[ บทความ : ตัวอย่างสำหรับ AVR ตอนที่ 5 ] ทดสอบ 72 I/O Port ของ ET-AVR V1/2 และ CP-jrAVR

ตัวอย่างซอร์สโค้ดสำหรับติดต่อกับ 72 I/O Port ของบอร์ด ET-AVR V1/2 และ CP-jrAVR เป็นดังนี้


;***************************************************************************
;* A P P L I C A T I O N  N O T E  F O R  T H E  A V R  F A M I L Y  *  
;*                                   
;* Number		: ET-AVR V1/V2
;* File Name		:"p72io.asm"
;* Title		:read analog to digital
;* Date         :6/1/42
;* Version       :1.0
;* Support telephone	:712 1120-1 (ETT)
;* Support fax		:3917216 (ETT)
;* Support www     :www.etteam.com,www.ett.co.th
;* Target MCU		:AT90S8535/AT90LS8535
;*
;***************************************************************************
;
.include "8535def.inc"

	  .org  $0000 
       rjmp RESET		;Reset Handle

;****************************************************************************
;*
;* Test/Example Program
;*
;****************************************************************************
;
.def	  temp = r19
;

RESET:   ldi   temp,low(RAMEND)
      out   SPL,temp     ;init Stack Pointer Low   

      ldi   temp,high(RAMEND)
      out   SPL+1,temp    ;init Stack Pointer High


      cli            ;clear golbal interrupt       
      ldi   r17,0xff     ;set port b,c,d as output
      out   DDRB,r17
      out   DDRC,r17
      out   DDRD,r17
      

loop1:   ldi   r17,0b10101010
      out   PORTB,r17
      out   PORTC,r17
      out   PORTD,r17 
      rcall  delay 
      rcall  delay
      rcall  delay
      ldi   r17,0b01010101 
      out   PORTB,r17
      out   PORTC,r17
      out   PORTD,r17 
      rcall  delay 
      rcall  delay
      rcall  delay 
      rjmp  loop1  

;*************************     
;*   delay program   * 
;*************************  
delay:   ldi   r22,0x04
dly1:   ldi   r23,0x0ff
dly2:   ldi   r24,0x0ff
dly3:   dec   r24
      brne  dly3 
      dec   r23
      brne  dly2  
      dec   r22
      brne  dly1
      ret  
         ;***************************************************************************
;* A P P L I C A T I O N  N O T E  F O R  T H E  A V R  F A M I L Y  *  
;*                                     *
;* Number        : CP-jrAVR                        *
;* File Name      :"p72io.asm"                    *
;* Title        :read analog to digital              *
;* Date         :25/02/43                      *
;* Version       :1.0                        *
;* Support telephone  :712 1120-1 (ETT)                 *
;* Support fax     :3917216 (ETT)                   *
;* Support www     :www.etteam.com, www.ett.co.th           *
;* Target MCU      :AT90S2313/AT90LS2313               *
;*                                     *
;***************************************************************************
;
.include "2313def.inc"

      .org  $0000 
       rjmp RESET		;Reset Handle

.def	  temp = r19

RESET:   ldi   temp,low(RAMEND)
      out   SPL,temp     ;init Stack Pointer Low   

      ldi   temp,high(RAMEND)
      out   SPL+1,temp    ;init Stack Pointer High

      ldi   r17,0xff     ;set port b,c,d as output
      out   DDRB,r17
      out   DDRD,r17
      

loop:    ldi   r17,0b00000001
      clc
loop1:   out   PORTB,r17
      out   PORTD,r17
      rcall  delay 
      rol   r17
      rjmp  loop1  

;**********************************     
;*     delay program     * 
;**********************************  
delay:   ldi   r22,0x10
dly1:   ldi   r23,0x0ff
dly2:   ldi   r24,0x0ff
dly3:   dec   r24
      brne  dly3 
      dec   r23
      brne  dly2
      dec   r22
      brne  dly1
      ret  
         

          

สามารถ download ไฟล์ตัวอย่างของบอร์ด พร้อม assembler ได้เลยครับ


เขียนโดย : ETT
Author : ETT team
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๑๖ พ.ย. ๒๕๔๓