[ บทความ : ตัวอย่างสำหรับ AVR ตอนที่ 2 ] ทดสอบ ET-AVR V2

ซอร์สโค้ดสำหรับทดสอบการทำงานของบอร์ด V2 มีรายละเอียดดังนี้ ...

	;***************************************************************************
	;* A P P L I C A T I O N  N O T E  F O R  T H E  A V R  F A M I L Y  *  
	;*                                     *
	;* Number		:AVR                        *
	;* File Name		:"TestV2.asm"                     *
	;* Title		:read analog to digital              *
	;* Date         :6/1/42                      *
	;* Version       :1.0                        *
	;* Support telephone	:712 1120-1 (ETT)                 *
	;* Support fax		:3917216 (ETT)                   * 
	;* Support www     :www.etteam.com,www.ett.co.th           * 
	;* Target MCU		:AT90S8535/AT90LS8535               *
	;*                                     * 
	;***************************************************************************
	;
	.include "8535def.inc"

	      .org  $000 
	      rjmp RESET		;Reset Handle

	;****************************************************************************
	;*
	;* Test/Example Program
	;*
	;****************************************************************************
	;
	.def	  temp = r19
	;


	RESET:   ldi   temp,low(RAMEND)
	      out   SPL,temp     ;init Stack Pointer Low   
	
	      ldi   temp,high(RAMEND)
	      out   SPL+1,temp    ;init Stack Pointer High


	      cli            ;clear golbal interrupt
	      cbi   UCR,RXCIE     ;clesr rx interrupt
	      cbi   UCR,TXCIE     ;clesr tx interrupt
	      cbi   UCR,UDRIE     ;clesr data empty interrupt
	      cbi   UCR,CHR9      ;send 8 data 
        
	      ldi   r17,51
	      out   UBRR,r17      ;baud 9600 at 8MHz Xtal 
 
 	      sbi   UCR,TXEN      ;set pin tx as serial TX 
    

	;****************************************
	;*                   *
	;*      LCD CONTROL        *
	;*                   * 
	;****************************************
	LCD:     rcall  delay 
	       rcall  delay    

	       ldi   r29,0xff
	       out   DDRC,r29
	       ldi   r29,0xff
	       out   PORTC,r29
        
	       rcall  init_lcd     ;init LCD

	       ldi   r21,0x00
	       rcall  goto_lcd
	       ldi   r21,0x45     ;E
	       rcall  wr_lcd 
	       ldi   r21,0x54     ;T
	       rcall  wr_lcd
	       ldi   r21,0x2d     ;-
	       rcall  wr_lcd  
	       ldi   r21,0x41     ;A 
	       rcall  wr_lcd
	       ldi   r21,0x56     ;V 
	       rcall  wr_lcd
	       ldi   r21,0x52     ;R
	       rcall  wr_lcd   
	       rcall  sendch
	       ret            

	goto_lcd:  sbr   r21,0x80
	       rcall  wr_ins 
	       ret


	init_lcd:  cbi   PORTC,1                 
	       ldi   r21,0x33       ;set DL = 1 3-time
	       rcall  wr_ins
	       ldi   r21,0x32       ;clear DL = 0;1-time
	       rcall  wr_ins
	       ldi   r21,0x28       ;Function set
	       rcall  wr_ins        ;DL = 0 4 bit,N = 1 2 line    
	       ldi   r21,0x0c
	       rcall  wr_ins
	       ldi   r21,0x06       
	       rcall  wr_ins 
	       ldi   r21,0x01
	       rcall  wr_ins 
	       ret


	;***********************************************
	;*      write instruction LCD       *
	;*  input : r21                *
	;***********************************************
	wr_ins:   cbi   PORTC,1       ;clear RS_LCD  
	       mov   r22,r21    
	       andi  r21,0xf0
	       in   r16,PORTC
	       andi  r16,0x0f
	       or   r16,r21               
	       out   PORTC,r16      ;send high byte       
	       rcall  en_lcd
	       swap  r22
	       andi  r22,0xf0
	       in   r16,PORTC
	       andi  r16,0x0f   
	       or   r16,r22
	       out   PORTC,r16      ;send low byte 
	       rcall  en_lcd
	       ret      
 
	;**********************************************
	;*                      *                       
	;*                      *
	;**********************************************
	wr_lcd:   sbi   PORTC,1
	       mov   r22,r21
	       in   r16,PORTC
	       andi  r16,0x0f
	       andi  r21,0xf0
	       or   r16,r21
	       out   portc,r16   
	       rcall  en_lcd 
	       swap  r22
	       in   r16,PORTC
	       andi  r16,0x0f
	       andi  r22,0xf0
	       or   r16,r22
	       out   PORTC,r16 
	       rcall  en_lcd 
	       ret
	
	;*********************************************
	;*                
	;*
	;********************************************* 
	en_lcd:   cbi   PORTC,0     
	       rcall  busy
	       sbi   PORTC,0 
	       ret

	;********************************************
	;*
	;*
	;********************************************
	busy:    ldi  r25,0x10
	busy2:    ldi  r26,0xff
	busy1:    dec  r26
	       brne  busy1
	       dec  r25 
	       brne  busy2
	       ret       


