[ บทความ : ตัวอย่างสำหรับ AVR ตอนที่ 4 ] ทดสอบ LCD ของ ET-AVR V1/2 และ CP-jrAVR

ตัวอย่างซอร์สโค้ดสำหรับติดต่อกับ LCD ของบอร์ด ET-AVR V1/2 และ CP-jrAVR เป็นดังนี้;***************************************************************************
;* A P P L I C A T I O N  N O T E  F O R  T H E  A V R  F A M I L Y  *  
;*                                   
;* Number		:AVR (ET-AVR V1/V2)
;* File Name		:"adc.asm"
;* Title		:read analog to digital
;* Date         :6/1/42
;* Version       :1.0
;* Support telephone	:712 1120-1 (ETT)
;* Support fax		:3917216 (ETT)
;* Support www     :www.etteam.com,www.ett.co.th
;* Target MCU		:AT90S8535/AT90LS8535
;*
;***************************************************************************
;
.include "8535def.inc"

      .org  $000 
      rjmp RESET		;Reset Handle

;****************************************************************************
;*
;* Test/Example Program
;*
;****************************************************************************
;
.def	  temp = r19
;

RESET:   ldi   temp,low(RAMEND)
      out   SPL,temp     ;init Stack Pointer Low   

      ldi   temp,high(RAMEND)
      out   SPL+1,temp    ;init Stack Pointer High


;****************************************
;*                   *
;*      LCD CONTROL        *
;*                   * 
;****************************************
LCD:     rcall  delay 
       rcall  delay    

       ldi   r29,0xff
       out   DDRC,r29
       ldi   r29,0xff
       out   PORTC,r29
        
       rcall  init_lcd     ;init LCD

       ldi   r21,0x00
       rcall  goto_lcd
       ldi   r21,0x45     ;E
       rcall  wr_lcd 
       ldi   r21,0x54     ;T
       rcall  wr_lcd
       ldi   r21,0x2d     ;-
       rcall  wr_lcd  
       ldi   r21,0x41     ;A 
       rcall  wr_lcd
       ldi   r21,0x56     ;V 
       rcall  wr_lcd
       ldi   r21,0x52     ;R
       rcall  wr_lcd   
xx:     rjmp  xx             

goto_lcd:  sbr   r21,0x80
       rcall  wr_ins 
       ret


init_lcd:  cbi   PORTC,1                 
       ldi   r21,0x33       ;set DL = 1 3-time
       rcall  wr_ins
       ldi   r21,0x32       ;clear DL = 0;1-time
       rcall  wr_ins
       ldi   r21,0x28       ;Function set
       rcall  wr_ins        ;DL = 0 4 bit,N = 1 2 line    
       ldi   r21,0x0c
       rcall  wr_ins
       ldi   r21,0x06       
       rcall  wr_ins 
       ldi   r21,0x01
       rcall  wr_ins 
       ret


;***********************************************
;*      write instruction LCD       *
;*  input : r21                *
;***********************************************
wr_ins:   cbi   PORTC,1       ;clear RS_LCD  
       mov   r22,r21    
       andi  r21,0xf0
       in   r16,PORTC
       andi  r16,0x0f
       or   r16,r21               
       out   PORTC,r16      ;send high byte       
       rcall  en_lcd
       swap  r22
       andi  r22,0xf0
       in   r16,PORTC
       andi  r16,0x0f   
       or   r16,r22
       out   PORTC,r16      ;send low byte 
       rcall  en_lcd
       ret      
 
;**********************************************
;*                      *                       
;*                      *
;**********************************************
wr_lcd:   sbi   PORTC,1
       mov   r22,r21
       in   r16,PORTC
       andi  r16,0x0f
       andi  r21,0xf0
       or   r16,r21
       out   portc,r16   
       rcall  en_lcd 
       swap  r22
       in   r16,PORTC
       andi  r16,0x0f
       andi  r22,0xf0
       or   r16,r22
       out   PORTC,r16 
       rcall  en_lcd 
       ret

;*********************************************
;*                
;*
;********************************************* 
en_lcd:   cbi   PORTC,0     
       rcall  busy
       sbi   PORTC,0 
       ret

;********************************************
;*
;*
;********************************************
busy:    ldi  r25,0x10
busy2:    ldi  r26,0xff
busy1:    dec  r26
       brne  busy1
       dec  r25 
       brne  busy2
       ret       


;*******************************************
;*         delay 
;*        
;*******************************************
delay:    ldi  r28,0xff
delay2:   ldi  r29,0xff
delay1:   dec  r29
       brne  delay1
       dec  r28
       brne  delay2 
       ret     
;***************************************************************************
;*         APPLICATION NOTE FOR THE CP-JRAVR         *
;*                                     *
;* Control Board    :CP-JRAVR                     *
;* File Name      :"LCD.ASM"                     *
;* Title        :LCD                        *
;* Date         :25/02/42                     *
;* Version       :1.0                        *
;* Support telephone  :712 1120-1 (ETT)                 *
;* Support fax     :3917216 (ETT)                   *
;* Support www     :www.etteam.com,www.ett.co.th           *
;* Target MCU      :AT90S2313/AT90LS2313               *
;***************************************************************************

