[ บทความ : Robot ] ตอนที่ 2 เรื่อง ... การควบคุม ET-ROBOT RD2 (การควบคุมการเคลื่อนที่ของรถหุ่นยนต์)

 

การควบคุมการเคลื่อนที่ของรถหุ่นยนต์ ET-ROBOT RD2

     อุปกรณ์สำหรับขับเคลื่อนตัวรถหุ่นยนต์นั้น นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก  ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่าการที่จะทำให้ตัวรถสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางต่างๆได้นั้น จะต้องอาศัยตัวขับเคลื่อนพาไป  สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนตัวรถหุ่นยนต์ของ ETROBOT RD2 นั้น จะอาศัยมอเตอร์ แบบ DC  SERVO MOTOR เป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งการที่รถจะสามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆได้นั้นก็จะขึ้นอยูกับทิศทางการหมุนของ DC SERVO MOTOR เป็นหลัก ด้วยเหตุนี้เอง ในอันดับแรกก่อนที่จะเริ่มต้นทำการเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานให้ DC SERVO MOTOR หมุนได้นั้น เราจำเป็นจะต้องทราบและเข้าใจถึงหลักการควบคุมมอเตอร์ชนิดนี้เสียก่อน สำหรับวิธีการควบคุมการทำงานของ DC SERVO MOTOR นั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

 

หลักการทำงานของ DC SERVO MOTOR

      ตามปรกติทั่วๆไปแล้วนั้น DC SERVO MOTOR นั้น จะสามารถหมุนไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา และทวนเข็มนาฬิกาได้เพียงแค่ 180 องศา หรือ ครึ่งวงกลมเท่านั้น ซึ่งวิธีการสั่งงานให้ SERVO หมุนไปในตำแหน่งใดๆนั้น จะอาศัยลักษณะของสัญญาณ Pulse เป็นตัวบ่งบอก แต่สำหรับ DC SERVO MOTOR ที่เรานำมาใช้ในการขับเคลื่อนล้อเพื่อนำพาตัวรถให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆได้นั้น จะต้องทำการดัดแปลงหรือ Modify ให้สามารถหมุนได้รอบตัวหรือ 360 องศา เสียก่อน โดย DC SERVO MOTOR ที่ได้จัดให้ในชุดของ ET-ROBOT RD2 นั้น ได้ผ่านการปรับแต่งการทำงาน

ของมอเตอร์ให้สามารถหมุนเป็นวงรอบ (360 องศา) ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยวิธีในการควบคุมให้มอเตอร์ ซึ่งทำการดัดแปลงแล้วให้หมุนไปในทิศทางต่างๆนั้น จะมีลักษณะดังนี้

 


รูปแสดง ลักษณะของ Pulse สำหรับควบคุมให้มอเตอร์หยุดหมุน(STOP)

  • การควบคุมให้มอเตอร์หยุดหมุน ทำได้โดยการส่งโลจิก “0” หรือ “1” ให้กับมอเตอร์ ตลอดคาบเวลาที่ต้องการให้มอเตอร์หยุดหมุน ซึ่งก็คือการไม่จ่ายสัญญาณ Pulse ให้กับมอเตอร์นั่นเอง
  • การควบคุมให้มอเตอร์ หมุนทางด้านซ้ายหรือหมุนตามทิศทางทวนเข็มนาฬิกา จะต้องป้อนสัญญาณ Pulse ที่มีขนาดความกว้างด้านบวก 1 mS หรือ ให้น้อยกว่า 1.5 ms โดยจะต้องป้อนสัญญาณ Pulse นี้ทุกๆ 20 mS (หรือในช่วงประมาณ 20ms – 30ms) เพื่อให้มอเตอร์หมุนต่อเนื่องไปในทิศทางเดิม


รูปแสดง ลักษณะของ
Pulse สำหรับควบคุมให้มอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา


รูปแสดง ลักษณะของ
Pulse สำหรับควบคุมให้มอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกา

  • การควบคุมให้มอเตอร์ หมุนทางด้านขวาหรือทิศทางตามเข็มนาฬิกา จะต้องป้อนสัญญาณ Pulse ที่มีขนาดความกว้างด้านบวก 2 mS หรือ ไม่ต่ำกว่า 1.5 mS และจะต้องป้อนสัญญาณ Pulseนี้ ทุกๆ 20 mS (หรือในช่วงประมาณ 20ms – 30ms) เพื่อควบคุมให้มอเตอร์หมุนต่อเนื่องไปในทิศทางเดิม  

     ซึ่งจะเห็นได้ว่าในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์นั้นจะใช้วิธีการสร้างสัญญาณ Pulse เพื่อส่งไปบังคับตัวมอเตอร์ให้หมุนไปในทิศทางต่างๆตามต้องการ ซึ่งในกรณีของรถหุ่นยนต์ ET-ROBOT RD2 นั้นจะต้องทำการ ..........

 

.....อ่านต่อ (DOWNLOAD)...


 

 

 


เขียนโดย : อีทีที
Author : ETT
e-mail : sales@etteam.com
วันที่ทำการปรับปรุง : ๒๗ เม.ย. ๒๕๔๗