[ บทความ : ตัวอย่างสำหรับ AVR ตอนที่ 7 ] ทดสอบ LED ของ ET-AVR V1

ตัวอย่างซอร์สโค้ดสำหรับติดต่อกับ LED ของบอร์ด ET-AVR V1 เป็นดังนี้;***************************************************************************
;* A P P L I C A T I O N  N O T E  F O R  T H E  A V R  F A M I L Y
;* 
;* Number		: ET-AVR V1
;* File Name		:"led.asm"
;* Title		:shift led
;* Date         :8/12/41
;* Version       :1.0
;* Support telephone	:712 1120-1 (ETT)
;* Support fax		:3917216 (ETT)
;* Support www     :www.etteam.com,www.ett.co.th
;* Target MCU		:AT90S8535/AT90LS8535
;*
;***************************************************************************
;
.include "8535def.inc"

	 .org  $000 
     rjmp	RESET		;Reset Handle

;****************************************************************************
;*
;* Test/Example Program
;*
;****************************************************************************
;
.def	temp	=r19
;
RESET:  ldi   temp,low(RAMEND)
     out   SPL,temp     ;init Stack Pointer Low   

     ldi   temp,high(RAMEND)
     out   SPL+1,temp    ;init Stack Pointer High

;****************************
;*   rotrate light   *
;****************************
    ser   r16
    out   $11,r16    
    ldi   r16,0x0fe 
xx:   out   $12,r16
    rcall  delay
    clc
    sbrc  r16,7
    sec   
    rol   r16
    rjmp  xx 

;*************************     
;*   delay program   * 
;*************************  
delay: ldi   r17,0x02
dly1:  ldi   r18,0x0ff
dly2:  ldi   r19,0x0ff
dly3:  dec   r19
    brne  dly3 
    dec   r18
    brne  dly2  
    dec   r17
    brne  dly1
    ret  
     

สามารถ download ไฟล์ตัวอย่างของบอร์ด พร้อม assembler ได้เลยครับ


เขียนโดย : ETT
Author : ETT team
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๑๖ พ.ย. ๒๕๔๓