[ บทความ : Robot ] ตอนที่ 6 เรื่อง ... การควบคุม ET-ROBOT RD2 (การตรวจสอบการชนของรถหุ่นยนต์ด้วย Switch)

 

การตรวจสอบการชนของรถหุ่นยนต์ด้วย Switch

     

     การศึกษาการทำงานของหุ่นยนต์นั้น หัวใจสำคัญที่สุดอยู่ที่ขั้นตอนของการเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ให้สามารถทำงานตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ได้ ซึ่งการที่จะสามารถสร้างระบบหุ่นยนต์ให้มีความเฉลียวฉลาดได้มากนอยเพียงใดนั้น ปัจจัยหลักอย่างหนึ่งก็คือ การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับแบบต่างๆให้กับหุ่นยนต์ เพื่อใช้ในการตรวจจับสภาพแวดล้อมภายนอกรอบๆตัวหุ่นยนต์อันจะเป็นหนทางเพื่อนำไปสูการวิเคราะหและตัดสินใจสั่งงานระบบกลไกต่างๆเพื่อตอบสนองต่อเงื่อนไขต่างๆที่ตรวจจับได้ สำหรับระบบโครงสร้างของรถหุ่นยนต์ ET-ROBOT RD2 ก็เช่นเดียวกัน ในชุดมาตรฐานจะมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับตรวจจับ Input แบบต่างๆไว้ 2 ส่วนด้วยกัน คือ Switch สำหรับตรวจสอบการชน ด้านหน้าและด้านหลัง และแผงวงจรสำหรับตรวจจับเส้นขนาด 3 จุด สำหรับใช้นำทางให้รถหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปตามแนวเส้น  ซึ่งในบทนี้เราจะมาทดลองศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการในการตรวจสอบการชนของรถหุ่นยนต์รุ่น ET-ROBOT RD2 ด้วย Switch กันดู เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้งานต่อไป

 

การทำงานของ Switch ตรวจสอบการชน


     สำหรับ
Switch ตรวจสอบการชน ของรถหุ่นยนต์ รุ่น ET-ROBOT-RD2 นั้น จะเป็นสวิตช์ชนิดหน้าสัมผัสแบบ Micro Switch ซึ่งจะทำการติดตั้งไว้ในตำแหน่ง ทางฝั่ง ซ้าย และ ขวา ของตัวรถ โดยแบ่งออกเป็น 4 ตำแหน่ง คือ ด้านหน้าฝั่งซ้าย,ด้านหน้าฝั่งขวา,ด้านหลังฝั่งซ้าย และ ด้านหลังฝั่งขวา ตามลำดับ  โดยวงจรการทำงานของสวิตช์ ตรวจสอบการชน ทั้ง 4 จุด จะมีลักษณะเหมือนกัน เพียงแต่เชื่อมต่อกับสัญญาณ Pin Port ที่แตกต่างกัน โดยลักษณะของวงจร เป็นดังรูป

 


รูปแสดง วงจรสวิตช์ตรวจสอบการชน ขนาด 1 จุด ของรถหุ่นยนต์ ET-ROBOT-RD2

 

รูปแสดง วงจรสวิตช์ตรวจสอบการชน ของรถหุ่นยนต์ รุ่น ET-ROBOT-RD2

 

     สำหรับการทำงานของวงจรนั้น จะเห็นได้ว่า ตามปรกติแล้ว พอร์ต I/O สำหรับใช้ตรวจจับการทำงานของสวิตช์ตรวจสอบการชน จะถูกต่อวงจร Pull-Up รอไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นในสภาวะปรกติสถานะของ Input จะมีค่าเป็น “1” เสมอ แต่เมื่อสวิตช์กันชนถูกกด จะทำให้หน้าสัมผัสของสวิตช์ลัดวงจรเข้าหากัน   ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลัดวงจรจาก พอร์ต I/O ลง Ground โดยผ่านตัวต้านทานค่า 1Kohm  ซึ่งในกรณีนี้จะทำให้สถานะ Input ของพอร์ตมีค่าเป็น “0”   ดังนั้นเราจึงสามารถตรวจสอบการทำงานของสวิตช์ได้โดยการตรวจสอบสถานะทางโลจิกของพอร์ต I/O ที่เชื่อมต่ออยู่กับสวิตช์กันชน ตำแหน่งต่างๆ โดยถ้าบิตใดมีค่า

