[ บทความ : ตัวอย่างสำหรับ AVR ตอนที่ 11 ] ทดสอบใช้งาน EEPROM กับ CP-jrAVR

ตัวอย่างซอร์สโค้ดสำหรับติดต่อกับ EEPROM เบอร์ 24C256 ของบอร์ด CP-jrAVR เป็นดังนี้

;***************************************************************************
;*         APPLICATION NOTE FOR THE CP-JRAVR         *
;*                                     *
;* Control Board    :CP-JRAVR                     *
;* File Name      :"24256.ASM"                    *
;* Title        :SERIAL EEPROM (24LC256) TO RS232         *
;*           :9600,N,8,1                    *
;* Date         :25/02/43                     *
;* Version       :1.0                        *
;* Support telephone  :712 1120-1 (ETT)                 *
;* Support fax     :3917216 (ETT)                   *
;* Support www     :www.etteam.com,www.ett.co.th           *
;* Target MCU      :AT90S2313/AT90LS2313               *
;***************************************************************************

.include "2313def.inc"

         .ORG  $0000 
          RJMP  RESET_VEC        ;Reset Handle

.EQU     PORT_EE  = PORTD
.EQU     DDR_EE  = DDRD
.EQU     PIN_EE  = PIND
.EQU     BIT_SCL  = 5
.EQU     BIT_SDA  = 6

.DEF     TEMP   = R19
.DEF     TEMP1   = R20
    

RESET_VEC:    LDI   TEMP,LOW(RAMEND)
         OUT   SPL,TEMP      ;init Stack Pointer Low   
         LDI   TEMP,HIGH(RAMEND)
         OUT   SPL+1,TEMP     ;init Stack Pointer High

         RCALL  DELAY        ;delay for start

         CLI             ;clear golbal interrupt
         CBI   UCR,RXCIE      ;clesr rx interrupt
         CBI   UCR,TXCIE      ;clesr tx interrupt
         CBI   UCR,UDRIE      ;clesr data empty interrupt
         CBI   UCR,CHR9      ;send 8 data 

         LDI   R17,51
         OUT   UBRR,r17      ;baud 9600 at 8MHz Xtal 
 
         SBI   UCR,TXEN      ;set pin tx as serial TX 
         SBI   UCR,RXEN      ;set pin rx as serial RX

         SBI   DDR_EE,BIT_SDA
         SBI   DDR_EE,BIT_SCL 
         SBI   PORT_EE,BIT_SDA
         SBI   PORT_EE,BIT_SCL

         LDI   TEMP,0X0C
         RCALL  TX232

         LDI   ZH,high(TEXT_TAB*2)
         LDI   ZL,low(TEXT_TAB*2)
XX:        LPM
         LDI   R16,0X00
         CP    R0,R16
         BREQ   YY 
         MOV   TEMP,R0
         RCALL  TX232
         ADIW   ZL,1
         RJMP   XX

YY:        LDI   TEMP,0X0A
         RCALL  TX232
         LDI   TEMP,0X0D
         RCALL  TX232

         LDI   ZH,high(TEXT_TAB1*2)
         LDI   ZL,low(TEXT_TAB1*2)
AA:        LPM
         LDI   R16,0X00
         CP    R0,R16
         BREQ   BB 
         MOV   TEMP,R0
         RCALL  TX232
         ADIW   ZL,1
         RJMP   AA

BB:        LDI   TEMP,0X0A
         RCALL  TX232
         LDI   TEMP,0X0D
         RCALL  TX232

         LDI   ZH,high(TEXT_TAB2*2)
         LDI   ZL,low(TEXT_TAB2*2)
CC:        LPM
         LDI   R16,0X00
         CP    R0,R16
         BREQ   DD 
         MOV   TEMP,R0
         RCALL  TX232
         ADIW   ZL,1
         RJMP   CC

DD:        RCALL  WRITE_BYTE
         RCALL  RANDOM_READ
         PUSH   TEMP
         SWAP   TEMP
         ANDI   TEMP,0X0F
         RCALL  HEXASC
         RCALL  TX232 
         POP   TEMP
         ANDI   TEMP,0X0F
         RCALL  HEXASC
         RCALL  TX232
WAIT:       RJMP   WAIT

;****************************************************
;*         WRITE BYTE           *
;****************************************************
WRITE_BYTE:    CBI   PORT_EE,BIT_SDA   ;start condition
         CBI   PORT_EE,BIT_SCL
         LDI   TEMP,0XA0      ;write command
         RCALL  TX_BYTE
         RCALL  ACKNOW        ;wait acknowledge
         BRCS   WRITE_BYTE 

         LDI   TEMP,0X00      ;address high
         RCALL  TX_BYTE
         RCALL  ACKNOW        ;wait acknowledge
         BRCS   WRITE_BYTE

         LDI   TEMP,0X00      ;address low
         RCALL  TX_BYTE
         RCALL  ACKNOW
         BRCS   WRITE_BYTE

         LDI   TEMP,0X43      ;data
         RCALL  TX_BYTE
         RCALL  ACKNOW        ;wait acknowledge
         BRCS   WRITE_BYTE

