[ บทความ : ตัวอย่างสำหรับ AVR ตอนที่ 6 ] ทดสอบ Timer ของ ET-AVR V1/2

ตัวอย่างซอร์สโค้ดสำหรับติดต่อกับ TIMER ของบอร์ด ET-AVR V1/2 เป็นดังนี้;***************************************************************************
;* A P P L I C A T I O N  N O T E  F O R  T H E  A V R  F A M I L Y
;* 
;* Number		: ET-AVR V1/V2
;* File Name		:"timer0.asm"
;* Title		:rs232 echo
;* Date         :6/1/42
;* Version       :1.0
;* Support telephone	:712 1120-1 (ETT)
;* Support fax		:3917216 (ETT)
;* Support www     :www.etteam.com,www.ett.co.th
;* Target MCU		:AT90S8535/AT90LS8535
;*
;***************************************************************************
;
.include "8535def.inc"

	  .org  $000 
       rjmp RESET	    ;Reset Handle

      .org  $009         ;Timer0 overflow Handle
       rjmp TIM0_OVF

;****************************************************************************
;*
;* Test/Example Program
;*
;****************************************************************************
;
.def	  temp  =r19   
;

RESET:   ldi   temp,low(RAMEND)
      out   SPL,temp      ;init Stack Pointer Low   

      ldi   temp,high(RAMEND)
      out   SPL+1,temp     ;init Stack Pointer High

      sei             ;set golbal interrupt
      ldi   temp,0b00000001   ;set timer0 interrupt
      out   TIMSK,temp 
             
      ldi   temp,0xFF      ;set PORTD.1 output port 
      out   DDRB,temp
           
      ldi   temp,0x00      
      out   TCNT0,temp     ;initial value of timer/counter0

      ldi   temp,0b00000101   ;set set prescale and start timer/counter0
      out   TCCR0,temp   
      
      ldi   temp,0xFF
loop:    rjmp  loop
          

TIM0_OVF:  com   temp
      out   PORTB,temp 
      reti
;***************************************************************************
;* A P P L I C A T I O N  N O T E  F O R  T H E  A V R  F A M I L Y
;* 
;* Number		: ET-AVR V1/V2
;* File Name		:"timer20v.asm"
;* Title		:rs232 echo
;* Date         :6/1/42
;* Version       :1.0
;* Support telephone	:712 1120-1 (ETT)
;* Support fax		:3917216 (ETT)
;* Support www     :www.etteam.com,www.ett.co.th
;* Target MCU		:AT90S8535/AT90LS8535
;*
;***************************************************************************
;
.include "8535def.inc"

	  .org  $000 
       rjmp  RESET	     ;Reset Handle

      .org  $004         ;Timer0 overflow Handle
       rjmp  TIM2_OVF

;****************************************************************************
;*
;* Test/Example Program
;*
;****************************************************************************
;
.def	  temp  =r19   
;

RESET:   ldi   temp,low(RAMEND)
      out   SPL,temp      ;init Stack Pointer Low   
      ldi   temp,high(RAMEND)
      out   SPL+1,temp     ;init Stack Pointer High

      sei             ;set golbal interrupt
      ldi   temp,0b01000000   ;set timer2 interrupt
      out   TIMSK,temp 
             
      ldi   temp,0xFF      ;set PORTC output port 
      out   DDRB,temp
           
      ldi   temp,0x00      
      out   TCNT2,temp     ;initial value of timer/counter2     

      ldi   temp,0b00000101   ;set set prescale and start timer/counter1
      out   TCCR2,temp   
      
      ldi   temp,0xFF
loop:    rjmp  loop
          

TIM2_OVF:  com   temp
      out   PORTB,temp 
      reti
;***************************************************************************
;* A P P L I C A T I O N  N O T E  F O R  T H E  A V R  F A M I L Y
;* 
;* Number		: ET-AVR V1/V2
;* File Name		:"timer10v.asm"
;* Title		:rs232 echo
;* Date         :6/1/42
;* Version       :1.0
;* Support telephone	:712 1120-1 (ETT)
;* Support fax		:3917216 (ETT)
;* Support www     :www.etteam.com,www.ett.co.th
;* Target MCU		:AT90S8535/AT90LS8535
;*
;***************************************************************************
;
.include "8535def.inc"

	  .org  $000 
       rjmp  RESET	     ;Reset Handle

      .org  $008         ;Timer0 overflow Handle
       rjmp  TIM1_OVF

;****************************************************************************
;*
;* Test/Example Program
;*
;****************************************************************************
;
.def	  temp  =r19   
;

RESET:   ldi   temp,low(RAMEND)
      out   SPL,temp      ;init Stack Pointer Low   
      ldi   temp,high(RAMEND)
      out   SPL+1,temp     ;init Stack Pointer High

      sei             ;set golbal interrupt
      ldi   temp,0b00000100   ;set timer1 interrupt
      out   TIMSK,temp 
             
      ldi   temp,0xFF      ;set PORTD output port 
      out   DDRD,temp
           
      ldi   temp,0x00      
      out   TCNT1H,temp     ;initial value of timer/counter1 
      out   TCNT1L,temp     

      ldi   temp,0b00000010   ;set set prescale and start timer/counter1
      out   TCCR1B,temp   
      
      ldi   temp,0xFF
loop:    rjmp  loop
          

TIM1_OVF:  com   temp
      out   PORTD,temp 
      reti
              

สามารถ download ไฟล์ตัวอย่างของบอร์ด พร้อม assembler ได้เลยครับ


เขียนโดย : ETT
Author : ETT team
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๑๖ พ.ย. ๒๕๔๓