เป็น “0” ก็แสดงว่าสวิตซ์ตำแหน่งนั้นๆถูกกดให้ทำงานหรือเกิดการชนในตำแหน่งนั้นๆแล้ว

 

การตรวจสอบสวิตช์ สำหรับตรวจสอบการชน

 

     สำหรับการทดสอบการทำงานของไมโครสวิตช์ ที่ใช้ตรวจสอบการชน ของรถหุ่นยนต์นั้น สามารถทำได้โดยการกดก้านสวิตช์เพื่อให้สวิตช์ทำงาน โดยสภาวะปรกติหน้าสัมผัสของสวิตช์จะเปิดอยู่ แต่เมื่อทำการกดก้านสวิตช์หน้าสัมผัสของสวิตช์จะปิดเข้าหากัน ซึ่งจะทำให้สภาวะทางโลจิกของหน้าสัมผัสสวิตซ์ด้านที่ต่อกับ Port I/O อยู่มีค่าเป็น “0” และ LED แสดงผลจะติดสว่าง สำหรับการทดสอบการทำงานของไมโครสวิตช์ อย่างง่ายๆ  สามารถทำได้โดยการกดก้านสวิตช์เพื่อให้หน้าสัมผัสสวิตช์ลัดวงจรเข้าหากันแล้วสังเกตผลการทำงานจากหลอดแสดงผล LED โดยมีวิธีการตรวจสอบดังนี้

 

  • ตรวจสอบการชนด้านหน้าฝั่งซ้าย ให้ทำการ ON ไมโครสวิตช์ด้านหน้าฝั่งซ้าย พร้อมกับสังเกต LED แสดงผลที่อยู่มุมด้านหน้าซ้าย ซึ่งถ้าทุกอย่างถูกต้อง LED ดวงที่อยู่ด้านล่างจะติดสว่าง  เมื่อทำการ ON ไมโครสวิตช์ด้านหน้าฝั่งซ้าย และ LED จะดับเมื่อ OFF ไมโครสวิตช์

  • ตรวจสอบการชนด้านหน้าฝั่งขวา ให้ทำการ ON ไมโครสวิตช์ด้านหน้าฝั่งขวา พร้อมกับสังเกต LED แสดงผลที่อยู่มุมด้านหน้าขวา ซึ่งถ้าทุกอย่างถูกต้อง LED ดวงที่อยู่ด้านล่างจะติดสว่าง  เมื่อทำการ ON ไมโครสวิตช์ด้านหน้าฝั่งซ้าย และ LED จะดับเมื่อ OFF ไมโครสวิตช์

  • ตรวจสอบการชนด้านหลังฝั่งซ้าย ให้ทำการ ON ไมโครสวิตช์ด้านหลังฝั่งซ้าย พร้อมกับสังเกต LED แสดงผลที่อยู่มุมด้านหน้าซ้าย ซึ่งถ้าทุกอย่างถูกต้อง LED ดวงที่อยู่ด้านบนจะติดสว่าง  เมื่อทำการ ON ไมโครสวิตช์ด้านหน้าฝั่งซ้าย และ LED จะดับเมื่อ OFF ไมโครสวิตช์

  • ตรวจสอบการชนด้านหลังฝั่งขวา ให้ทำการ ON ไมโครสวิตช์ด้านหลังฝั่งขวา พร้อมกับสังเกต LED แสดงผลที่อยู่มุมด้านหน้าขวา ซึ่งถ้าทุกอย่างถูกต้อง LED ดวงที่อยู่ด้านบนจะติดสว่าง  เมื่อทำการ ON ไมโครสวิตช์ด้านหน้าฝั่งซ้าย และ LED จะดับเมื่อ OFF ไมโครสวิตช์

 

      

.....อ่านต่อ (DOWNLOAD)...

 

 


เขียนโดย : อีทีที
Author : ETT
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๑๘ ก.ค. ๒๕๔๗