	;*******************************************
	;*         delay 
	;*        
	;*******************************************
	delay:    ldi  r28,0xff
	delay2:   ldi  r29,0xff
	delay1:   dec  r29
	       brne  delay1
	       dec  r28
	       brne  delay2 
	       ret     

	      ldi   r17,0x00      ;set porta as Hi impledance
	      out   DDRA,r17      
	      out   PORTA,r17  
	      cbi   ADCSR,ADFR     ;select single conversion   
	       
	      rcall  sendch
	xx:     rjmp  xx      


	;***************************************************
	;*      program read data for  ADC     * 
	;***************************************************
	ATOD:    in   r21,ADCL      ;read low byte
	      in   r22,ADCH      ;read high byte
	      mov   r23,r21 
	                
	      andi  r22,0x03      ;detect 3 bit low of ADCH 
	      ldi   ZH,high(HEXTBL*2) ;get high of pointer 
	      ldi   ZL,low(HEXTBL*2)  ;get low of pointer 
	      add   r30,r22     
	      ldi   r22,0
	      adc   r31,r22     
	      lpm            ;get data from program memory 
	      mov   r20,r0       ;put data to rs232
	      rcall  TX232

	      swap  r21        
	      andi  r21,0x0F      ;detect 4 bit high of ADCL 
	      ldi   ZH,high(HEXTBL*2) ;get high of pointer
	      ldi   ZL,low(HEXTBL*2)  ;get low of pointer 
	      add   r30,r21
	      ldi   r21,0
	      adc   r31,r21     
	      lpm            ;get data from program memory
	      mov   r20,r0       ;put data to rs232
	      rcall  TX232
             
	      andi  r23,0x0F      ;detect 4 bit low of ADCL
	      ldi   ZH,high(HEXTBL*2) ;get high of pointer
	      ldi   ZL,low(HEXTBL*2)  ;get low of pointer 
	      add   r30,r23
	      ldi   r23,0
	      adc   r31,r23     
	      lpm            ;get data from program memory
	      mov   r20,r0       ;put data to rs232       
	      rcall  TX232
	      ret

	;***************************************
	;*  subrutine for show adc on pc   *
	;***************************************
	sendch:   ldi   r20,0x0c
	      rcall  TX232 
	      ldi   r16,64  
	      ldi   ZH,high(CH0*2)
	      ldi   ZL,low(CH0*2) 
	send1:   lpm   
	      adiw  ZL,1
	      mov   r20,r0
	      rcall  TX232
	      dec   r16
	      brne  send1  
	      ldi   r20,0x0a
	      rcall  TX232
	      ldi   r20,0x0d
	      rcall  TX232
	send3:   ldi   r18,8
	      ldi   r17,0x00      ;start chanl 0 ADC
	send2:   out   ADMUX,r17
	      sbi   ADCSR,ADEN     ;enable ADC
	      sbi   ADCSR,ADSC     ;start conversion 
	send4:   sbis  ADCSR,ADIF
	      rjmp  send4          
	      rcall  ATOD       
	      ldi   r20,0x20
	      rcall  TX232
	      rcall  TX232
	      rcall  TX232
	      rcall  TX232
	      rcall  TX232  
	      inc   r17 
	      dec   r18   
	      brne  send2 
	      ldi   r20,0x0d
	      rcall  TX232
	      rcall  p72io 
	      rjmp  send3 
	      ret  

	p72io:   ldi   r17,0xff     ;set port b,c,d as output
	      out   DDRB,r17
	      out   DDRC,r17
	      out   DDRD,r17
      

	loop1:   ldi   r17,0b10101010
	      out   PORTB,r17
	      out   PORTC,r17
	      out   PORTD,r17 
	      rcall  delayx 
	      rcall  delayx
	      ldi   r17,0b01010101 
	      out   PORTB,r17
	      out   PORTC,r17
	      out   PORTD,r17 
	      rcall  delayx 
	      rcall  delayx
	      ret  

	;*************************     
	;*   delay program   * 
	;*************************  
	delayx:  ldi   r22,0x04
	dly1:   ldi   r23,0x0ff
	dly2:   ldi   r24,0x0ff
	dly3:   dec   r24
	      brne  dly3 
	      dec   r23
	      brne  dly2  
	      dec   r22
	      brne  dly1
	      ret  
        


 
  
	TX232:   sbis  USR,UDRE      ;wait until UDRE = 1
	      rjmp  TX232 
	      out   UDR,r20      ;send data to serial 
	      ret 
      
	RX232:   sbis  USR,RXC      ;wait until have data in buffer
	      rjmp  RX232
	      in   r20,UDR      ;read data from buffer
	      rcall  TX232 
	      ret 
    
	.CSEG
	HEXTBL:  .db   0x30,0X31      ;table for convert hex to ascii
	      .db   0X32,0X33
	      .db   0X34,0X35
	      .db   0X36,0X37
	      .db   0X38,0X39
	      .db   0X41,0X42
	      .db   0X43,0X44
	      .db   0X45,0X46
        

	.CSEG
	CH0:    .db   0x43,0x48,0x30,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20
	      .db   0x43,0x48,0x31,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20
	      .db   0x43,0x48,0x32,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20
	      .db   0x43,0x48,0x33,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20
	      .db   0x43,0x48,0x34,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20
	      .db   0x43,0x48,0x35,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20
	      .db   0x43,0x48,0x36,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20
	      .db   0X43,0x48,0x37,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20    


ส่วนใครที่สนใจตัวอย่างโปรแกรมทั้งหมด สามารถ download ไฟล์สำหรับบอร์ด ET-AVR V2 ได้เลยครับ


เขียนโดย : ETT
Author : ETT team
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๑๖ พ.ย. ๒๕๔๓