* Title        :SERIAL ADC(LTC1298) TO RS232           *
;*           :9600,N,8,1                    *
;* Date         :25/02/43                     *
;* Version       :1.0                        *
;* Support telephone  :712 1120-1 (ETT)                 *
;* Support fax     :3917216 (ETT)                   *
;* Support www     :www.etteam.com,www.ett.co.th           *
;* Target MCU      :AT90S2313/AT90LS2313               *
;***************************************************************************

.include "2313def.inc"

         .ORG  $0000 
          RJMP  RESET_VEC        ;Reset Handle

.EQU     PORT_ADC = PORTD
.EQU     DDR_ADC  = DDRD
.EQU     PIN_ADC  = PIND
.EQU     BIT_CLK  = 5
.EQU     BIT_IO  = 4
.EQU     BIT_EN  = 3 

.DEF     TEMP   = R19
.DEF     TEMP1   = R20
.DEF     TEMP2   = R21
.DEF     TEMP3   = R22
.DEF     TEMP4   = R23 
    

RESET_VEC:    LDI   TEMP,LOW(RAMEND)
         OUT   SPL,TEMP      ;init Stack Pointer Low   
         LDI   TEMP,HIGH(RAMEND)
         OUT   SPL+1,TEMP     ;init Stack Pointer High

         CLI             ;clear golbal interrupt
         CBI   UCR,RXCIE      ;clesr rx interrupt
         CBI   UCR,TXCIE      ;clesr tx interrupt
         CBI   UCR,UDRIE      ;clesr data empty interrupt
         CBI   UCR,CHR9      ;send 8 data 

         LDI   R17,51
         OUT   UBRR,r17      ;baud 9600 at 8MHz Xtal 
 
         SBI   UCR,TXEN      ;set pin tx as serial TX 
         SBI   UCR,RXEN      ;set pin rx as serial RX

         RCALL  DELAY        ;delay for start

         SBI   DDR_ADC,BIT_IO
         SBI   DDR_ADC,BIT_EN
         SBI   DDR_ADC,BIT_CLK
         SBI   PORT_ADC,BIT_EN
         SBI   PORT_ADC,BIT_CLK
         SBI   PORT_ADC,BIT_IO

         LDI   ZH,high(TEXT_TAB*2)
         LDI   ZL,low(TEXT_TAB*2)
XX:        LPM
         LDI   R16,0X00
         CP   R0,R16
         BREQ  YY 
         MOV   TEMP,R0
         RCALL  TX232
         ADIW  ZL,1
         RJMP  XX      

YY:        LDI   TEMP4,0X40
         RCALL  LTC1298

         ANDI   TEMP3,0X0F
         MOV   TEMP,TEMP3
         RCALL  HEXASC
         RCALL  TX232

         PUSH   TEMP2
         SWAP   TEMP2
         ANDI   TEMP2,0X0F
         MOV   TEMP,TEMP2
         RCALL  HEXASC
         RCALL  TX232

         POP   TEMP2
         ANDI   TEMP2,0X0F
         MOV   TEMP,TEMP2
         RCALL  HEXASC
         RCALL  TX232

         LDI   TEMP,0X20
         RCALL  TX232
         RCALL  TX232
         RCALL  TX232

         LDI   TEMP4,0X60
         RCALL  LTC1298

         ANDI   TEMP3,0X0F
         MOV   TEMP,TEMP3
         RCALL  HEXASC
         RCALL  TX232

         PUSH   TEMP2
         SWAP   TEMP2
         ANDI   TEMP2,0X0F
         MOV   TEMP,TEMP2
         RCALL  HEXASC
         RCALL  TX232

         POP   TEMP2
         ANDI   TEMP2,0X0F
         MOV   TEMP,TEMP2
         RCALL  HEXASC
         RCALL  TX232 

         LDI   TEMP,0X0D
         RCALL  TX232

         RJMP   YY

;******************************************************
;*  READ ADC(LTC1298) MSB FIRST,SIGNED END MODE   *
;* DATA OUT: TEMP3:TEMP2               * 
;******************************************************
LTC1298:     CLR   TEMP2          
         CLR   TEMP3
         LDI   TEMP1,0X04
         LDI   TEMP,0X90
         OR    TEMP,TEMP4
         CBI   PORT_ADC,BIT_EN
CONTB:      SBI   PORT_ADC,BIT_IO
         LSL   TEMP
         BRCS   CONTB1
         CBI   PORT_ADC,BIT_IO
CONTB1:      CBI   PORT_ADC,BIT_CLK
         SBI   PORT_ADC,BIT_CLK
         DEC   TEMP1
         BRNE   CONTB

         CBI   DDR_ADC,BIT_IO
         SBI   PORT_ADC,BIT_IO

         CBI   PORT_ADC,BIT_CLK
         SBI   PORT_ADC,BIT_CLK

         LDI   TEMP1,12
DATA:       CBI   PORT_ADC,BIT_CLK
         CLC
         SBIC   PIN_ADC,BIT_IO
         SEC
         SBI   PORT_ADC,BIT_CLK
         ROL   TEMP2
         ROL   TEMP3
         DEC   TEMP1
         BRNE   DATA
         SBI   PORT_ADC,BIT_EN
         SBI   DDR_ADC,BIT_IO
         RET

;***************************************************
;*        DELAY TIME FOR START       *
;***************************************************
DELAY:      PUSH   R26
         PUSH   R27
         LDI   R27,0XFF
DEL2:       LDI   R26,0XFF
DEL1:       DEC   R26
         BRNE   DEL1
         DEC   R27
         BRNE   DEL2
         POP   R27
         POP   R26
         RET

HEXASC:      LDI   TEMP1,0X30
         CPI   TEMP,0X0A
         BRCS  HEXASC1
         LDI   TEMP1,0X36
HEXASC1:     ADD   TEMP,TEMP1
         RET
      
TX232:      SBIS  USR,UDRE      ;wait until UDRE = 1
         RJMP  TX232 
         OUT   UDR,TEMP      ;send data to serial 
         RET 
      
TEXT_TAB:    .DB   0X0C,"CP-JRAVR V1.0",0X0A,0X0D
         .DB   "TEST ADC(LTC1298)",0X0A,0X0D,0X00
         
        

สามารถ download ไฟล์ตัวอย่างของบอร์ด พร้อม assembler ได้เลยครับ


เขียนโดย : ETT
Author : ETT team
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๒๕ พ.ย. ๒๕๔๓