.include "2313def.inc"

         .ORG  $0000 
         RJMP  RESET_VEC        ;Reset Handle

.EQU     PORT_LCD = PORTB
.EQU     DDR_LCD  = DDRB 
.EQU     BIT_RS  = 2
.EQU     BIT_CS  = 3

.DEF     TEMP   = R19
.DEF     TEMP1   = R20 

RESET_VEC:    LDI   TEMP,LOW(RAMEND)
         OUT   SPL,TEMP      ;init Stack Pointer Low   
         LDI   TEMP,HIGH(RAMEND)
         OUT   SPL+1,TEMP     ;init Stack Pointer High

         RCALL  DELAY        ;delay for start

         LDI   TEMP,0XFC      
         OUT   DDR_LCD,TEMP

         SBI   PORT_LCD,BIT_RS
         SBI   PORT_LCD,BIT_CS

         RCALL  INIT_LCD      ;initial LCD

         LDI   ZL,LOW(TEXT_TAB*2)
         LDI   ZH,HIGH(TEXT_TAB*2)
LOOP:       LPM
         TST   R0
         BREQ   WAIT 
         MOV   TEMP,R0
         RCALL  WR_LCD
         ADIW   ZL,0X01
         RJMP   LOOP

WAIT:       RJMP   WAIT

;****************************************************
;*     SUBRUTINE FOR WRITE DATA TO LCD     *
;****************************************************
WR_LCD:      PUSH   TEMP
         ANDI   TEMP,0XF0
         SBI   PORT_LCD,BIT_RS
         IN    TEMP1,PORT_LCD
         ANDI   TEMP1,0X0F
         OR    TEMP,TEMP1
         OUT   PORT_LCD,TEMP
         RCALL  EN_LCD
         POP   TEMP
         SWAP   TEMP
         ANDI   TEMP,0XF0
         IN    TEMP1,PORT_LCD
         ANDI   TEMP1,0X0F
         OR    TEMP,TEMP1
         OUT   PORT_LCD,TEMP
         RCALL  EN_LCD
         RET
;****************************************************
;*        WRITE INSTRUCTION LCD       *
;*INPUT:TEMP                    *
;****************************************************
WR_INS:      PUSH   TEMP
         ANDI   TEMP,0XF0
         CBI   PORT_LCD,BIT_RS
         IN    TEMP1,PORT_LCD
         ANDI   TEMP1,0X0F
         OR    TEMP,TEMP1
         OUT   PORT_LCD,TEMP
         RCALL  EN_LCD
         POP   TEMP
         SWAP   TEMP
         ANDI   TEMP,0XF0
         IN    TEMP1,PORT_LCD
         ANDI   TEMP1,0X0F
         OR    TEMP,TEMP1
         OUT   PORT_LCD,TEMP 
         RCALL  EN_LCD
         RET
;***************************************************
;*         initial LCD          *
;*INPUT: TEMP                   *
;***************************************************
INIT_LCD:     LDI   TEMP,0X33    
         RCALL  WR_INS     
         LDI   TEMP,0X32
         RCALL  WR_INS
         LDI   TEMP,0X28
         RCALL  WR_INS
         LDI   TEMP,0X0C
         RCALL  WR_INS
         LDI   TEMP,0X06
         RCALL  WR_INS
         LDI   TEMP,0X01
         RCALL  WR_INS
         RET
;****************************************************
;*          ENABLE LCD           *
;****************************************************
EN_LCD:      CBI   PORT_LCD,BIT_CS
         RCALL  BUSY
         SBI   PORT_LCD,BIT_CS
         RET

;****************************************************
;*        DELAY TIME FOR BUSY        *
;****************************************************
BUSY:       PUSH   R26
         PUSH   R27
         LDI   R27,0X10
BUSY2:      LDI   R26,0XFF
BUSY1:      DEC   R26
         BRNE   BUSY1
         DEC   R27
         BRNE   BUSY2
         POP   R27
         POP   R26 
         RET 
;***************************************************
;*        DELAY TIME FOR START       *
;***************************************************
DELAY:      PUSH   R26
         PUSH   R27
         LDI   R27,0XFF
DEL2:       LDI   R26,0XFF
DEL1:       DEC   R26
         BRNE   DEL1
         DEC   R27
         BRNE   DEL2
         POP   R27
         POP   R26
         RET

TEXT_TAB:     .DB   "CP-JRAVR V1.0",0X00
        

สามารถ download ไฟล์ตัวอย่างของบอร์ด พร้อม assembler ได้เลยครับ


เขียนโดย : ETT
Author : ETT team
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๑๖ พ.ย. ๒๕๔๓