         CBI   PORT_EE,BIT_SDA

         SBI   PORT_EE,BIT_SCL   ;stop condition
         SBI   PORT_EE,BIT_SDA
         RCALL  DELAY
         RET
;*****************************************************
;*          RANDOM READ           *
;*****************************************************
RANDOM_READ:   CBI   PORT_EE,BIT_SDA   ;start condition
         CBI   PORT_EE,BIT_SCL
         LDI   TEMP,0XA0      ;write command
         RCALL  TX_BYTE
         RCALL  ACKNOW        ;wait acknowledge
         BRCS   RANDOM_READ 

         LDI   TEMP,0X00      ;address high
         RCALL  TX_BYTE
         RCALL  ACKNOW        ;wait acknowledge
         BRCS   RANDOM_READ

         LDI   TEMP,0X00      ;address low
         RCALL  TX_BYTE
         RCALL  ACKNOW
         BRCS   RANDOM_READ

         SBI   PORT_EE,BIT_SCL     ;stop condition
         SBI   PORT_EE,BIT_SDA

         CBI   PORT_EE,BIT_SDA
         CBI   PORT_EE,BIT_SCL

         LDI   TEMP,0XA1
         RCALL  TX_BYTE
         RCALL  ACKNOW
         BRCS   RANDOM_READ

         RCALL  RX_BYTE

         SBI   PORT_EE,BIT_SCL
         SBI   PORT_EE,BIT_SCL

         CBI   PORT_EE,BIT_SDA

         SBI   PORT_EE,BIT_SCL     ;stop condition
         SBI   PORT_EE,BIT_SDA
         RET
;*****************************************************
;*       CHECK BIT ACKNOWLEDGE BIT       *
;CARRY = 1: FAIL                   *
;CARRY = 0: PASS                   *
;*****************************************************
ACKNOW:      CBI   DDR_EE,BIT_SDA      ;BIT_SDA input port
         SBI   PORT_EE,BIT_SDA
         SEC
         SBI   PORT_EE,BIT_SCL     
         SBIS   PIN_EE,BIT_SDA
         CLC
         CBI   PORT_EE,BIT_SCL
         SBI   DDR_EE,BIT_SDA     ;BIT_SDA output port
         RET
;****************************************************
;*        TX 1 BITE TO 24256         *
;****************************************************
TX_BYTE:     LDI   TEMP1,0X08
TX_BYTE1:     SBI   PORT_EE,BIT_SDA
         LSL   TEMP
         BRCS   TX_BYTE2
         CBI   PORT_EE,BIT_SDA
TX_BYTE2:     SBI   PORT_EE,BIT_SCL
         CBI   PORT_EE,BIT_SCL
         DEC   TEMP1
         BRNE   TX_BYTE1
         RET
;****************************************************
;*        RX 1 BYTE FROM 24256        *
;****************************************************
RX_BYTE:     CBI   DDR_EE,BIT_SDA
         SBI   PORT_EE,BIT_SDA
         LDI   TEMP,0X00
         LDI   TEMP1,0X08
RX_BYTE1:     SBI   PORT_EE,BIT_SCL
         SEC
         SBIS   PIN_EE,BIT_SDA
         CLC
         ROL   TEMP
         CBI   PORT_EE,BIT_SCL
         DEC   TEMP1
         BRNE   RX_BYTE1
         SBI   DDR_EE,BIT_SDA
         RET

;***************************************************
;*        DELAY TIME FOR START       *
;***************************************************
DELAY:      PUSH   R26
         PUSH   R27
         LDI   R27,0XFF
DEL2:       LDI   R26,0XFF
DEL1:       DEC   R26
         BRNE   DEL1
         DEC   R27
         BRNE   DEL2
         POP   R27
         POP   R26
         RET

HEXASC:      LDI   ZL,LOW(ASC_TAB*2)
         LDI   ZH,HIGH(ASC_TAB*2)
         ADD   ZL,TEMP
         LDI   TEMP,0
         ADC   ZH,TEMP
         LPM
         MOV   TEMP,R0
         RET

ASC_TAB:     .DB   0X30,0X31,0X32,0X33,0X34,0X35
         .DB   0X36,0X37,0X38,0X39,0X41,0X42
         .DB   0X43,0X44,0X45,0X46
            
TX232:      SBIS  USR,UDRE      ;wait until UDRE = 1
         RJMP  TX232 
         OUT   UDR,TEMP      ;send data to serial 
         RET 
               
TEXT_TAB:     .DB   "TEST SERIAL EEPROM(24LC256)",00
TEXT_TAB1:    .DB   "WRITE = 43",00
TEXT_TAB2:    .DB   "READ = ",00


สามารถ download ไฟล์ตัวอย่างของบอร์ด พร้อม assembler ได้เลยครับ


เขียนโดย : ETT
Author : ETT team
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๒๕ พ.ย. ๒๕๔๓